Kristologia

02.06.2014

KRISTOLOGIA

Kristologia (kr. Khristos, Kristus ja logos, tieto) on tutkimusta Kristuksen asemasta teologiassa. Teologia (muinaiskreikaksi θεολογία) tarkoittaa alun perin jumaluusoppia eli järjestelmällistä jumalan ja jumalaan liittyvien aiheiden tutkimusta (θεος, theos, ”jumala”, + λογος, logos, ”sana”, ”järki” tai ”keskustelu”). Kristologia tarkoittaa siis tutkimusta Kristuksen asemasta jumaluusopissa.

JUMALAN SANA ON KOKONAANSA TOTUUS

Hepr.1: 1. Jumala puhui muinen usein ja monella muotoa* isille prophetain kautta; näinä viimeisinä päivinä on hän meille puhunut Poikansa kautta.

1.Pie.1:10. Jota autuutta prophetat ovat etsineet ja tutkineet, jotka teille tulevaista armoa ennustaneet ovat;
11. Ja ovat tutkineet, millä taikka minkäkaltaisella ajalla Kristuksen Henki, joka heissä oli, ilmoitti, joka oli jo ennen todistanut niistä vaivoista, jotka Kristuksessa ovat, ja siitä kunniasta, joka niiden jälkeen tapahtuva oli.

2.Pie. 1:20. Ja se tulee teidän ensin tietää, ettei yksikään prophetia Raamatussa tapahdu omasta selityksestä.
21. Sillä ei yksikään prophetia ole vielä ihmisen tahdosta tuotu edes; vaan pyhät Jumalan ihmiset ovat puhuneet, vaikutetut Pyhältä Hengeltä.

Raamattu ilmoittaa että sen ovat kirjoittaneet profeetat Jumalan Hengessä, Kristuksen Hengessä joka heissä oli. Raamattu ilmoittaa olevansa Jumalan sanaa. Tässä kirjoituksessa tutkin Kristuksen asemaa Raamatussa eli Jumalan sanassa.Tämä kirjoitus käsittelee siis Kristologiaa. Kirjoitus on vain lyhyt ja vajavainen katsaus siihen mitä Jumalan sanan kertoo Kristuksesta.

Raamattu ilmoittaa myös sen että se on kokonaansa totuus sillä onhan se Jumalan ilmoitus. Tämä tarkoittaa sitä että kaikki mitä Raamattu sanoo on totta. Se täytyy aina muistaa kun tutkimme Jumalan sanaa. Sillä koska Jumalan sana on kokonaansa totuus tulee kaikkien kohtien jotka käsittelevät jotain tiettyä aihepiiriä olla samassa linjassa keskenään. Jos jokin kohta näyttää meistä olevan ristiriitainen toisten samaa aihetta käsittelevien kohtien kanssa niin emme ole silloin ymmärtäneet kyseistä kohtaa oikein.

Sillä Raamattu ei ole väärässä eikä ristiriidassa itsensä kanssa mutta me ihmiset olemme ymmärtämättömiä Jumalan sanaa kohtaan. Kun näemme kaikki kohdat jotka käsittelevät jotain tiettyä aihepiiriä olevan samassa linjassa keskenään niin silloin olemme ymmärtäneet kohdan oikein Raamatun kokonaisilmoituksen valossa.

Yllä olevista Raamatun lainauksista näkee jo hyvin Kristuksen aseman Jumalan sanassa sillä voimme huomata kyseisistä kohdista että Jumala puhui profeetain kautta Pyhässä Hengessä ja profeetoissa oli Kristuksen Henki. Jumala puhui Kristuksen Hengessä sillä Kristus on Jumala.

JEESUS ON ITSE HERRA TAIVAASTA

Room.9:5. Joiden myös isät ovat, joista Kristus lihan puolesta syntynyt on, joka on Jumala ylitse kaikkein ylistetty ijankaikkisesti, amen!

1.Kor.15:47 Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta.

2.Joh.1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

Kristus tarkoittaa Jumalaa joka on iankaikkisesti ylistetty (palvottu). Kristus tarkoittaa Jumalaa joka tuli lihaan eli Poikaa ihmistä joka on itse Herra taivaasta!

Jos Kristus ei olisi Jumala ei Häntä myöskään saisi palvoa sillä silloin syyllistyisi epäjumalan palvontaan. Kristus on kuitenkin Jumala sillä Hän on Poika Yhdestä Jumalasta eli Isästä ja Pojasta.

SUURI JUMALISUUDEN SALAISUUS

1.Tim. 3:16 Ja se on julkisesti suuri jumalisuuden salaisuus, että Jumala on ilmoitettu lihassa, vanhurskautettu hengessä, nähty enkeleiltä, saarnattu pakanoille, uskottu maailmassa ja otettu ylös kunniaan.

1.Kor.15:47 Ensimäinen ihminen on maasta ja maallinen, toinen ihminen on itse Herra taivaasta.

Suuri jumalisuuden salaisuus on että Jumala on ilmoitettu lihassa kun itse Herra taivaasta tuli Kristuksessa lihaksi.

ISÄ JA POIKA OVAT LUOJA

Jumala (Elohim) Herra (Jhwh) Isä ja Poika

1.Kor.8:6. Niin on kuitenkin meillä yksi Jumala, Isä, josta kaikki ovat, ja me hänessä, ja yksi Herra Jesus Kristus, jonka kautta kaikki ovat, ja me hänen kauttansa.

Raamattu ilmoittaa että meillä on yksi Jumala, Isä josta kaikki ovat ja me Hänestä ja yksi Herra Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki ovat ja me Hänen kauttansa. Isä ja Jeesus Kristus ovat yksi Jumala ja yksi Herra josta ja jonka kautta kaikki ovat. Näin ollen Isä ja Jeesus Kristus ovat kaiken Luoja sillä kaikki on Isästä ja Jeesuksen Kristuksen kautta.

Efe.3:9. Ja jokaiselle valkeuteen saattaisin, mikä osallisuus siinä salaisuudessa on, joka ijankaikkisesti on salattu ollut Jumalassa, joka kaikki Jesuksen Kristuksen kautta luonut on.

Kol.1:12. Ja kiittäkäät Isää, joka meitä soveliaaksi tehnyt on pyhäin perimisen osallisuuteen valkeudessa,
13. Joka meitä pimeyden vallasta pelasti* ja on meidät siirtänyt rakkaan Poikansa valtakuntaan,
14. Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta*, nimittäin syntein anteeksi antamus,
15. Joka näkymättömän Jumalan kuva on*, esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita.
16. Sillä hänen kauttansa ovat kaikki luodut, jotka taivaassa ja maan päällä ovat, näkyväiset ja näkymättömät, thronit ja herraudet, vallat ja hallitukset: ne ovat kaikki hänen kauttansa ja häneen luodut.
17. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Hepr.1:1 Jumala puhui muinen usein ja monella muotoa* isille prophetain kautta; näinä viimeisinä päivinä on hän meille puhunut Poikansa kautta,
2. Jonka on hän kaikkein perilliseksi pannut*, ja on myös hänen kauttansa maailman tehnyt.

3. Joka, että hän on hänen kunniansa kirkkaus ja hänen olemuksensa juurikuva*, ja kantaa kaikki voimansa sanalla, ja on itse kauttansa meidän synteimme puhdistuksen tehnyt, ja istunut majesteetin oikialla puolella korkeuksissa:
4. On tullut niin paljoa paremmaksi enkeleitä, että hän ylimmäisemmän nimen on heidän suhteensa perinyt.
5. Sillä kenelle hän on koskaan enkeleistä sanonut: sinä olet minun Poikani, tänäpänä minä sinun synnytin*! ja taas: minä olen hänen Isänsä ja hän on minun Poikani!
6. Ja taas: koska hän tuo esikoisen* maailmaan, sanoo hän: häntä pitää kaikki Jumalan enkelit kumartaen rukoileman?
7. Mutta enkeleistä hän sanoo: hän tekee enkelinsä hengeksi ja palveliansa tulenleimaukseksi.
8. Mutta Pojalle: Jumala! sinun istuimes pysyy ijankaikkisesta ijankaikkiseen: sinun valtakuntas valtikka on oikeuden valtikka.
9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit vääryyttä, sentähden on sinun, oi Jumala, sinun Jumalas voidellut* ilo-öljyllä enempi kuin sinun osaveljes.
10. Ja: sinä Herra olet alusta maan perustanut, ja taivaat ovat sinun käsialas:
11. Ne katoovat, mutta sinä pysyt*; ja he kaikki vanhenevat niinkuin vaate.
12. Ja niinkuin puvun sinä heitä muuttelet, ja he muuttuvat: mutta sinä kohdallasi pysyt ja ei sinun ajastaikas puutu.

Jesaja. 42:8 Minä, Herra (Jhwh), se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.

Raamattu ilmoittaa että Jumala on luonut kaiken Jeesuksen Kristuksen kautta. Raamattu ilmoittaa että Isä on siirtänyt pelastamansa ihmiset rakkaan Poikansa valtakuntaan ja jonka kautta kaikki on luodut. Jeesus Kristus on siis Isän rakas Poika. Isä ja Poika ovat kaiken luoneet. Raamattu ilmoittaa ettei Herra (Jhwh) anna kunniaansa toiselle eikä ylistystäänsä epäjumalille. Raamattu ilmoittaa että Jumalan Poika on Jumalan kunnian kirkkaus ja Hänen olemuksensa juurikuva.

Jumalan Poika on Jumalan kunnian kirkkaus ja olemuksen kuva sillä Jumalan Poika Jeesus Kristus on Herra (Jhwh). Sillä Isä ei anna kunniaansa ja ylistystäänsä epäjumalille eikä toiselle vaan Pojalle joka on yksi Herra (Jhwh). Jos Poika ei olisi Herra (Jhwh) ei Isä antaisi Hänelle Herran Jhwh:n kunniaa ja ylistystä sillä Isä ei anna Herran kunniaa toiselle eikä epäjumalille.

Jumala sanoo myös Pojalleen; Jumala! sinun istuimes pysyy iankaikkisesti: sinun valtakuntas valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit vääryyttä, sentähden on sinun, oi Jumala, sinun Jumalas voidellut ilo-öljyllä enempi kuin sinun osaveljes. Ja: Sinä Herra olet alusta maan perustanut ja taivaat ovat sinun käsialas. Jumala kutsuu Poikaansa Jumalaksi joka on perustanut maan ja taivaat. Isä sanoo siis Poikansa olevan Jumala jonka käsialaa maa ja taivaat ovat.

Raamatusta ja uudesta testamentista voimme siis havaita että Isä ja Poika Jeesus Kristus ovat luoneet kaiken. Voimme myös havaita että Isä on Jumala ja että Poika on Jumala ja tämä on tietysti loogista jos Isä ja Poika ovat kaiken luoneet sillä Jumala on kaiken Luoja.

Miten tämä istuu sitten vanhan testamentin ilmoitukseen.

LUOJA VANHASSA TESTAMENTISSA

5 Moos 6:4 Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.

Jesaja.45: 18. Sillä näin sanoo Herra, joka taivaan luonut on, Jumala, joka maan on valmistanut, ja on sen tehnyt ja vahvistanut sen, ja ei niin sitä tehnyt, että se olis tyhjänä ollut, vaan valmisti sen että siinä asuttaisiin: Minä olen Herra, ja ei kenkään muu.

19 En ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa; en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on.
20 Kokoontukaa ja tulkaa, lähestykää kaikki, te henkiinjääneet kansakunnista. Eivät ne mitään ymmärrä, jotka kantavat puukuviansa ja rukoilevat jumalaa, joka ei voi auttaa.
21 Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.

22 Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.

Raamattu ilmoittaa vanhassa testamentissa että Herra (Jhwh) meidän Jumalamme (Elohim) on yksi (echad). Herra (Jhwh) joka on luonut taivaan ja maan on Jumala (Elohim). Ei ole muuta Herraa kuin Herra (Jhwh) joka on Jumala (elohim) eikä toista Jumalaa ole. Herra (Jhwh) on siis Jumala (Elohim) ja Herra Jumala on perustanut maan ja taivaat eikä toista Herraa ja Jumalaa ole.

Uusi testamentti ilmoitti meille että Isä ja Poika ovat luoneet kaiken. Yksi Jumala Isä josta kaikki on ja yksi Herra Jeesus Kristus jonka kautta kaikki on. Luojalla on Raamatussa useampi nimi esim; Jumala (elohim) ja Herra (Jhwh). Uusi testamentti ilmoittaa että Isä on yksi Jumala/Herra ja että Poika on yksi Jumala/Herra. Miten Isä ja Poika kummatkin voivat olla yksi Jumala/Herra? Jotta ymmärrämme tämän yhden oikein tulee meidän ymmärtää mitä Raamattu tarkoittaa sanalla yksi (echad).

Heprea-Suomi-sanakirja määrittelee echad sanan näin: yksi, ensimmäinen, joku, ainut, yhdistetty. Nämä kaikki ominaisuudet kuvaavat siis sanaa echad yksi. Tutkitaanpa sitten miten Raamattu käyttää sanaa yksi.

1 Moos 1:5 Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, ensimmäinen (echad) päivä.

Echad tarkoittaa tässä kohdassa ensimmäistä ja se on myös yksi echad sanan merkitys.

1 Moos 2:24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi (echad) lihaksi.

Avioliitossa mies ja nainen tulevat liittymisen kautta yhdeksi echad lihaksi. Kun mies liittyy vaimoonsa tulee heistä (kahdesta) yksi (echad) liha. Raamattu käyttää siis sanaa echad tilanteessa jossa useampi liitetään/yhdistetään yhdeksi. Miehestä ei tule vaimo eikä vaimosta tule mies mutta avioliitossa he ovat yksi (echad) liha. Samoin Isä ei ole Poika eikä Poika ole Isä mutta He ovat yksi (echad) Jumala/Herra. Isä ja Poika ovat myös ainut (echad) Jumala sillä ei ole muuta Herraa ja Jumalaa kuin Herra Jhwh joka on Jumala Elohim. Vanha testamentti myös selvästi vahvistaa että yksi Jumala on Isä ja Poika.

1.Moos.1: 26. Ja Jumala (Elohim) sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen: ja he vallitkaan kalat meressä, ja taivaan linnut, ja karjan ja koko maan, ja kaikki, jotka maalla matelevat.
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän sen loi*: mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä.

1.Moos.3: 22. Ja Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) sanoi: katso, Adam on ollut niin kuin yksi meistä, tietäen hyvän ja pahan; mutta nyt ettei hän ojentaisi kättänsä, ja ottaisi myös elämän puusta, söisi ja eläisi ijankaikkisesti.

1.Moos.11: 6. Ja Herra (Jhwh) sanoi: katso, se on yhtäläinen kansa, ja yhtäläinen kieli on kaikkein heidän seassansa, ja he ovat ruvenneet tätä tekemään: ja nyt ei heitä taideta estettää mistään, kuin he ovat aikoneet tehdä.
7. Käykäämme, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä; niin ettei kenkään ymmärtäisi toisensa kieltä.
8. Ja niin Herra hajoitti heidät sieltä kaikkiin maihin; ja he lakkasivat sitä kaupunkia rakentamasta.

Jumala (Elohim) sanoi: tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme, meidän muotomme jälkeen. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän sen loi: mieheksi ja vaimoksi loi Hän heitä. Jumala puhuu monikossa sillä Isä sanoo Pojalleen tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Tässäkin Jumala ensiksi sanoo ihmisen yksikössä ja sitten tarkentaa että ihminen sisälsi miehen ja naisen. Samoin Raamattu ilmaisee Jumalan yksikössä joka kuitenkin toimii ja puhuu monikossa koska yksi ja ainut Jumala sisältää Isän ja Pojan. Isä ei ole Poika eikä Poika ole Isä mutta He ovat Jumala.

Herra (Jhwh) Jumala (Elohim) sanoi: katso, Adam on ollut niin kuin yksi (Echad) meistä. Yksi echad sanan merkityksistä oli myös joku. Herra Jumala sanoo siis: Katso, Adam on ollut niin kuin joku meistä. Tämä sopii hyvin siihen että yksi Jumala on Isässä, Pojassa sekä Pyhässä Hengessä.

Herra (Jhwh)sanoi: Käykäämme, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä; niin ettei kenkään ymmärtäisi toisensa kieltä. Ja niin Herra hajoitti heidät sieltä kaikkiin maihin. Tämäkin on ymmärrettävä Raamatun kokonaisilmoituksen valossa ja mikäs sen loogisempaa kuin se että Isä sanoi Pojalleen astukaamme alas ja niin Herra (Jhwh) hajoitti ihmiset eri maihin. Vanha testamentti ilmoittaa että yksi Herra (Jhwh) joka on Jumala (Elohim) toimii monikossa sillä Isä ja Poika ovat Herra Jumala joka on yksi.

Sekä vanha että uusi testamentti ilmoittavat Jumalan ja Herran olevan Isä ja Poika Jeesus Kristus.

1.Joh. 3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

1.Joh.2:24 Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.

2.Joh. 1:9. Jokainen, joka harhaelee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa: joka pysyy Kristuksen opissa, hänellä on sekä Isä että Poika.

Jokainen joka pitää Jeesuksen käskyt pysyy Jumalassa. Jos pysymme siinä minkä olemme alusta asti kuulleet eli Kristuksen opissa/käskyissä niin pysymme Isässä ja Pojassa eli Jumalassa sillä Jumala on Isä ja Poika.

SUMMA SUMMARUM

Jumala (Elohim) on Isän ja Pojan sukunimi. Isällä ja Pojalla on myös arvonimi Herra (Jhwh). Kyse on siis Isän ja Pojan nimistä.

On Isä ja Hän on Jumala ikäänkuin Isän sukunimi. Isällä on Poika nimeltä Jeesus. Jeesus on Isän Poika ja Isä on Jeesuksen Isä. Mikä on Jeesuksen sukunimi? Sama kuin Isällä eli Jumala!

Onko Jeesus Jumala vai Jumalan Poika. Jeesus on Jumala ja samalla myös Jumalan Poika. On vain yksi Jumala jossa on Isä ja Poika - toista samanlaista Jumalaa ei ole. Isä ei ole Jeesus - eikä Jeesus ole Isä. Isä on suurempi Jeesusta - onhan Isä aina Pojallensa auktoriteetti mutta Jeesus jää silti Jumalaksi.

Isällä ja Pojalla on myöskin Pyhä Henki jonka sukunimi on tietysti myös Jumala (Elohim). Isän ja Pojan Pyhä Henki kuuluu myös yhteen ja ainoaan Jumalaan jossa on Isä ja Poika sekä heidän Pyhä Henkensä - jonka He antavat niille jotka tunnustavat syntinsä ja turvaavat Isän Poikaan Pojan nimessä Jeesus!

Saulus-Lähetys / T.T

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »