Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5

03.06.2014

1 Kor 1:1 Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta, ja veli Soostenes

Paavalin kohdalla apostolin palvelutehtävä oli Jumalan tahto, sillä hän toimi apostolina Jumalan kutsumana. Silloin kun palvelutehtävä ja armoitukset sekä armolahjat ovat Jumalan antamia ja Jumalan tahto, niin ne toimivat siten, että niiden kautta Jumalan teot tulevat esille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että usko ojentautuu Jumalan tahdon mukaisesti, silloin kun Jumala sen vaikuttaa.

Tämän ajan iso ongelma on se että moni uskova julistaa itsensä apostoliksi, saarnaajaksi tai evankelistaksi jne. ilman Jumalan kutsua ja tahtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän palvelutehtävänsä on lihan tahto, ei Jumalan tahto. Monet uskovat myös tekevät siten, että he julistavat itsellään olevan jonkin armolahjan tai armoituksen, jota Jumala ei ole kuitenkaan antanut heille, vaan he ovat lihan voimassa sen itselleen keksineet  tai joku muu ihminen on sen heille lihassa profetoinut.

Yleensä tapahtuu niin että kun ihminen, joka ilman Jumalan kutsua sekä varustamista julistaa itsellään olevan jonkin tietyn palvelutehtävän tai armoituksen, niin he arvostelevat ja haukkuvat muita uskovia, mutta he eivät kuitenkaan kykene varustamaan seurakuntaa palveluksen työhön, vaan he korottavat itseään muita lyömällä. He pyrkivät määräämään ja päättämään kaikesta mitä seurakunnassa tapahtuu.

Tällainen lihallinen toiminta rikkoo uskovien sydämiä sekä katkeroittaa monia. Asialla on myös toinen ikävä kääntöpuoli, sillä osa uskovista tukee tätä lihallista työtä, jossa he oppivat ja sitoutuvat lihan mukaiseen uskonnolliseen puuhasteluun, jota he luulevat oikeaksi Jumalan valtakunnan työksi.

Eräs tärkeä huomio on syytä tuoda esille. Jumala voi antaa uskovalle ihan oikeasti esim. vaikka profetian kautta kutsun apostoliksi tai profeetaksi. Profetian kautta tullut kutsu on vasta tietoisuus siitä mihin palvelutehtävään Jumala on hänet kutsunut, mutta se ei tarkoita sitä, että hän siitä hetkestä lähtien on valmis apostoli tai profeetta.

Kun Jumala antaa kutsun, niin Hän varustaa uskovan siihen palvelutehtävään ja uskova saa kasvaa ja varustautua uskossa toimimaan sen mukaisesti kuin mihin palvelutehtävään Jumala on hänet kutsunut. Liian usein moni ei malta odottaa varustamista ja palvelutehtävään valmistumista, vaan hän lähtee liian aikaisin liikkeelle, eli silloin kun hän ei ole vielä valmis toimimaan siinä tehtävässä. Silloin kun näin tapahtuu, niin uskova aina sotkee ja sekoittaa seurakunnan työtä sekä rikkoo ihmisiä, koska hänellä ei ole vielä kykyä palvella siinä tehtävässä.

Odota, että Jumala valmistaa ja varustaa sinua palvelutehtävään, ennen kuin lähdet toimimaan siinä. Monilla on kova kiire pelastamaan maailmaa ja palvelemaan, eivätkä he jaksa odottaa Jumalan aikataulua ja Jumalan antamia varustuksia.

Kun Paavali tuli uskoon Damaskossa, niin hän meni Arabiaan palaten sieltä Damaskoon ja kolmen vuoden kuluttua hän meni Jerusalemiin tutustumaan Pietariin. Hän oli Pietarin luona viisitoista päivää. Jerusalemista Paavali meni Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin. Kilikian Tarsosta Paavali meni Antiokiaan. Barnabas ja Paavali olivat yhdessä Antiokian seurakunnassa yhden vuoden ajan. Tämän jälkeen Raamatun mukaan kun he olivat toimittamassa palvelusta Herralle ja paastossa, niin Pyhä Henki sanoi: "Erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut".

Seurakunnan uskovat  paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Jumala kutsui ja varusti Paavalin apostolin palvelutehtävään, mutta hän aloitti apostolin palvelutehtävän yli neljä vuotta sen jälkeen kun hän oli tullut uskoon. Raamatun opetuksen mukaan Paavali julisti ja todisti Herrasta Jeesuksesta heti sen jälkeen kun hän oli tullut uskoon, mutta apostolin palvelutehtävä ja voimalliset teot alkoivat tapahtumaan neljä vuotta sen jälkeen kun hän oli tullut uskoon.

Jumalalla oli oma aikataulu, jona aikana Hän varusti Paavalia apostolin palvelutehtävään, eikä hän kyennyt tekemään apostolin palvelutehtävään kuuluvia asioita ennen kuin hänet oli varustettu ja valmistettu apostoliksi. Jos Paavali olisi lähtenyt apostoliksi omia aikojaan ennen kuin Jumala valtuutti hänet siihen tehtävään, niin hän ei olisi kyennyt suoriutumaan siitä, vaan hän olisi sotkenut ja sekoittanut Jumalan valtakunnan työtä siellä missä hän olisi ollut ja vaikuttanut.

Jumala rakensi ja varusti tarkasti Paavalia apostolin palvelutehtävää varten. Hän tuli uskoon Damaskossa ja meni Arabiaan palaten Damaskoon ja kolmen vuoden kuluttua hän meni Pietarin luokse Jerusalemiin. Kaikkina noina vuosina, hetkissä ja tapahtumissa Jumala varusti Paavalia apostolin tehtävää varten seurakunnan sekä hänen  elämänsä tapahtumien kautta. Paavali oli myös Syyriassa ja Kilikian Tarsossa, josta hän meni Antiokian seurakuntaan, jossa Jumala varusti häntä vuoden ajan ja sitten Hän antoi valtuutuksen ja voiman apostolin palvelutehtävään ja lähetti Paavalin Jumalan valtakunnan työhön apostolina.

Paavalin tullessa uskoon, Jumala puhui Paavalille, että Hän valitsi Paavalin tuntemaan Jumalan tahdon ja kuulemaan Jumalan äänen (Jumalan sanan totuus).  Paavali ei kuitenkaan hätäillyt eikä kiirehtinyt, vaan kärsivällisesti odotti Jumalan aikataulua ja sitä hetkeä kun Jumala lähetti hänet apostolina julistamaan Jumalan sanaa sekä tekemään voimallisia tekoja Jumalan kunniaksi.

Eräs tärkeä asia on myös tuotava esille. Kun Paavali tuli uskoon, niin hänen sanotaan heti uskonelämänsä alussa julistaneen rohkeasti Jumalan sanaa. Raamattu ei sano, että kun Paavali tuli uskoon, niin hän heti uskonelämänsä alussa rukoili sairasten puolesta ja teki voimallisia tekoja Jumalan voiman kautta. Tutkimalla Raamattua apostolien teoista näemme, että kun Jumala lähetti Paavalin apostolina tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin vasta sen jälkeen Paavali kykeni rukoilemaan sairaat terveeksi sekä tekemään voimallisia tekoja Jumalan voiman (Pyhä Henki) avulla.

Edellä olevan Raamatun opetuksen järjestyksen mukaan on armoituksia ja armolahjoja, joita ei saada heti uskoontulossa, vaan niitä joudutaan odottamaan Jumalan aikataulun mukaan, kunnes Jumala on saanut varustaa ja tehdä kykeneväksi palveluksen työhön.

Kun tulet uskoon, niin voit heti saada vaikka kielilläpuhumisen armolahjan, mutta et apostolin armoitusta, etkä kaikkia armoituksia ja armolahjoja, joita uskova tarvitsee palvellakseen apostolina. Tämän esimerkin mukaisesti ole valmis kärsivällisesti odottamaan Jumalan aikatauluja.

Hebr 10:36 Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

Edellä olevan jakeen sana kestäväisyyttä, voidaan myös kääntää sanalla kärsivällisyyttä. Raamattu opettaa, että me tarvitsemme kärsivällisyyttä voidaksemme tehdä, toimia ja uskoa Jumalan tahdon mukaisesti.

Monet vasta uskoon tulleet tai iältään nuoret uskovat haluavat kiirehtiä palvelemaan ja toimimaan. Monen kohdalla käy niin, että he alkavat liian aikaisin tai sitten kokonaan ilman Jumalan kutsua tekemään Jumalan valtakunnan työtä esim. alkaen kiertämään opettaen ja saarnaten. Koska heillä ei ole tarvittavaa varustusta ja Jumalan voitelua, niin sen seurauksena heidän opetuksensa ja julistuksensa suistuu pois Raamatun totuudesta.

Heillä voi olla vilpitön into tai halu palvella Jumalaa, mutta he eivät ole jaksaneet kärsivällisesti odottaa Jumalan aikataulua eikä Jumalan antamia varustuksia ja kutsua. Tästä syystä he harhautuvat monessa kohdin.

Ilm 2:19 Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset.

Raamatun opetuksen mukaan kärsivällisyyden kautta, jona aikana Jumala varustaa palvelutehtävää varten uskovan sydämessä kasvaa ja vahvistuu Jumalan rakkaus ja usko, joka johtaa siihen, että hänen viimeiset uskon tekonsa ovat useammat kuin ensimmäiset.

Tämä tarkoittaa sitä, että kärsivällisyyden kautta uskova voi ainoastaan kokea yhä enemmän Jumalan tahdon toteutumista omassa elämässään.

Luuk 8:15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

Raamatun opetuksen mukaan hyvän hedelmän (uskon kautta Jumalan tahdon toteutuminen) tuottaminen tapahtuu kärsivällisyyden kautta. On erittäin tärkeätä ymmärtää, että kukaan uskova ei ole heti uskoon tultuaan valmis siihen tehtävään, joka on Jumalan tahto hänen elämässään. Siksi on tärkeätä odottaa ja antaa Jumalan varustaa meitä niihin tehtäviin, jotka Hän on oman tahtonsa mukaan aivoitellut meille. 

2 Tess 1:3 Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä,

Raamattu opettaa selkeästi, että uskon elämä on kasvuprosessi, jossa usko ja Jumalan rakkaus kasvaa Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämessä. Uskon kasvun kautta opimme vaeltamaan yhä enemmän ja syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisessa uskossa.

Snl 19:22 ¶ Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.

Into palvella Jumalaa ei ole huono, vaan hyvä asia, mutta ilman taitoa, eli Jumalan varustusta, koulutusta sekä hengellistä kypsyyttä ja armoitusta intokaan ei ole hyväksi, koska kiirehtivän jalka astuu harhaan Jumalan sanan opetuksen mukaan.

Raamatun opetuksen mukaan ilman taitoa (Jumalan antama varustus ja armoitus) uskova harhautuu pois terveestä uskosta ja Raamatun opetuksista, vaikka hänellä olisi kuinka paljon intoa sydämessään.

Olen nähnyt monien uskovien lähtevän liian aikaisin julistamaan ja opettamaan Jumalan sanaa. He eivät ole varustautuneet ja rakentuneet uskon perustukselle Raamatun sanan totuuden mukaan ja sen tähden he alkavat opettamaan Raamatun kokonaisopetuksesta irrotettuja yksittäisiä jakeita, jotka he opettavat väärin.

Heillä ei ole ymmärrystä Jumalan sanan kokonaisopetukseen eikä Jumalan antamaa armoitusta sanan opettamiseen. Joillakin heillä voi olla kutsu sanan opettamiseen, mutta heillä ei ole vielä armoitusta siihen, eikä Jumalan aikataulu ole vielä valmis siihen, että he voisivat opettaa ja julistaa Jumalan sanaa.

Meidän on otettava vakavasti Raamatun opetus, että ilman taitoa intokaan ei ole  hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan. Jokaisen uskovan on odotettava ja annettava Jumalan varustaa hänet siihen palvelutehtävään, jonka Jumala on antanut hänelle. Jos kiirehdit, niin harhaudut ja sen kautta harhautat myös niitä, jotka kuuntelevat sinua.

Jumala ei lähetä hengellistä vauvaa hengellisen sodankäynnin rintamalle, vaan varustaa hänet ensin työkykyiseksi, jonka jälkeen Hän lähettää hengelliseen sodankäyntiin valmistuneen uskovan palvelemaan niiden armoitusten ja lahjojen mukaan, jotka Jumala on hänelle antanut.

Jumala kasvattaa ja varustaa uskovia seurakunnan ja uskovien keskuudessa. Rukoile itsellesi kärsivällisyyttä odottaa kunnes Jumala on varustanut sinut siihen palvelutehtävään, jonka Hän on sinulle aivoitellut. Ole myös valmis lähtemään ja palvelemaan sinä päivänä kun Jumala lähettää sinut Jumalan valtakunnan työhön sen palvelutehtävän kautta, jonka Hän on antanut sinulle. Silloin saat nähdä Jumalan tahdon toteutumisen elämässäsi.

Kol 4:
12 Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto.
13 Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa.

Ef 6:18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Jumalan tahto on, että seurakunta ja uskovat rukoilevat toinen toistensa puolesta, että uskovat pysyisivät ja vaeltaisivat uskossa Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan valtakunnan työ, jota seurakunta ja uskovat tekevät tarvitsee jatkuvasti rukouksia, sillä vain sellainen hengellinen työ ja palvelutehtävä voi kantaa runsaasti hedelmää, jota tuetaan rukouksin Jumalan tahdon toteutumiseksi.

Joh 4:23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo.

Jumalan tahdon mukaisen uskon elämän polttoainetta on rukoukset, jotka rukoillaan Pyhän Hengen vaikutuksesta totuudessa. Jos rukoilemme asioita, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia, niin silloin käytämme aikamme väärin, emmekä kykene keskittymään Jumalan tahdon mukaisiin asioihin.

Jumala on sanonut sanassaan, että laittomuus pääsee valtaan lopunajan maailmassa. Samoin Jumala on sanonut sanassaan, että lopunaikana Israelin maahan hyökätään monien kansojen toimesta. Monet uskovat rukoilevat, että laittomuutta ei tulisi ollenkaan tai ettei lopunaikana monet kansat hyökkäisi Israeliin. He saattavat käyttää paljon aikaa näihin rukouksiin. He rukoilevat kuitenkin turhia rukouksia, sillä Jumalan sanan mukaan laittomuus tulee pääsemään valtaan sekä Israeliin tullaan hyökkäämään monen kansan toimesta.

Uskovan ei tietenkään pidä rukoilla laittomuuden puolesta eikä sitä, että Israeliin tapahtuisi pian hyökkäys. Jumalan sallimuksesta nämä asiat tapahtuvat Jumalan aikataulun mukaisesti. Saamme uskovina rukoilla Israelin pelastuksen puolesta ja siunata sitä. Samoin voimme rukoilla, että monet ihmiset tulisivat uskoon, jonka kautta he pelastuvat laittomuudelta ja antikristuksen vaikutuksesta.

Room 8:26 Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.

On todella tärkeä harjaantua rukouselämässä rukoilemaan totuudessa Jumalan tahdon mukaisia asioita. Pyhä Henki auttaa ja kasvattaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdossa ja totuudessa.

Room 12:
1 ¶ Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Silloin kun uskova ei jaksa odottaa oman palvelutehtävänsä valmistumista, niin hän hyvin usein saattaa alkaa lyömään laimin varustautumisaikaa. Hän turhautuu eikä jaksa enää lukea Raamattua, eikä enää vastaanota niitä rakennusaineita, joiden kautta Jumala rakentaa ja varustaa häntä palvelutehtäväänsä. Turhautuminen on merkki siitä, että uskova ei jaksa odottaa, vaan alkaa joko itse toimimaan tai alkaa lyömään laimin uskon elämää.

Turhautumisessa ja siinä ettei jaksa odottaa Jumalan aikatauluja piilee myös aina se vaara, että uskova alkaa mukautumaan maailmaan, eikä hän enää jaksa tutkia Jumalan sanaa, eikä etsiä sitä mikä on Jumalan tahto.

Silloin kun et jaksa odottaa Jumalan aikataulua voi olla myös kyse siitä, että ajattelet itsestäsi enemmän kuin ajatella sopii. Silloin kun ajattelet itsestäsi enemmän kuin sopii, niin olet vaarassa ryhtyä toimimaan omassa voimassasi esiintyen armoituksilla ja palvelutehtävän kautta, johon sinua ei ole kutsuttu tai et ole vielä valmistunut tekemään hengellistä työtä Jumalan aikataulun mukaisesti.

Silloin kun ajattelet itsestäsi juuri sen mukaan missä uskon kasvuvaiheessa olet, niin silloin jaksat odottaa Jumalan aikataulua, etkä astu kiirehtivänä harhaan. Silloin jaksat tutkia Jumalan sanaa sekä vastaanottaa sydämessä tapahtuvaa muutosta sen mukaisesti kuinka Jumala kasvattaa sinua uskossa. Kun Jumalan aikataulu on tullut valmiiksi, niin Hän lähettää sinut tehtävään, koska Hän on sinut varustanut siihen ja sen tähden kykenet siitä suoriutumaan.

Tämä oli viimeinen osa opetussarjasta Jumalan tahdon mukaisesta uskosta. 

Saulus-Lähetys / P.P
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »