Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia

30.05.2014

Radioaktiivisiin isotooppeihin perustuvat iänmääritykset - eivät ole tieteellisiä tosiasioita vaan uskomuksiin perustuvia tulkintoja.

Lainaan Mikko Tuulirantaa hänen kirjoituksestaan 'pitkät ajanjaksot - kiveen hakattu fakta? Lainaukset kursiivilla.

"Vuonna 1937 Nier onnistui rakentamaan ensimmäisen käyttökelpoisen massaspektrometrin. Sen avulla pystyttiin erottamaan uraanin (235,238U) hajoamisen seurauksena syntynyt radiogeeninen lyijy (206,207 Pb) normaalista lyijystä(204 Pb). Holmesin aika näytti koettaneen: Kun uraanin puoliintumisaika oli jo 63 arvioitu, riitti että mitattiin näytteen uraanin ja siitä syntyneen lyijyn suhteet. Siitä näytteen iän laskeminen olisi yksinkertaista - ja luotettavaa - edellyttäen, että myös menetelmän premisseinä olevat hypoteesit ovat totta:

1) Tutkittavan näytteen koostumus sen syntyhetkellä on tiedossa: kun näyte syntyi, siinä oli lähtöainetta esim. 100 % (tavallisin olettamus) ja tytärainetta 0 % (tai suhteet, mitä sitten lienevätkin olleet, ovat tiedossa).

2) Aikojen kuluessa niitä ei päässyt liukenemaan ympäristöön eikä niitä tullut näytteeseen ulkopuolelta (suljettu systeemi).

3) Tytärainetta ei voinut syntyä muulla tavalla.

4) Hajoamisnopeus on ollut vakio. 

Ensimmäinen todella merkittävä radiometrinen ”tapahtuma” lienee ollut se, kun maapallon iäksi vuonna 1956 saatiin lyijy-lyijy – menetelmällä (Pb-Pb) 4,5 miljardia vuotta. Tämä oli yllättävän korkea, mutta erittäin hyvä ikä – samoin kuin eräiden myöhemmin analysoitujen ja jo muutenkin vanhoiksi oletettujen basaltti- ja graniitti-esiintymien iät, joille saatiin 1 – 2 miljardin vuoden arvoja. 

Radiometrisessä iänmäärityksessä laboratorion tutkijalle antama vastaus on kuitenkin aina pelkkä suhdeluku: lähtöalkuaineen kuten uraanin suhde (F) hajoamisessa syntyneeseen tytäralkuaineeseen lyijyyn.

Näytteen radiometrinen ikä (T) saadaan kaavasta T = T1/2 log2 (1/F), jossa T1/2 on puoliintumisaika.
Laskutoimituksen jälkeen tutkijan on kuitenkin pakko yrittää päätellä näytteen ”todellinen” ikä. Tässä hän joutuu huomioimaan monia tekijöitä – ennen kaikkea oikean viitekehyksen eli geologisen kerrossarjan ja evoluution vuosimiljoonat sekä niistä jo aikaisemmin johdettuja oletusikiä (jotka ovat kaikkein ratkaisevimpia). Jos näytteen isotooppien suhteesta laskettu radiometrinen ikä on selvässä ristiriidassa uniformitarismin perustalta johdettuun, ko. geologisen muodostuman oletusikään, tutkija hylkää sen aina pöytälaatikkoon kontaminaationa tms."

Radioaktiivinen iänmääritys edellyttää että tietyt alkuoletukset (hypoteesit) ovat totta. Oletukset joita ei voida 'tietää' vaan jotka perustuvat uskomuksiin siitä minkälaiset olosuhteet ovat kenties olleet. Nämä alkuoletukset (yleisesti) eivät perustu radioaktiiviseen iänmääritykseen vaan ne nousevat täysin kehitysopillisista uskomuksista.

Fysiikan professori Hermann Schneider Heidelbergin yliopistosta kertoo Lubenowin kirjassa Myytti apinaihmisistä:

”Eräs asiantunteva geokronologi sanoi minulle ajoitustuloksista, jotka eivät sovi geologiseen aikatauluun: ´Se mikä ei sovi, pysyy pöytälaatikossa – ei toki pidä tehdä itseään naurunalaiseksi… On turha tehdä vain yhtä yksinkertaista ajoitusta. On muistettava suuri kokonaisuus* ja pidettävä aina mielessä geologinen aikataulu, muuten kaikki menee pieleen´” (s. 300).

Radioaktiivinen iänmääritys ei määritä näytteen ikää vaan geologinen (kehitysopillinen) aikataulu. Ne radioaktiiviset tulokset jotka ovat tätä kehitysopillista geologista aikataulu hypoteesia vastaan hylätään yleensä aina virheellisinä tuloksina. Esim: Pattersonin tulokset maan iän radioaktiivisista mittauksista perustuivat noin 60 hypoteesiin. Hypoteesien tuli tietysti olla sellaisia jotka antaisivat iän joka tukisi myöskin geologista aikataulua jne.. Radioaktiiviset iänmääritykset ovat antaneet paljon erilaisia tuloksia samasta kohteesta ja geologinen aikataulu määrittää sen mitkä tulokset ovat 'hyväksyttyjä' ja mitkä eivät. Radioaktiivinen iänmääritys ei siis koskaan sano viimeistä sanaa. Se ei ole puolueetonta toisin kuin mitä maallikot on johdettu uskomaan.

Radiohiilimenetelmä kutistaa miljardit vuodet tuhansiin

Radioaktiivinen iänmääritys perustuu uskomuksien varaisiin tulkintoihin mutta se myös kertoo varmasti sen mitä ikä ei voi olla. Radiohiilimenetelmä todistaa meille sen kuinka vanhoja näytteet eivät varmasti voi olla. 

Lainaan Mikko Tuulirantaa: "Aluksi hiilinäytteiden ikää arvioitiin säteilynilmaisimella, geigermittarilla. Tällöin vanhempien kohteiden mittausta häiritsi taustakohina. Kuitenkin jo 1970-luvulla alan kirjallisuudesta löytyi ainakin 15 000 raporttia radiohiilen esiintymisestä kivihiilessä, öljyssä, maakaasussa ja fossiilisissa puissa, joiden piti olla miljoonien vuosien ikäisiä. Moni tulkitsi ne kontaminaatioksi, geigermittariin joutuneen taustasäteilyn aiheuttamaksi kohinaksi. 

1980-luvulla tilanne kuitenkin muuttui, kun saatiin käyttöön kiihdytinmassaspektrometri (AMS). Sen
toimintaperiaate eliminoi taustasäteilyn aiheuttaman kohinan. Sillä kyetään havaitsemaan tuhat kertaa
pienempiä 14C pitoisuuksia ja siten määrittämään ikä jopa 90 000 vuoteen saakka. Tämä keksintö on
kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi: AMS:n herkkyyden alaraja on 14C-pitoisuus, joka on 0,001 %
nykyisen biosfäärin 14C-pitoisuudesta. Ongelma on siinä, että evoluutioteorian mukaan maailmassa pitäisi olla runsaasti niin vanhoja eloperäisiä jäänteitä, että niissä ei voi olla jäljellä radiohiiltä: 17 - 18
puoliintumisaikaa (n. 100 000 vuotta) kutistaa 14C:n määrän niin pieneksi, että määritys on miltei
mahdotonta ja yli 250 000 vuotta vanhoissa näytteissä ei pitäisi olla jäljellä yhtään 14C-atomia.

Maailmasta ei kuitenkaan ole pystytty osoittamaan yhtä ainoaa eloperäistä jäännettä, jonka kanssa olisi jouduttu AMS:n erotuskyvyn alarajoille. Tavallisemmin radiohiilipitoisuuksiksi saadaan 0,1-0,5 % nykyarvoista niistäkin näytteistä, joiden iän pitäisi olla kymmeniä tai satoja miljoonia vuosia. Vanhojen fossiilien sisältämän radiohiilen ongelmaa on alan kirjallisuudessa pohdittu jo 1980-luvulta lähtien. Fyysikko Paul Giem teki laajan haun 1980- ja 90-lukujen tieteellisestä kirjallisuudesta ja löysi yli 70 artikkelia, joista selvisi, että merkittäviä määriä radiohiiltä löytyi ”muinaisista” eloperäisistä näytteistä (DeYoung, s. 49).

Eräässä RATE-osatutkimuksessa kymmenen kivihiilinäytettä lähetettiin analysoitaviksi maailman
parhaimpana pidettyyn AMS-laboratorioon, jolla oli 20 vuoden kokemus siitä, miten eliminoida tutkittavista kohteista ulkoinen 14C-kontaminaatio. Kolme näytteistä oli eoseenikaudelta, kolme liitukaudelta ja neljä hiilikaudelta. Kaikista mitattiin selviä 14C-pitoisuuksia, jotka eivät merkittävästi poikenneet toisistaan (0,21 - 0,27 % nykyarvoista). Tulokset puhuvat sen puolesta, että näytteet ovat nuoria ja melkein samanikäisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että iät ovat noin 40 000 – 50 000 vuoden kieppeillä. (Mutta, jos huomioidaan radiohiilen ilmeisen vähäinen määrä nykyiseen verrattuna, näytteiden todellinen ikä lienee muutamia tuhansia vuosia.)"

90 000 vuoden hajoamisen jälkeen radiohiiltä 14-C:tä on niin vähän jäljellä että edes nykypäivän erittäin herkät laitteet eivät kykene havaitsemaan sitä. Radiohiiliajoituksen mukaan näytteet josta sitä löydetään eivät siis voi olla mitenkään yli 100 000 vuotta vanhoja. Kuitenkin kaikista eloperäisistä näytteistä löydetään radiohiiltä - myös sellaisista joidenka tulisi kehitysoppineiden geologisen aikataulun mukaan olla miljoonia vuosia vanhoja. Tämä viittaa siihen että näytteet ovat todellisuudessa vain tuhansia vuosia ei miljoonia tai miljardeja.

Pitkiin ajanjaksoihin uskovat koittavat hylätä radiohiilen löytymisen ns; miljoonia vuosia vanhoista näytteistä 'saastumisen' tuloksena mutta näitä mittauksia tekevillä laboratorioilla on pitkälle kehitetyt menettelytavat joilla varmistetaan ettei tällaista tapahdu. Lisäksi timantit jotka ovat saastumattomia puoltavat että näytteet ovat vain tuhansia vuosia vanhoja ja siksi niistä löytyy radiohiiltä.

Timantit todistavat tuhansista vuosista     4650-rough-diamond.jpg

Mikko Tuuliranta kirjoittaa: "Kenellekään ei tullut aikaisemmin mieleen mitata timanttien 14C-pitoisuuksia. Niidenhän esitetään syntyneen yhdestä kolmeen miljardia vuotta sitten Maan vaipan sisällä, josta räjähdysmäinen vulkaaninen toiminta on syössyt niitä pintakerroksiin.

RATE-tutkijat tekivät kuitenkin sopimuksen yllämainitun AMS- laboratorion kanssa ja radiohiilipitoisuudet määritettiin  12 timantista. Laboratorio pystyi havaitsemaan kaikissa mitattavia 14C-pitoisuuksia joidenka perusteella niiden kaikkien iäksi arvioitiin alle 58 000 vuotta. (Timantit olivat peräisin Australiasta, Etelä-Afrikasta, Venäjältä, Kanadasta ja Brasiliasta.) Tämä on siinäkin mielessä merkittävää, että timantin kiderakenne sulkee täysin pois ulkopuolisen kontaminaation mahdollisuuden. Timanttia voidaan ehkä pitää maailman ainoana varmana ”suljettuna systeeminä”."

Timantti on kovinta ainetta maapallolla koska hiili on erittäin tiukasti pakattu kiderakenteeseen. Siksi se on läpäisemätöntä väitetylle mahdolliselle saastumiselle - silti 14-C:tä on löydetty timanteista suurin piirtein samoja määriä kuin kivihiilinäytteistä vaikka timanttien väitetään olevan yhdestä kolmeen miljardia vuotta vanhoja. Timantit siis todistavat sen etteivät ne voi olla miljardeja vaan ainoastaan tuhansia vuosia vanhoja. Tämä ei ole tulkinnallinen asia vaan tosiasia sillä radiohiili ei säily kuin tuhansia vuosia ja timantit ovat 'saastumattomia'.

58 000 vuotta on silti selvästi suurempi kuin Raamatullinen ikä. On kuitenin järkevää olettaa 14-C määrän olleen ilmakehässä luomishetkellä nolla nykyisen määrän sijaan ja että aikaa kuluisi ennen kuin sen määrä nousi nykypäivän tasolle ja että myös vedenpaisumuksen aiheuttama häiriö aiheuttaisi muita voimakkaita muutoksia tähän suhteeseen. Huomioimalla laskelmissa nämä tekijät saadaan arvioitu ikä helposti linjaan Raamatullisen iän kanssa.

Timantit ovat maailman antama todiste siitä ettei maailma ole miljardeja vaan ainoastaan tuhansia vuosia vanha juuri niin kuin Raamattu meille ilmoittaa. 

Miksi yleisesti vaijetaan tuloksista jotka osoittavat nuorta ikää

Siksi että evoluutio tarvitsee pitkiä ajanjaksoja ja materialistinen maailmankatsomus tarvitsee evoluutiota. Tulokset jotka osoittavat nuorta ikää hylätään maailmankatsomuksellisista syistä ei tieteellisistä. Materialistinen maaimankatsomus perustuu taas syvimmiltään siihen ettei ihminen halua alistua Jumalan lain alle ja siksi hän kieltää Jumalan. Pitkät ajanjaksot on keksitty sitä varten että ihminen voisi niiden kautta kieltää Luojansa ja keksiä itselleensä omat sääntönsä. Tämä voidaan havaita hyvin siinä että Jumalankieltäjät vastaavat hyvin usein evankeliumin julistajalle että Raamattu on satukirja koska maailma on varmasti miljardeja vuosia vanha. Tämä toteamus ei kuitenkaan nouse tieteellisestä tiedosta vaan kehitysopillisista uskomuksista niin kuin tutkimme.

Sen sijaan tieteellinen havainto radiohiilestä timanteissa vahvistaa Raamatun ilmoituksen - näin siksi että Raamattu on Luojamme ilmoitus. Raamattu kertoo meille maailman todellisen historian ja siksi se pitää yhtä todellisuuden kanssa. Jumalan sana ei ole todellisuutta vastaan vaan kertoo meille todellisuuden. Se mikä on Jumalan sanaa vastaan on valhetta ja harhaa vaikka se tulisi vanhan ja valkopartaisen professorin suusta. 

Kristinusko edustaa todellista tiedettä sillä tiede tarkoittaa alkujaan tietoa. Vain Jumala voi tietää kaiken niin kuin tietää tulee alkuperästämme ja elämänluonteesta ja siksi vain Hän voi kertoa meille myöskin tieteelliset tosiasiat koskien elämänluonnetta ja alkuperäämme. Hän on ainoa luotettava silminnäkijä (havainnoitsija) siitä miten asiat ovat tapahtuneet menneisyydessä. Näin kristityillä on todellisuudessa ainoa oikea 'kello' (todellisuuden aikataulu) josta voidaan tarkistaa osuuko iänmääritykset oikeaan - nimittäin Jumalan sana Raamattu.

Ydinfyysikko Dr Jim Mason kertoo miten radiohiili-iänmääritys osoittaa nuorta ikää


Lähteet

Pitkät ajanjaksot - kiveen hakattu fakta?

Nuclear physicist embraces biblical creation

Radiocarbon in diamonds: enemy of billions of years

Saulus-Lähetys / T.T

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »