Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota

02.05.2014

EVOLUUTIOTEORIA apinasta.jpg

Evoluutioteoria perustuu hypoteesiin (oletukseen) että kaikki nykyiset eliöt ovat kehittyneet "evoluution" kautta yksisoluisista alkueläimistä. Evoluutioteorian hypoteettinen "evoluutio" on siis informaatiota kehittävä prosessi sillä yksisoluiset alkueläimet eivät omaa informaatiota esimerkiksi ihmiseen. Luonnonvalintaa sekä mutaatioita pidetään tämän hypoteettisen evoluution "moottoreina". Joten todellinen kysymys kuuluukin: mahdollistaako luonnonvalinta sekä mutaatiot informaation kehittymisen?

LUONNONVALINTA

Jokainen meistä on koulun liikunnantunnilla kokenut valintaa. Alussa kaikki oppilaat seisovat rivissä ja sitten opettaja valitsee oppilas kerrallaan oppilaat kahteen eri joukkueeseen. Alussa kaikki oppilaat muodostavat "populaation". Opettaja kuvaa luonnonvalintaa. Luonnonvalinta valitsee jo olemassa olevasta populaatiosta (oppilaista) kelpoisimmat jatkoon (joukkueeseen) kelpaamattomimpien jäädessä penkille. Näin yhdestä kantapopulaatiosta on muodostunut kaksi osapopulaatiota (joukkuetta). Nämä osapopulaatiot ovat erikoistuneet olosuhteisiin (valinta on valinnut kelpoisimmat kyseisissä oloissa jatkoon). Osapopulaatiot ovat siis erikoistuneempia kuin kantapopulaatio sillä osapopulaatioissa on vain kelpoisimmat yksilöt mukana kyseisiin olosuhteisiin. Erikoistuminen on tapahtunut kantapopulaation kustannuksella (osa oppilaista jäi penkille/valinta hylkäsi heidät).

Ovatko joukkueisiin päässeet oppilaat kehittyneet valinnan aikana? Onko heissä tapahtunut sellaista kehitystä "evoluutiota" jossa informaatio lisääntyy?

Ei ole! Valinta ainoastaan valitsi jatkoon jo olemassa olevaa ainesta jo olemassa olevan kustannuksella. Luonnossa havaittava luonnonvalinta toimii täysin samanlailla. Se pystyy kohdistumaan vain jo olemassa olevaan informaatioon valiten/karsien sitä. Luonnonvalinnalla ei siis ole minkäänlaista kykyä ja ominaisuutta kehittää uutta informaatiota. Näin ollen Darwinin lempilapsi "luonnonvalinta" ei todellisuudessa pysty tuottamaan ollenkaan hypoteettista "evoluutiota". Todellisuudessa luonnonvalinnassa menetetään informaatiota sillä valinta karsii jo olemassa olevaa informaatiota hyläten ei kelpoisimmat olosuhteisiin. Näin luonnonvalinta on prosessina päinvastainen mitä hypoteettisessa evoluutioteorian "evoluutiossa" tulisi olla.

Matti Leisola Bioprosessitekniikan emeritusprofessori kirjoittaakin luonnonvalinnasta seuraavaa kirjassaan "evoluutiouskon ihmemaassa" (lainaukset kursiivilla): "Ensiksikään luonnonvalinta ei luo mitään uutta. Toiseksi esimerkit luonnonvalinnasta eivät tue valinnan luovaa osuutta evoluutiossa. Tapahtuuko luonnossa valintaa? Kyllä tapahtuu ja myös lajiutumista, kun populaatiot eriytyvät tai olosuhteet suosivat tietyn geeniyhdistelmän selviytymistä. Valinta tapahtuu kolmella eri tavalla.

1) Valinta voi tasapainottaa tietyn tilanteen pysyvyyttä poistamalla yksilöt, jotka pyrkivät muuttamaan tilannetta.

2) Valinta voi olla suuntaava, kun valintapaine suosii tietyn ominaisuuden vahvistumista.

3) Harvinainen hajottava valinta tapahtuu silloin, kun olosuhteet suosivat tietyn ominaisuuden ääripäitä.

Kokonaisuutena katsoen valinta toimii pääsääntöisesti tasapainottavana tekijänä. Suuntaavan valinnan tapauksessa populaation geenivarasto köyhtyy. Koskaan valinta ei ole synnyttänyt uutta geneettistä informaatiota."

MUTAATIO

Mutaatio on kopiointivirhe. Se on kirjoitusvirhe jo olemassa olevassa sanomassa (koodissa). Mutaatio voi tapahtua vain jo olemassa olevassa sanomassa kun sanomaa kopioidaan. Mutaatiota voi verrata siihen että tietosanakirjan kopioinnissa tapahtuu kirjoitusvirhe (mutaatio). Kirjoitusvirheellä ei ole mitään kykyä kirjoittaa itse tietosanakirjaa (sisältää paljon informaatiota/tietoa) mutta kirjoitusvirhe on riippuvainen jo olemassa olevasta tietosanakirjasta (tiedosta) ja sen kopioinnista. Kirjoitusvirhe pystyy ainoastaan rikkomaan tietosanakirjan jo olemassa olevaa sanomaa (informaatiota).

Kirjoitusvirheellä ei siis ole mitään kykyä kirjoittaa tietosanakirjaa sillä kirjoitusvirheellä ei ole "älyä" kehittää koska se on virhe jolla ei ole tarkoitusta. Näin ollen mutaatiot eivät todellisuudessa pysty kehittämään ollenkaan hypoteettista "evoluutiota". Todellisuudessa mutaatiot siis tuhoavat jo olemassa olevaa tietoa (informaatiota) koska ne ovat jo olemassa olevan tiedon kopiointivirheitä. Mutaatiot ovat siis päinvastainen prosessi jota hypoteettinen "evoluutio" tarvitsisi toimiakseensa.

Matti Leisola Bioprosessitekniikan emeritusprofessori kirjoittaakin mutaatioista seuraavaa kirjassaan "evoluutiouskon ihmemaassa": "Mutaatio on aina virhe. Miten hyvin mutaatiot selittävät perinteisen evoluutioteorian edellyttämän uuden informaation synnyn? Mutaatiot ovat ainoa tunnettu mekanismi pysyvien perinnöllisten muutosten synnyttämiseksi. Kysymyksen voi muotoilla näin: Voivatko tekstivirheet tai tekstin siirtely muuttaa, parantaa tai kehittää tekstiä?

Luonnossa esiintyy paljon mutaatioiden tuloksena syntyneitä muotoja. Omalla pihallani kasvaa yksi esimerkki - visakoivu. Muita esimerkkejä ovat kukkien värimuunnokset , albiinomuodot, sokeat luolakalat, nelilehtiset apilat ja tietysti ihmisen lukuisat perinnölliset sairaudet. Mutaatiojalostusta on käytetty jo kauan kasvien ja eläinten tuotantomäärien lisäämiseksi. Mutaatiojalostuksen tulokset ja luonnossa havaitut mutaatiot rajautuvat kuitenkin vain olemassa olevien ominaisuuksien muuntelun - mikroevoluution - alueelle.

Mikroevoluutiossa tapahtuu olemassa olevan ominaisuuden muuntelua. Mitään uutta informaatiota tai rakennetta ei sen tuloksena synny. Mikroevoluution seurauksena voi tietty ominaisuus korostua ja jäädä vallitsevaksi. Näin syntyy uusia lajeja populaation jakautuessa pieniin ryhmiin. Alaryhmässä on vain osa alkuperäisestä geenivarastosta. Sekä luonnossa havaittavalla että ihmisen ohjaamalla muuntelulla eli jalostuksella on tiukat rajat. Pitkälle jalostetut koirarodut ovat tästä esimerkki.

Makroevoluutiolla tarkoitetaan täysin uuden rakenteen tai ominaisuuden syntyä. Makroevoluutiosta luonnossa ei ole olemassa yhtään esimerkkiä. Teoreettisten laskelmien tai kokeellisten havaintojen perusteella voidaan todeta, että edes proteiinin perusrakenteen muuttaminen toisenlaiseksi ei onnistu mutaatioiden avulla."

Tässä geenitutkija Robert Carterin erinomainen artikkeli Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa.

Kuten huomasimme luonnonvalinta ja mutaatiot eivät siis mahdollista uuden informaation kehittymistä. Päinvastoin luonnonvalinta sekä mutaatiot ovat jo olemassa olevaa informaatiota tuhoavia/hävittäviä prosesseja. Näin siis "evoluution" moottoreina pidetyt luonnonvalinta sekä mutaatiot eivät vahvista evoluutioteorian opettamaa evoluutiota vaan nämä prosessit kumoavat sen. Sillä nämä prosessit luonnonvalinta sekä mutaatiot rappeuttavat jo olemassa olevaa informaatiota eivätkä kehitä sitä.

MUUNTELU

Luonnonvalinta sekä mutaatiot saavat aikaan "muuntelua" jo olemassa olevassa informaatiossa. Jo olemassa olevan muuntelu ei ole uuden kehittämistä vaan jo olemassa olevan muuntamista. Kun jo olemassa oleva sanoma rikotaan kirjoitusvirheellä sanoma "muuntuu/muuttuu". Tällainen muuntuminen voi aiheuttaa tietynlaista muuntelua esimerkiksi "sinisilmäiset ihmiset" ja "hännättömät kissat". Tällaisella muuntelulla on kuitenkin rajansa. Se pystyy saamaan aikaan vain jo olemassa olevan informaation erilaisia variaatioita mutta sillä ei ole minkäänlaista kykyä kehittää uutta informaatiota (tietoa). Tieto on todistetusti aina peräisin "älystä" ja kirjoitusvirheellä ei ole älyä kehittää mitään vaikka se tapahtuukin älykkäästi suunnitellussa koodissa. Virhe voi vain rikkoa älykästä sanomaa!

Hypoteettinen "evoluutio" ei siis kulje todellisuudessa luonnossa luonnonvalinnan sekä mutaatioiden johdosta "ylöspäin" yksinkertaisemmasta monimutkaisemmaksi vaan se kulkee "alaspäin" monimuotoisuudesta samanlaisuuteen – suuresta muuntelukyvystä köyhtyneeseen muuntelukykyyn. Hypoteettinen "evoluutio" ei siis ole tieteellinen tosiasia vaan "uskomus" joka ei pidä yhtä luonnossa havaittavien prosessien luonnonvalinta sekä mutaatioiden kanssa.

RAAMATTU (Jumalan sana)

Sen sijaan luonnonvalinta sekä mutaatiot pitävät yhtä Raamatun ilmoituksen kanssa. Raamatullisen ennakko-oletuksen mukaan Jumala loi kaikki eliöpopulaatiot valtavan muuntelukyvyn kanssa josta luonnonvalinnalla on ollut sitten varaa valita jotta eliöt ovat voineet sopeutua olosuhteisiin ja täyttää Jumalan käskystä maa. Haitalliset kirjoitusvirheet eli mutaatiot ovat taas seurausta syntiinlankeamisesta jonka seurauksena kuolema tuli maailmaan ja kaikki alkoi rappeutua. Raamattu pitää siis yhtä luonnossa havaittujen tosiasioiden kanssa ja miksi ei pitäisi sillä Raamattu on Luojamme (Tekijämme) ilmoitus.

Saulus-Lähetys / T.T

Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi sarjan toisessa osassa Saulus-Lähetys haastattelee Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisolaa. Matti Leisola vastaa haastattelussa mm seuraavaan kysymykseen: onko mikrobista muutos ihmiseksi mahdollista?


LÄHTEET

Evoluutiouskon ihmemaassa

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »