Tieteellinen maailmankuva puntarissa

04.05.2014

debate-of-truth.jpg

Teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist kertoo tieteellisestä maailmankuvasta ja puntaroin nyt
Karin ajatuksia aiheesta. Kari Enqvistin lainaukset ovat kursiivilla.

TIEDE

"Tiede ei ole kaiken tietomme summa. Tiede on metodi, tapa saada tietoa. Siihen ei liity mitään mystistä: se on arkiajattelua ja tavallista havainnointia mutta äärimmilleen hiottuna. Havaintotarkkuuden lisäämiseksi ja virheiden välttämiseksi se käyttää apunaan laitteita. Välttääkseen arkipuheen epäselvyyksiä ja monimielisyyksiä tiede pyrkii hyödyntämään matematiikkaa, joka on aina yksikäsitteistä.

Tämän teemme, koska käytännön kokemus on osoittanut, että se on ylivoimaisesti paras ja varmin tapa saada tietoa. Kännykät ja kuulennot, käsitys aineen olemuksesta tai vaikkapa sähkö ovat asioita, joissa sisäisellä ilmoituksella, syvällä vakaumuksella tai abstraktilla filosofoinnilla ei ole ollut osaa eikä arpaa.

Tiede on uskonnotonta. Se on metodi, joka ei piittaa Jumalan olemassaolosta. Tämä ei johdu siitä, että tiede jotenkin pyrkisi väistämään uskonnollisia kysymyksiä. Tieteen objekteilla ei ole mitään rajoituksia. Sen kohteena on kaikki mitä on olemassa, kaikki julkinen tieto, minkä hiottu arkijärki voi saavuttaa. Mikään ei ole sille vierasta eikä mikään ole sille pyhää."

Kokeellinen luonnontiede perustuu metodiin juuri niin kuin Enqvist sanoi. Kokeellisen (tieteellisen) tieteen tulee perustua havaintoon joka voidaan kokeellisesti testata ja toistaa. Jotta voidaan puhua tiedosta tulee tieteen käsitellä asioita ja tapahtumia jotka ovat aina todennettavissa eli toistettavissa ja jotka ovat riippumattomia havainnoitsijasta. Havainnot ja kokeet ovat tieteen perusta kun tieteellä pyritään tarkoittamaan tietoa.

Kokeellisen luonnontieteen metodi on uskonnoton mutta metodia käyttävät tiedemiehet jotka eivät ole uskonnottomia. Ensimmäiseksi tulee ymmärtää se että tiede itsessään ei ole mitään. Tiede ei siis itse tutki mitään eikä tiede itse löydä mitään vaan tiedemiehet tutkivat ja löytävät. Tiedemiehet ovat ihmisiä joilla on erilaisia maailmankatsomuksia ja nämä maailmankatsomukset vaikuttavat ja ohjaavat sitten sitä miten tiedemiehet tulkitsevat havaitsemiaan tosiasioita. Ihmisten maailmankatsomus vaikuttaa siihen miten todisteet nähdään ja tulkitaan - millainen selitys havaitulle havainnolle annetaan. Kukaan tiedemies ei ole neutraali vaan jokaista ohjaa hänen maailmankatsomuksensa joka vaikuttaa todisteiden tulkintaan - maailmankatsomus on se ennakkoasenne - lähtöoletus jonka kautta ihminen pyrkii selittämään havaitsemaansa todistetta. Maailmankatsomuksella on ratkaisevan tärkeä merkitys sille miten ihminen tulkitsee todisteen tämä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää.

Ilman maailmankatsomuksestamme nousevia ennakko-oletuksia olisi ainoastaan päämäärätön tieteellisten toisistaan riippumattomien tulosten keräily mahdollista.Tiedemiesten maailmankatsomus - ennakkoasenne vaikuttaa siihen minkälaisen selityksen ja tulkinnan tiedemies tekee kokeellisista tuloksista ja havainnoista. Tiedemiesten ennakko-oletukset vaikuttavat perustavalla tavalla siihen kun kokeellisten tuloksien kautta pyritään selittämään menneisyyttä ja sitä miten elämä on saanut alkunsa ja kehittynyt. Esimerkiksi alkaen kahdesta vastakkaisesta ennakko-oletuksesta (luominen/evoluutio) ja katsoen samoja todisteita - maailmankaikkeuden historian selitykset ovat hyvin erilaisia. Argumentti ei koske näin todisteita sillä ne ovat kaikille samat vaan kyse on tavasta jolla todisteita pitäisi tulkita.

TIETEELLINEN MAAILMANKUVA

"Tieteellinen maailmankuva olettaa ainoastaan, että kaikilla luonnollisilla seikoilla on jokin luonnollinen alkuperä. Mitä sitten tarkoittaa tieteellinen maailmankuva? Sillä ei tarkoiteta tiedettä, menetelmää tiedon hankkimiseksi. Sillä ei tarkoiteta tieteen keinoin hankitun tiedon kokoelmaa. Se toki nojaa tieteelliseen tietoon, mutta maailmankuvaksi sen tekee vasta uskomusten joukko, jolle se on pystytetty. Tieteellinen maailmankuva ei ole jotakin, joka on osoitettu oikeaksi. Se on pikemmin hahmotelma mahdolliseksi todellisuudeksi."

Toisinsanoen Enqvist on tieteellistänyt darvinistisen uskomuksen että ohjaamattomat mekanistiset prosessit (sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta) selittävät kaikki erilaiset ja mutkikkaat elävät organismit. Eli luonnollisilla seikoilla olisi luonnollinen alkuperä. Enqvist myöntää että kyseessä ovat uskomukset mutta kuitenkin hän kutsuu näihin uskomuksiin perustuvaa maailmankuvaa tieteelliseksi. Miksi?

Siksi että kun omia uskomuksia kutsutaan tieteellisiksi niin silloin pyritään luomaan kuvaa että nämä uskomukset ovat parhaita ja totuudellisimpia uskomuksia. Lisäksi pyritään antamaan kuvaa että nämä uskomukset olisi osoitettu oikeaksi sillä tiede sana yleisesti käsitetään "todistuksena" tiedosta. Enqvistin lausunto myös osoittaa sen että tieteellisen maailmankuvan pohja on darvinistisissa uskomuksissa. Tieteellinen maailmankuva on uskomusjärjestelmä johon sitoudutaan uskolla.

Uskonnollinen fundamentalisti engvist.jpg

Uskonnollinen fundamentalisti”: kyseessä on henkilö, joka uskoo Raamatun, Koraanin tai jonkin pyhäksi julistetun tekstin antavan tietoa luonnontieteellisestä todellisuudesta. Heidän käsityksensä havaittavan todellisuuden luonteesta sisältää elementtejä, jotka ovat puhtaasti uskonnollisia. Fundamentalisti uskoo, että tieteen keinoin voimme löytää luonnosta evidenssiä jumalasta; että Jumala ikään kuin paistaa havaintojen lävitse.

Kyseessä on puhdas demagogia jos ei kerrota, mikä evidenssi voisi osoittaa, ettei Jumalaa ole. Niin kuin ei koskaan kerrota eikä voidakaan kertoa, sillä uskonnolliset uskomukset eivät ole tieteellisiä."

Kokeillaanpa istuuko tämä Enqvistin uskonnollisen fundamentalistin määritelmä niihin jotka uskovat darvinismiin. Darvinisti uskoo että luonnossa havaittu todellisuus (muuntelu, sopeutuminen) tulee tulkita evoluutioteorian kautta. Darvinistit uskovat että luonnolliset seikat tulee selittää vain luonnollisilla syillä. Eli luonnolla täytyisi itsellä olla kyky synnyttää ja kehittää itsensä näiden uskomuksien mukaan. Perustuuko tämä tieteellisiin kokeellisiin havaintoihin vaiko uskomuksiin joita ei ole tieteellisesti todistettu? No katsotaanpa todistusaineistoa.

Geenivalintateorian luoja George C Williams sanoo asian näin:"Geeni on informaatiopakkaus ei esine. Emäsparien järjestys DNA-molekyylissä määrää geenin. Mutta DNA-molekyyli on välikappale se ei ole viesti. Eron säilyttäminen välikappaleen ja viestin välillä on ehdottoman välttämätöntä ajatusten selkiyttämiseksi evoluutiosta. Kun biologiassa puhutaan geeneistä, perimästä ja geenistöstä niin silloin on kyse informaatiosta ei fyysisestä, objektiivisesta todellisuudesta".

Tunnettu fyysikko Paul Davies on sanonut: ”Ei tunneta fysiikan lakia, joka pystyisi luomaan informaatiota tyhjästä.”

Informaatiotutkija Werner Gitt on sanonut: ”Ei tunneta luonnon lakia, jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota, ei tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä, joka voi tehdä tämän.”

Matti Leisola bioprosessitekniikan emeritusprofessori kirjassaan evoluutiouskon ihmemaassa s,247: "Mikään tuntemamme kemiallinen, fysikaalinen tai biologinen ilmiö ei selitä oletettua informaation lisääntymistä - Informaatio on kaikissa tuntemissamme tapauksissa johdettavissa älykkyyteen. Älykkyys tekee koneita, joihin luonnolliset mekanismit eivät kykene. Naturalismi kuitenkin rajaa jo lähtökohtaisesti älykkyyteen perustuvat selitysmallit pois. Naturalistit panevat taikasanan "evoluutio" tieteen aukkoihin ja hylkäävät älykkyyden naturalistisen uskon vaikutuksesta. Siksi naturalismi on syvästi uskonnollinen kannanotto todellisuuden luonteesta".

Todistusaineisto todistaa informaatiosta ja informaatio on kaiken kokeellisen luonnontieteen valossa aina johdettavissa älyyn. Todistusaineisto siis puoltaa älykästä sunnittelua. Mikäli todistusaineisto olisi syntynyt itsestään tyhjästä ja sitten kehittänyt itsensä yksinkertaisesta monimutkaiseksi (mikrobista ihmiseksi) tulisi olla prosessi joka synnyttää uutta tietoa tyhjästä. Tällaista prosessia ei kuitenkaan tunneta kokeellisen luonnontieteen havaintojen valossa. Jotenka darvinistien käsitykset havaittavan todellisuuden luonteesta sisältää elementtejä jotka ovat puhtaasti uskonnollisia. Fundamentalisti uskoo että tieteen keinoin voimme löytää luonnosta evidenssiä kehityksestä; että evoluutio ikään kuin paistaa havaintojen lävitse. Lisäksi darvinistit eivät kerro mikä näyttö voisi osoittaa ettei evoluutio toimi darvinismin tavoin koska he tulkitsevat kaikki muutokset täksi evoluutioksi. Joten olipa todiste minkälainen tahansa tulkitsee darvinisti sen evoluutiona jonka pohjalta darvinismi selitetään.

TIETEELLINEN TIETO

"Emme esimerkiksi tiedä, onko maailmankaikkeudessa maapallon ulkopuolista elämää, mutta sen perusteella, mitä tiedämme maailmankaikkeudesta ja elämästä, voimme uskoa, että elämää löytyy muualtakin. Kyseessä on uskomus, joka perustuu tieteelliseen tietoon mutta ei ole ainakaan tällä hetkellä tieteellinen tosiseikka.

Tieteellinen tieto on perusteltujen ja julkisten uskomusten joukko. Julkisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että periaatteessa kuka tahansa voi päätyä samaan käsitykseen tarkastelemalla huolellisesti kaikkia havaintoja; tieteellinen tieto ei perustu ilmoitukseen tai auktoriteetteihin, vaikka tietysti tiedeyhteisöllä on oma sosiologiansa ja sisäinen dynamiikkansa. Tämä on ilmiselvyys."

Enqvist pyrkii tekemään uskomuksista tieteellistä tietoa vastoin tieteen luonnetta ja määritelmää.

Jotta tieteellinen tieto ei perustuisi uskomukseen/oletukseen vaan tietoon tulee tieteen perustua havaintoon joka voidaan kokeellisesti testata ja toistaa. Jotta voidaan puhua tiedosta tulee tieteen käsitellä asioita ja tapahtumia jotka ovat aina todennettavissa eli toistettavissa ja jotka ovat riippumattomia havainnoitsijasta. Havainnot ja kokeet ovat tieteen perusta kun tieteellä pyritään tarkoittamaan tietoa.

[Sir Francis] Baconin lähestymistapaa pidetään tieteellisen määritelmän perustana: havainto → induktio (päätelmä) → hypoteesi → hypoteesin kokeellinen testaaminen → todistus / vääräksi osoittaminen → tieto.

Tieteellisen tiedon tulisi perustua siihen että ensin havaitaan jokin asia josta sitten tehdään päätelmä josta muodostetaan oletus. Sitten tämän oletuksen tulee olla kokeellisesti testattava joka antaa tiedon oletuksen pitävyydestä/pitämättömyydestä. Näin kokeellisesti (tieteellisesti) vahvistetaan teoria eli oletus. Mikäli teoria ei ole kokeellisesti testattavissa ei voida oikeasti puhua tieteellisestä teoriasta, mikäli tieteellä halutaan kuvata ihmisen todistamia faktoja eli tietoa. Eli kun tieteellä pyritään tarkoittamaan tietoa niin tämä tieteenala tulee olla kokeellisesti toistettavissa.

Enqvistin tulkinta tieteellisestä tiedosta tekee siitä "uskomuksien joukon" ja näin siirrytään kokeellisen luonnontieteen ulkopuolelle - uskomuksien maailmaan. Enqvistin tulkinta tekee tieteellisestä tiedosta uskomuksien joukon siksi että hän voisi näiden uskomuksien kautta perustella tieteellistä maailmankuvaansa (luonnollisilla seikoilla on jokin luonnollinen alkuperä) joka todellisuudessa on menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä joka perustuu uskomuksiin joihin sitoudutaan uskolla. Darvinismi perustuu uskomuksiin menneisyydestä jotka käsittelevät luonnon historiaa. On täysin tieteen luonteen vastaista kutsua 'uskomuksia menneisyydestä' tieteelliseksi tiedoksi. Joten Kari Enqvist edustaa todella uskovaista tiedemiestä.

Lisäksi tämä tieteellinen tieto johon Enqvist viittaa perustuu niihin ilmoituksiin ja auktoriteetteihin jotka 'darvinistinen tiedemaailma on hyväksynyt'. Kreationismi suljetaan jo lähtökohtaisesti tällaisten ilmoituksien ja auktoriteettien ulkopuolelle - mutta ei tieteellisistä vaan uskonnollisista syistä.

Matti Leisola bioprosessitekniikan emeritusprofessori jolla on noin 40 vuoden kokemus kokeellisesta luonnontieteestä sanookin osuvasti: " Tieteen tehtävä on selittää miten luonto toimii ja muuntelee; ei esittää perustelemattomia väitteitä (uskomuksia) luonnon historiasta."

Uskonnottomuus

"Tieteellinen maailmankuva istuu luontevasti uskonnottomuuteen. Uskonnottomuudella tarkoitan tunne-elämyksen puutetta, Kun joku sanoo ”OM”, uskonnottoman mieli ei vavahda eikä hormonaalinen toiminta kiihdy. Kun joku sanoo ”Jumala on olemassa” tai ”Kristus on ylösnoussut”, uskonnottoman mieli ei vavahtele eikä hormonaalisessa toiminnassa tapahdu sanottavaa reaktiota.

Uskonnottomuus ei tarkoita sitä, ettei uskoisi mihinkään. Kaikilla ihmisillä on uskomuksia. Uskonnottomalla ihmisellä ei vain ole uskonnollisia uskomuksia. Uskon esimerkiksi, että australialaisten viinien hinta-laatu-suhde on parempi kuin ranskalaisten. Tämä on uskomus, jota tiede tuskin voi todistaa. Se ei kuitenkaan ole vakaumuksena erityisen syvä eikä herätä minussa voimakasta tunne-elämystä."

Enqvistin esimerkki on ihmeellisen epälooginen niinkin lukeneelle miehelle. Miksi ihmeessä Enqvistin määrittelemän tieteellisen maailmankuvan eli darvinistisiin uskomuksiin uskovan ihmisen mielen pitäisi 'vavahdella' asiosta joihin hän ei usko? Sen sijaan olen melko varma että Enqvistin määrittelemän 'uskonnottoman' mieli vavahtelee ja paljon silloin kun joku sanoo ettei evoluutioteorialla ole tieteellisiä todisteita ja että tieteelliset todisteet tukevat paljon enemmän luomista. Uskon vakaasti että tällöin jokaisen darvinistin hormonaalisessa toiminnassa tapahtuu kiihtymistä - itse asiassa tästä on myös hyvin näyttöä eri keskusteluista jossa evolutionistit ovat kokeneet suuria tunnekuohuja kun heidän uskomuksien perusteita on kyseenalaistettu. Vakaumuksena darvinismi on erityisen syvä ja herättää voimakkaita tunne-elämyksiä kun se kyseenalaistetaan.

TIEDON HANKINTAKEINO

"Uskonnollisilla uskomuksilla ei ole selväpiirteistä ydintä. Uskonto ei ole rationaalinen oppirakennelma. Uskonto on kaikkea sitä, mitä sen nimissä tehdään.

Uskon vakaasti, että tiede on paras keino hankkia tietoa, mutta voin kuvitella luopuvani tästäkin uskomuksesta jos todistusaineisto voimakkaalla tavalla muuta osoittaa – vaikkapa että jumalallisen ilmoituksen avulla todella saadaan tarkempaa tietoa.

Fysiikan tarkin teoria on nimeltään kvanttielektrodynamiikka, joka kuvailee valon ja aineen välistä vuorovaikutusta. Sen ennustukset pitävät paikkansa huikealla tarkkuudella. Kvanttielektrodynamiikka esimerkiksi ennustaa myonin anomaalisen magneettisen momentin oikein kymmenenteen desimaaliin saakka. Se ennustaisi vieläkin enemmän, jos joku jaksaisi laskea tarkemmin ja jos kokeilijat pystyisivät vielä tarkempiin mittauksiin.

Jos joku pystyy jumalallisen ilmoituksen avulla kertomaan minulle ensin, mitkä nuo kymmenen desimaalia ovat ja sen jälkeen vielä yhdennentoista ja kahdennentoista desimaalin, nyt on aika nostaa käsi pystyyn. Mutta en usko, että oikeasti tieteelliselle maailmankuvalle on vaihtoehtoa. Sisäinen ilmoitus, tuntuupa se miten voimakkaalta tahansa, on tiedonhankintamenetelmänä arvoton.

Usein kuitenkin väitetään, että tieteellinen maailmankuva on jotenkin vajaa – että se ei vastaa kysymykseen ”miksi”. Miksi esimerkiksi kvarkkeja on olemassa? Uskonnollinen vastaus on, että Jumala on luonut kvarkit, mutta se ei mielestäni ole selitys, vaikka se uskovalle antaakin tunteen, että selitys on annettu. Itse en tiedä, mitä Jumala tarkoittaa; en tiedä mitä luomisella tarkoitetaan. Uskovalle lauseella ”Jumala on säätänyt universumin lait” on voimakas tunnemerkitys, uskonnottomalle se ei merkitse mitään.

Tässä taustalla piilee ajatus, jonka mukaan kaikella pitää olla syynsä. Tiedämme kuitenkin, kiitos tieteen, että kvanttifysiikan maailmassa tapahtuu asioita täysin satunnaisesti."

Ja kun oma 'uskonto' darvinismi on tieteellistetty niin tämän tieteen nimissä voidaan sitten hyökätä ja arvostella ikäänkuin muiden yläpuolelta toisinajattelijoita (uskovia). Mielestäni asiat tulisi laittaa tärkeysjärjestykseen. Myonin anomaalisen magneettisen momentin desimaalit eivät sisällä merkityksellistä tietoa juuri mitään. Mitä hyötyä sinulle siitä on että tiedät tarkasti noita desimaaleja? Tiedon merkitys on argumentti joka ratkaisee - ei tiedon tarkkuus desimaaleilla mitattuna. Jumalan sanan antama tieto voi antaa ihmiselle iankaikkisen elämän - iankaikkisen taivaallisen ruumiin joka ei koskaan vanhene ja rappeudu. Vertaa tämän tiedon merkitystä vaikka Myonin anomaalisen magneettisen momentin desimaaleihin. Suunnittelulla ja informaatiolla on aina suunnittelija ja syy kokeellisten havaintojen mukaan. Todellinen merkitys on siinä tiedossa joka opettaa löytämään ja tuntemaan elämän suunnittelijan. Se tieto on paljon merkityksellisempää kuin jonkin desimaalin tunteminen sillä desimaalilla ei ole kykyä tehdä mitään.

SUMMA SUMMARUM

Koin Kari Enqvistin määrittelemän tieteellisen maailmankuvan uskomusjärjestelmänä johon sitoudutaan uskolla. Mielestäni Enqvist vastoin tieteen luonnetta kutsuu tätä uskomusjärjestelmää tieteelliseksi - tämä heijastaa tieteen politisoimista omien uskomuksien tueksi.

Miksi todella lukeneet tämän maailman viisaat älyniekat uskovat niin kiihkeästi darvinistiseen maailmankuvaan - miksi he mielistyvät uskomuksiin jotka pyrkivät selittämään todellisuuden luonteen naturalistisista syistä käsin - miksi tämä maailma ei anna tekijän ja omistajan kunniaa Luojajumalalle? Jeesus vastaa siihen mielestäni todella hyvin.

Joh.12:46 (Jeesus:) Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

Joh.3:19 Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
3:20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi.

Joh.7:5 Sillä hänen veljensäkään eivät häneen uskoneet.
7:6 Niin Jeesus sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias.
7:7 Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat.

Saulus-Lähetys / T.T

LÄHTEET

Tieteellinen maailmankuva, Kari Enqvistin alustus

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »