Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1

23.07.2014

Miksi en kasva uskossa? Miksi uskonelämäni epäonnistuu? Miksi en ymmärrä mitä Raamattu opettaa? Mikä on syynä ettei Jumala puhu minulle ja auta minua? Edellä olevat kysymykset ovat sellaisia kysymyksiä, joita moni uskova ihminen kyselee itseltään, muilta uskovilta ja Jumalalta. Osa kysymyksen esittäjistä kokee etteivät he ole saaneet vastauksia kysymyksiinsä.

Pyrin tässä kirjoituksessani vastaamaan edellä oleviin kysymyksiin tietyistä näkökohdista käsin. Tämän alueen ongelmat ovat sen verran moninaisia, että tässä kirjoituksessani käyn läpi tätä ongelmaa vain tietyistä näkökulmista käsin.

Moni uskova kipuilee sydämessään miksi hän ei kohtaa Jumalaa ja miksi Jumala ei puhu hänelle tai miksi hän ei pääse eteenpäin uskon elämässään. Tuon esille yhden näkökulman, joka voi olla syy siihen ettet pääse uskossa eteenpäin. Muista se että syitä tähän voi olla useita, mutta keskityn tässä kirjoituksessa erääseen näkökulmaan, jonka olen havainnut olevan monen uskovan ongelma silloin kun on kyse siitä miksi uskova ei pääse eteenpäin uskon elämässään. Roomalaiskirjeen 12 luvun kolme ensimmäistä jaetta auttavat meitä ymmärtämään millä tavalla pääsemme uskon elämässä eteenpäin sekä löydämme Jumalan armosta elämäämme Jumalan tahdon mukaisia ajatuksia sekä tekoja.

Room 12:
1 ¶ Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.


Edellä oleva Raamatun kohta kertoo meille millä tavalla uskova voi kohdata Jumalan ja päästä eteenpäin uskon elämässään. Ensimmäinen asia on itsensä antaminen eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on hengellistä palvelua ja Jumalan palvontaa.

Room 12:1 oleva järjellinen sana on kreikaksi logikos, joka tarkoittaa järkevää koskien puhetta ja puhumista sekä hengellistä kun on kyse sielusta, eli ihmisestä. Raamattu sanoo ettei ihminen saa nojautua omaan ymmärrykseen sekä järjen päätelmät tulee hylätä. Täten Room 12:1 oleva logikos sana tarkoittaa hengellistä, ei järjellistä. Jumalan vaikuttama hengellinen elämä on järkevää, mutta ei ihmisen järjestä nousevaa.

Monen uskovan ongelma on yrittää ymmärtää Jumalan sanaa oman ymmärryksen ja järjen kautta. Raamatun sana sanoo, että hengelliset on tutkittava hengellisesti, joka tarkoittaa sitä, että ihminen kykenee ymmärtämään Raamatun sanaa vain sen mukaan mitä Pyhä Henki on avannut hänelle. Jumalan Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä ja haluaa puhua meille ja opettaa meitä.

Pyri kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä. Uskon elämän alussa kykenet ymmärtämään Raamatun sanan opetusta vähemmän, mutta uskon kasvun kautta opit ymmärtämään sitä koko ajan enemmän. Seurakunnan yhteys on paikka missä saat kasvaa, eli Raamatun totuuteen pitäytyvä uskovien yhteys on tärkeää, jossa saat oppia ymmärtämään sitä mitä Raamattu opettaa erilaisista asioista koskien uskon kasvua sekä uskon elämää.

Itsensä antaminen eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on hengellistä palvelua ja Jumalan palvontaa tarkoittaa sitä että suostut kuolemaan lihallesi. Tämä tarkoittaa sitä että suostut hylkäämään syntejä aina sen mukaan kun Jumala antaa sinulle voimaa hylätä syntejä, sillä sinulla ei ole itsessäsi voimaa kuolla pois (hylätä) synneistä.

Raamattu opettaa, että Jumalan Henki hallitsee uskovaa ihmistä lihan kuoleman kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että hengellistä elämää sekä ojentautumista Jumalan tahdon mukaan ei ole ilman lihan kuolemaa. Raamattu opettaa, että se joka lihassa kärsii se lakkaa synnistä. Tämä tarkoittaa sitä että kun suostut kuolemaan lihan synnin himoille ja haluille, niin lihan mielesi kärsii koska se rakastaa syntiä, mutta jos suostut kuolemaan lihan himoille ja synneille, niin kärsimyksen kautta kuolet pois syntiä tekemästä.

Joka lihassa kärsii lakkaa syntiä tekemästä ei tarkoita sitä, että uskovasta tulee täydellinen ja ettei hän enää lankea tekemään syntiä, vaan sitä että kun synnin himot ja halut jossakin tilanteessa nousevat sydämellesi, niin lihassa kärsimisen kautta sinulla on mahdollisuus voittaa sen hetkinen synnin kiusaus, mutta et suinkaan ole vielä tullut täydelliseksi.

Raamattu opettaa että sinun ei tarvitse kärsiä ja kuolla synnin himoille ja haluille omassa voimassasi, vaan Pyhä Henki sinun sydämessäsi vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä ja auttaa sinua kärsimään lihassa sekä kuolemaan synnin himoille ja haluille.

Se kuitenkin on totta, että syntiä ei voi kokonaan voittaa ilman lihan kuolemista. Kun Jumala on eheyttänyt ja vahvistanut sinua niin joissakin tilanteissa sinun ei aina tarvitse kärsiä lihassa voittaaksesi syntiä, sillä kun Jumala Herrassa Jeesuksessa on vahvistanut ja kasvattanut sinua, niin Pyhän Hengen voiman kautta kykenet myös hylkäämään syntejä ilman kärsimystä silloin kun näet, että synti koittaa punoa verkkojaan sydämeesi.

Tämän ajan ongelma on se ettei sanomaa lihan kuolemasta opeteta kovinkaan paljon, vaan sen sijaan opetus pyörii sen ympärillä mitä kaikkea Jumala haluaa antaa sinulle ja miten omistat uskossa voittoisan elämän. Lihan kuolemisesta kuitenkin harvoin opetetaan, jonka kautta ainoastaan on mahdollista ottaa vastaan kaikki se hyvä, jota Jumala antaa meille. Voittoisaa elämääkään Herrassa Jeesuksessa ei voi omistaa ellei ensin uskovan sydämessä tapahdu lihan kuolemista synnin himoille ja haluille Pyhän Hengen vaikutuksesta.

Jos uskova ei suostu kuolemaan ja kärsimään lihassa synnin himoille ja haluille, niin hän ei pääse eteenpäin uskonelämässään, vaan jää lihallisuuden ja sielullisuuden vankilaan, eli synnin orjuuteen. Herran Jeesuksen ristinkuoleman esimerkin mukaan tapahtuu osallisuus ylösnousemuksen voimaan. Herra Jeesus kärsi ristillä kuoleman tuskia ja kun Hän kuoli, niin Hän kolmantena päivänä nousi ylös Isän oikealle puolelle. Pyhän Hengen voimaa ja sen vaikutusta ei voi kokea ilman lihan kärsimystä ja kuolemaa. Tämä on tämän ajan iso ongelma, sillä nykyään julistetaan ja opetetaan liian paljon Jeesuksesta joka antaa kyllä voiman ja vallan sinulle tehdä yhtä ja toista, mutta kolikon toinen puoli unohtuu, eli ilman lihasi kärsimystä ja kuolemaa lihan haluille ja synneille ei voi omistaa Pyhän Hengen voimaa.

Ristin sanoma Herran Jeesuksen verestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta, joka haastaa meitä opetuslapseuden tielle ei tapahdu ilman lihan kärsimystä ja kuolemaa, joka on Pyhän Hengen työ sellaisen ihmisen sydämessä, joka tahtoo ja haluaa kuolla synnin himoille ja haluille. Herra Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo Hänen perässään kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon Jeesusta.

Itsensä kieltäminen ja jokapäiväisen ristin ottaminen merkitsee synnin himoille ja haluille kuolemista päivittäin aina sen mukaan miten synnin himot ja halut pyrkivät vaikuttamaan sydämissämme. Pyhä Henki uskovan sydämessä vaikuttaa, vahvistaa ja auttaa meitä kuolemaan synneille, vastustamaan syntiä sekä hylkäämään syntejä. Jumala tietää ja näkee ettei sinulla ole voimia ja mahdollisuuksia synnin himojen ja halujen vastustamiseen ja koska Hän rakastaa sinua, niin Hän on antanut sinulle Pyhän Hengen voimaksi sydämeesi, jonka kautta opit kuolemaan synneille, vastustamaan syntejä sekä hylkäämään syntejä.

Monet uskovat eivät pääse uskon elämässä eteenpäin, koska he yrittävät itse parannella itseään. Jotkut voivat teoriantasolla tietää paljonkin siitä mitä Raamattu opettaa, mutta he eivät kuitenkaan itse ojentaudu Raamatun sanan opetuksen mukaan. Jotkut heistä voivat hanakasti neuvoa ja tuomita muita siitä miten uskossa tulisi elää, mutta he eivät kuitenkaan itse ojentaudu niin kuin Raamattu opettaa. Tämä johtuu monista syistä, sillä jokaisella on omat henkilökohtaiset haavansa sekä rikkinäisyyttä.

Se miksi sitä ojentautumista ei omassa elämässä tapahdu johtuu myös usein siitä, että uskova yrittää parannella itseään omassa voimassaan, mutta hän ei ymmärrä miten lihan kuolema tapahtuu tai hän ei suostu kuolemaan synnin himoille ja haluille. Alla oleva jaejakso antaa tähän ongelmaan vastauksen.

Ef 4:
22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,
23 ja uudistua mielenne hengeltä
24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.


Ef 4:23:ssa on kyse uudistumisesta, jonka Henki (Pyhä Henki) vaikuttaa uskovan mielessä (ajatukset). Uudistua on jakeessa 23 kreikan kieliopissa prees.pass.inf. joka tarkoittaa sitä, että uskovan mieli on kohde, jonka Henki uudistaa. Uudistus ei siis ole lähtöisin lihasta, eli ihminen ei itse uudista ja parantele itseään, vaan Pyhän Hengen vaikutuksesta hän saa ymmärryksen, kyvyn ja voiman uudistua, eli kasvaa ja ojentautua käytännössä Jumalan tahdon mukaan.

Ef 4:23 menee alkutekstin mukaisesti siten että uudistukoon mielenne Hengessä, koska Pyhä Henki uudistaa uskovan mielen, sillä uskova ei kykene uudistumaan itseään omassa voimassaan. Uskovan tulee kuitenkin suostua Pyhän Hengen vaikutukseen sydämessään ja suostua Pyhän Hengen vaikuttamaan uudistukseen sekä ojentautua sen mukaisesti.

Koko jaejakso tulee ymmärtää niin että vanhan ihmisen pois paneminen tarkoittaa lihan kuolemaa synnin haluille ja himoille, jossa uskova vaelsi jumalattomana ollessaan synnin turmellessa ja pettäessä häntä. Uskovan tulee antaa Pyhän Hengen uudistaa hänen mielensä Jumalan sanan opetuksen mukaisesti, jolloin lihan kuoleman kautta hän saa voiman hylätä synnin himot ja halut sekä ojentautua uskossa Jumalan tahdon mukaan. Uuden ihmisen päälle pukeminen tarkoittaa sitä, että uskova suostuu käytännössä ojentautumaan Jumalan tahdon mukaan. Ojentautuminen tapahtuu Pyhän Hengen voimavaikutuksen avulla.

Otan esimerkin hyvin yleisestä synnistä uskovien keskuudessa, joka on kateus. Kun Jumala paljastaa sinulle sydämessäsi olevan kateuden, niin Hän Pyhän Hengen kautta alkaa vaikuttamaan sinussa tahtomista ja tekemistä, että vapautuisit kateellisuudesta. Kun tulet sille paikalle, että hylkäät kateellisuuden, niin se on Pyhän Hengen vaikuttama työ sinussa. Kateutta et voi hylätä omassa voimassasi, vaan ainoastaan Pyhän Hengen voiman kautta. Kun sinulle näytetään sydämessä oleva kateus, niin Jumala antaa sinulle voimaa kuolla pois kateuden synnistä. Raamattu opettaa, että kun uskova ihminen kärsii lihassa, niin sen kautta hän lakkaa tekemästä syntiä.

Lihassa kärsimisen kautta tapahtuu lihalle kuoleminen. Lihalle kuoleminen tarkoittaa ettei uskova elä synnin halujen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Pyhä Henki vaikuttaa siten että uskova tulee tietoiseksi synnistä, josta tulee tehdä parannus. Kun Pyhä Henki paljastaa kateuden synnin ja uskova ymmärtää, että hän ei saa olla kateellinen, niin uskova ihminen kärsii lihassa, koska hänen lihansa haluaisi tehdä syntiä ja olla kateellinen, mutta Pyhä Henki osoittaa kateuden olevan syntiä, jota ei saisi tehdä.

Kun uskovan ihmisen sydämessä alkaa tapahtua lihan kuoleman prosessi, niin se alkaa ymmärryksenä, että tästä synnistä on tehtävä parannus, joka johtaa lihassa kärsimiseen, koska liha haluaisi tehdä syntiä, jota uskova ei kuitenkaan saisi tehdä.

Lihassa kärsimistä voi myös kuvata käsitteellä kipuilu, jonka seurauksena ihmisen sydämeen tulee terve kiputila synnin tähden. Otan tähän kohtaan asiaa selventävän esimerkin. Kun ihmisen iholle on syntynyt haava, jossa on likaa ja bakteereita jne. niin sen seurauksena haavaan voidellaan puhdistusainetta, joka kirvelee, mutta johtaa lopulta haavan parantumiseen.

Pyhän Hengen synnyttämä ja vaikuttama lihan kärsimys on siis tervettä kipua, joka tulee johtamaan synnistä vapautumiseen. Lihan kärsimys johtaa uskovan siihen tilaan, jossa hän Pyhän Hengen voiman avulla kykenee kuolemaan synnille, eli pääsemään eroon synnistä. Silloin kun ihminen ei ole enää kateellinen toisille ihmisille, niin hän on kuollut kateuden synnille. Kateuden synti voi myös nostaa uudestaan päätään ja silloin on uudestaan tehtävä parannus ja kuoltava lihalle, eli kateuden synnille.

Kun Herran Jeesuksen opetuslapsi kuolee synnin himoille ja haluille, niin se vapauttaa hänet elämään Pyhässä Hengessä Jumalan tahdon mukaisesti. Kun uskova Jumalan armosta ja avulla kuolee kateuden synnille, niin sen jälkeen hän elää Pyhässä Hengessä Jumalan tahdon mukaisesti lähimmäisiään rakastaen, ei enää kadehtien, vaan iloiten siitä hyvästä, mitä Jumala on tehnyt lähimmäisen elämässä tai mitä hyvää Jumala on antanut lähimmäiselleen. Näin Herran Jeesuksen opetuslapsi on tehnyt mielenmuutoksen ja ajattelee ja toimii uudella Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Näin on tapahtunut koko parannuksenteon prosessi, johtaen lihan kuoleman kautta Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Yksi suurin ongelma uskovien synnissä elämiselle on väärä opetus, joka ei johdata uskovaa parannuksen paikalle, jossa lihan tulee kuolla synnille. Parannuksen tekeminen ja lihan kuolemisen prosessi kuuluvat yhteen, sillä ilman tarvetta parannukseen, kukaan ei voi kuolla oman lihansa synnin haluille ja himoille, eikä ilman lihan kuolemista voi tehdä parannusta. Tämän opetuksen laiminlyönti on etupäässä seurakunnan opettajien vastuulla ja jos tätä opetusta laiminlyödään, niin synnin pistokkaat saavat yhä enemmän tilaa kasvaa Jumalan seurakunnassa.

Uskon elämä ei tietenkään ole pelkkää kärsimystä ja lihan kuolemaa, vaan iloa, rauhaa ja vanhurskautta Pyhässä Hengessä. Silloin kun suostut Jumalan tahtoon ja annat Pyhän Hengen vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä, niin saat kokea iloa rauhaa ja vanhurskautta Pyhässä Hengessä. Pyhän Hengen työn päämäärä ei ole kärsimys itsessään, vaan kärsimyksen kautta pääset osalliseksi iloon, rauhaan ja vanhurskauteen. Mitä enemmän annat Pyhän Hengen vaikuttaa sydämessäsi, niin sitä enemmän ja syvällisemmin pääset kokemaan iloa, rauhaa ja vanhurskautta.

Jumala rakastaa sinua äärettömän paljon, siksi Hän auttaa sinua kukistamaan synnin himot ja halut, koska synti tuhoaa ihmisen. Esimerkkini auttaa sinua ymmärtämään Jumalan rakkauden luonnetta. Silloin kun pieni lapsi satuttaa itsensä saaden haavan iholleen, johon lika ja bakteerit pesiytyvät tekemään tuhojansa, niin lapsen äiti tai isä puhdistaa haavan puhdistusaineen avulla. Puhdistusaine kirvelee, mutta tappaa bakteerit sekä auttaa ihoa parantumaan. Kun lapsen haava on parantunut, niin voi sitä elämän iloa ja riemua kun lapsi saa taas temmeltää terveenä leikkien ilman ikävää haavan aiheuttamaa kipua.

Samalla tavalla Herra Jeesus toimii, sillä Pyhän Hengen työ lihan kuolemisen kautta on kuin puhdistusaine haavassa, joka kyllä kirvelee, mutta ei vahingoita, vaan puhdistaa sekä tappaa synnin pöpöt ja bakteerit. Tämän kaiken Herra Jeesus tekee sinussa Pyhän Hengen kautta, koska Hän rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella.

Saulus-Lähetys / P.P

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »