Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1

09.06.2014

Jeesuksen opettaman rakkauden kaksoiskäskyn oikeanlainen ymmärtäminen on yksi Raamatullisen uskon ydin- ja perusasioista. Uskovien monet ongelmat ja kokemukset, että uskon elämässä ei ole tasapainoa ja rauhaa johtuvat usein siitä, että ei ole ole oikeata ymmärrystä rakkauden kaksoiskäskyn oikeasta merkityksestä. Tämän asian ymmärtäminen on todella merkittävän tärkeätä, koska vain sen kautta voimme kasvaa terveeseen ja kypsään uskoon sekä todelliseen Jumalan tuntemiseen.

Rakkauden kaksoiskäskyn oikea ymmärtäminen johdattaa meidät tuntemaan ja rakastamaan Jumalaa sekä lähimmäisiä ja avaa meille ymmärryksen Kirjoitusten (Jumalan Sana) tuntemiseen sekä johdattaa meidät syvälliseen Pyhän Hengen täyttämään uskonelämään. Tämän kirjoituksen tarkoitus ja pyrkimys on koittaa saada selville se mitä Herra Jeesus tarkoitti rakkauden kaksoiskäskyllä.

Esteitä asian ymmärtämiselle

Matteuksen evankeliumin luvussa 22 fariseukset ja saddukeukset koittivat saada Herran Jeesuksen satimeen oppikysymysten kautta samoin edellisessä luvussa 21 myös ylipapit olivat Herran Jeesuksen kimpussa.

Matteuksen evankeliumin 22 luvussa Jeesus nostaa esille asioita, jotka estävät ymmärtämästä rakkauden kaksoiskäskyä. Näitä asioita ovat; sisäisen Jumalan tuntemisen puuttuminen, Jumalan sanan väärä tulkinta, jossa laista tehdään tukehduttavan kuristava kahle sekä Jumalan sanan väärä tulkinta, jossa lakia käytetään vanhan Aatamin tarpeiden elossa pitämiseen. Nämä kaikki piirteet löytyvät ylipapeilta, fariseuksilta ja saddukeuksilta siksi aion käydä tässä lyhyesti läpi millaisia he olivat ja miksi he eivät ymmärtäneet rakkauden kaksoiskäskyä. Seuraavaksi tutkimme näitä motiiveja.

Ylipapit. Kun Rooma miehitti ja hallitsi Israelia, niin roomalaiset lakkauttivat Aaronin ylipapillisen perimyksen. Roomalaiset nimittivät itselleen sopivan ylimmäisen papin, joka suostui tukemaan roomalaisten valtaa Juudeassa. Herran Jeesuksen aikainen ylimmäinen pappi oli Kaifas, jonka Rooman maaherra nimitti ylipapiksi vuonna 18 jKr. syntymän. Kaifas oli roomalaisten talutusnuorassa eikä hän siten voinut eikä halunnutkaan pitää kiinni todellisesta Jumalan sanan opetuksesta, koska ylipappeus oli hänelle poliittisen maallisen hallinnon väline. Siksi juutalaisten uskon kysymykset eivät kiinnostaneet häntä siitä näkökulmasta mitä Jumala opettaa sanassaan, mutta sen sijaan ihmisten sielulliset ja lihalliset tarpeet olivat hänelle tärkeitä. Ylipappina Kaifas myös toi esille Raamatun opetuksia, mutta hän vääristi Jumalan sanaa ja johdatti ihmisiä elämään ihmisen sielullisen ja synnillisten himojen ja halujen mukaan.

Ylipappi Kaifas tuki ja pönkitti ihmisten halua elää synnissä ja kapinassa Jumalaa vastaan. Jokainen joka uskoi häntä ja uskonnollisia perinnäissääntöjä oli todellisen Jumalan sanan opetuksesta ulkopuolella, eli osaton todelliseen Jumalan sanan opetukseen.

Jos sinulle on tärkeintä se mitä Jumalan sanasta luopuneet uskonnolliset johtajat sanovat ja opettavat, niin sinäkään et voi ymmärtää oikein Jumalan sanan opetuksia. Koska uskonnolliset perinnäissäännöt johdattavat sinut pitämään yllä sinun lihasi sielullista elämää, joka uskonnollisten perinnäissääntöjen kautta kumoaa Jumalan sanan muuttaen sen valheasuun, jonka kautta Jumalan sanan opetus vääristetään. Niin pitkään kun uskot ja pidät kiinni uskonnollisista perinnäissäänöistä et kykene ymmärtämään Jumalan sanaa oikealla tavalla, siksi ainoa vaihtoehto on hylätä uskonnolliset perinnäissäännöt ja uskoa Jumalaan siten kuin Raamattu opettaa.

Fariseukset. Fariseukset olivat juutalaisten uskonnolliskansallinen puolue. He koittivat noudattaa vanhinten perinnäissääntöjä jokaista pientä yksityiskohtaa myöten. Fariseukset olivat myös paljon tekemisissä rabbien kanssa, jotka tutkivat lakia. Fariseukset kilpailivat keskenään siitä kuka oli hurskain, kuka kykeni eniten noudattamaan lakia. Vanhimmat ja rabbit tulkitsivat lakia monessa kohden väärin ja samoin fariseukset, jotka uskoivat heidän opetuksiaan.

Fariseukset tulivat Jeesuksen luokse, sillä motiivilla kuinka saisivat Hänet sanoissa solmituksi. Fariseukset sanoivat Jeesukselle: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?"

Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi miksi he ulkokullatut kiusasivat Jeesusta. Samoin Jeesus pyysi näyttämään verorahaa ja käski sen antamaan hänelle kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on, eli keisarille. Jeesus myös sanoi: "Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on". Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät Jeesuksen ja menivät pois.

Ulkokultaisuus. Ulkokultaisuus on eräs asia, joka estää ymmärtämästä kaksoiskäskyn merkitystä. Uudessa Testamentissa Matt 22:18 on hebreaksi tzevuim (monikko sanasta tzevua), tzevua tarkoittaa tekopyhää ja teeskentelijää. Samoin kreikkalaisessa Uudessa Testamentissa oleva sana hypokritestarkoittaa tekopyhää ja teeskentelijää. Tekopyhä ei ole aito, vaan teeskentelee, eli esittää jotakin muuta kuin mitä hän on todellisuudessa. Fariseukset, eli ulkokullatut elivät ihmistenperinnäissääntöjen mukaan, joiden he luulivat olevan Jumalan sanan opetusta. Herra Jeesus sanoi ulkokullatun kunnioittavan kyllä huulillaan Jumalaa, mutta koska he olivat hyljänneet Jumalan käskyn ja noudattaneet ihmisten perinnäissääntöjä, siksi heidän sydämensä oli kaukana Jumalasta. Herran Jeesuksen mukaan edellä oleva fariseusten toiminta oli turhaa Jumalan palvelemista, Mark 7:6-8.

Uskova, joka elää tekopyhyydessä ja tekopyhyyden kautta on väärän opetuksen alla eikä voi ymmärtää oikein rakkauden kaksoiskäskyä ja siksi hänen elämässään ei vaikuta Jumalan Hengen osallisuuden kautta tulevat siunaukset, johon kuuluvat rakkauden kautta palveleminen sekä hengellinen tasapaino ja rauha.

Jumala antoi juutalaisille nimen Israel, joka tulee sanoista El (Jumala) ja sarah (voima, vapauttaa). Israelilaisten tuli edustaa Jumalan voimaa ja vapautusta, eli pois päästämistä synnistä ja kapinasta Jumalaa vastaan. Herra Jeesus joutui kuitenkin sanomaan fariseuksille, että he olivat tekopyhiä teeskentelijöitä, jotka turhaan palvelivat Jumalaa, sillä Jumala oli kaukana heistä. Jumala oli kaukana heistä, koska he olivat kumonneet Jumalan sanan ihmisten uskonnollisilla perinnäissäännöillä sekä he kaiken lisäksi vielä teeskentelivät olevansa vanhurskaita. Jos me olemme uskovina tekopyhiä teeskentelijöitä, niin silloin emme kykene elämään lähellä Jumalaa, vaan olemme kaukana hänestä, vaikka ulkokuoremme onkin jumalisuuden mukainen. Ihminen, jonka ulkokuori on jumalinen, mutta sisus on tyhjä Jumalan rakkaudesta ja totuudesta, ei voi elää lähellä Jumalaa.

Tekopyhä teeskentelyn kautta valjastaa itsensä omalla voimallansa, jossa oma minä ja oma voima toimii voimanlähteenä uskon elämälle. Uskon elämää ei voi elää oman voiman varassa, koska Pyhä Henki on voima, joka ylläpitää uskovan hengellistä elämää. Pyhä Henki auttaa ja vaikuttaa uskovassa lihan tekojen kuolettamista sekä auttaa ja vaikuttaa vaeltamaan vanhurskaasti. Tekopyhä uskova joka omalla voimallansa yrittää noudattaa Jumalan sanan opetusta enemmin tai myöhemmin väsyy ja luovuttaa tai sitten jatkaa teeskentelemistä. Tällaisen ihmisen sisäinen maailma on ahdistunut sekä hän on sydämessään usein epävarma uskon asioita kohtaan ja "varmuus" mitä hän viestittää muille on teeskentelyä. Usein hän tuntee myös suurta syyllisyyttä sydämessään. Joissakin tapauksissa ylpeys on niin sokaissut tekopyhän, että hän todellakin luulee olevansa "oikeaoppinen" uskova ja siksi hän koko ajan vahtii muita ja huomauttaa jokaiselle, joka toimii vastoin niitä perinnäissääntöjä, joita hän itse noudattaa. Usein ulkokultaisuuteen kuuluu myös todella kiivas oman "oikeaoppisuuden" pönkittäminen. Ulkokultainen myös kilpailee uskon asioilla ja ulkokultainen ei suostu vastaanottamaan neuvoja todella Hengessä vaeltavalta, vaan ulkokultainen vastaanottaa neuvoja mielellään kirjanoppineilta sekä sellaisilta uskovilta, joiden uskon elämä ei ole ankkuroitu rakkauden ja totuuden ankkurilla.

Tekopyhän elämässä voi olla usein monia solmuja, joiden kautta hänen sisäinen maailma on rikki ja haavoitettu. Tekopyhä on sokea omille virheilleen ja synneilleen, mutta varsin innokas analysoimaan toisten tekoja, joista hän usein löytää syntejä sieltäkin missä niitä ei ole. Tekopyhä haluaa aina muuttaa muita, mutta ei ole itse valmis muuttumaan. Tekopyhä luulee, että hänen oppinsa on oikeaa, mutta hänen oppinsa on kuitenkin uskonnollisia perinnäissääntöjä, joiden kautta tekopyhä pitää vanhaa Aatamia hengissä, jonka kuitenkin tulisi kuolla. Omat teot ja uskonnolliset perinnäissäännöt ovat vanhan Aatamin käyttövoiman voimanlähteenä.

Saddukeukset. Saddukeukset olivat ns. pappispuolue, tämän puolueen käsissä olivat arvoasemat ja hallitsevat virat. Saddukeukset eivät halunneet noudattaa Jumalan lakia kirjaimellisesti, sillä heidän mukaansa oli vastenmielistä alistaa koko elämä lain palvelemiseen. He pitivät lain noudattamista liioitteluna. Saddukeukset halusivat ylläpitää lihan luonnollisia ominaisuuksia ja he nostivat lihan luonnolliset tarpeet ja maalliset arvot Jumalan lakia korkeammalle. Sen tähden saddukeukset vääristivät Jumalan lain merkityksen ja antoivat sille uuden merkityksen, jossa se tuki ja ylläpiti heidän omaa minäänsä, eli luonnollista ihmistä, vanhaa Aatamia, joka elää synnin himojen ja halujen mukaan.

Saddukeukset tulivat Jeesuksen luokse esittämään kysymyksiä. He kysyivät Jeesukselta vaimosta, jolla oli ollut seitsemän miestä. Saddukeuksien kysymys kuului: "Kenen vaimo noista seitsemästä hän siis ylösnousemuksessa on oleva? Sillä kaikkien vaimona hän on ollut." Jeesus vastasi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa".

Vanhan Aatamin helliminen. Jeesus tietenkin tunsi saddukeuksien mieltymyksen tyydyttää oman lihansa tarpeita sekä heidän inhonsa Jumalan lakia kohtaan. Siksi Jeesus ensimmäiseksi sanoi heille etteivät he tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Saddukeuksista voi käyttää nimitystä "oman lihan hellijä". Koska saddukeukset olivat oman lihansa himojen ja halujen vallassa, niin siksi he olivat vääristäneet Jumalan sanan muuttaen sen heidän korvasyyhynsä mukaiseksi opetukseksi. Oman lihan hellijä soveltaa Jumalan sanaa ja muuttaa sen lihalle mieluisaksi, jonka kautta hän voi ylläpitää vanhan Aatamin elämää ja helliä vanhan Aatamin himoja ja haluja.

Oman lihan hellijä on usein tunteidensa johdateltavissa. Koska hän on kuitenkin uskonnollinen, niin hän muuttaa Jumalan sanan opetuksen omalle lihalleen mieluisaksi. Oman lihan hellijä vastustaa Jumalan sanan totuutta ja siksi hän valitsee itselleen opettajiksi uskonnollisia ihmisiä tai sellaisia, jotka ovat olleet uskossa kuin vähän aikaa eivätkä ole sen tähden harjaantuneet totuuden noudattamisessa. Oman lihan hellijä tavalla kiertää todellisen totuuden ja saa lihalleen "oikeutuksen" vanhan Aatamin hellimiseen. Oman lihan hellijä on myös usein varsin tunteellinen ihminen, jonka seurauksena hän usein pitää Pyhän Hengen työnä sielullisia sekä riivaajahenkien vaikuttamia asioita. Oman lihan hellijä on vihainen ja vainoaa todellista uskoa samalla tavalla kuin saddukeuksetkin vainosivat Herraa Jeesusta. Oman lihan hellijä muokkaa sanan lihalle mieluisaksi ja uskottelee itselleen ja muille, että tämä on oikea evankeliumi, samalla hän vastustaa niitä, jotka uskovat evankeliumiin, niin kuin on kirjoitettu.

Fariseukset ja saddukeukset kuvaavat kahta erilaista ääripäätä siitä miten ihminen voi olla uskossaan haaksirikossa ja eksyksissä. Farisealaisuus on kuva uskovista, jotka "lakihenkisinä" menevät yli kirjoitetun sanan, jossa he lyövät itsensä ja muut raskaiden uskonnollisten kahleiden vangeiksi. Farisealaisuus tarkoittaisi korkeushypyssä riman asettamista niin korkealle, että sen yli on mahdotonta hypätä ja sen yli yrittämisessä väsyy ja masentuu. Saddukeukset ovat kuva siitä kuinka ihminen haluaa uskoa alle kirjoitetun sanan, joka tarkoittaa että saddukeus korkeushyppykilpailuissa ei viitsisi hypätä siitä korkeudesta mikä on mahdollista hypätä, vaan hän asettaa riman niin alas, että hän voi ryömiä sen alitse. Ryömiessään sen päällä hän polkee sen jalkoihinsa, eli hän polkee todellisen Jumalan sanan jalkojensa alle ja uskoo uskonnollisia valheita. Saddukeus riisuu Jumalan sanan sen totuudesta ja pukee sille uudet "vaatteet", jotka tukevat vanhan Aatamin synnillistä luontoa. Saddukeus kuitenkin luulee uskonsa edustavan oikeata uskoa, vaikka tosiasiassa hän elää eksyksissä valheen vankina.

Saulus-Lähetys / P.P

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »