Luominen/Evoluutio osa 6: Sopeutuminen

08.11.2013

faarekylling-mutation-sort.jpg

Sirkat todistavat luonnonvalinta ja mutaatiot eivät ole evoluutiota

Evoluutioon uskovat pitävät luonnonvalintaa sekä mutaatioita evoluution moottoreina. He uskovat että luonnonvalinta ja mutaatiot ovat kehittäneet kaikki eliöt yhdestä ja samasta alkueläimestä pitkän ajan kuluessa. Tätä luonnonvalinnan ja mutaatioiden aikaansaamaa muuntumista evoluutioon uskovat kutsuvat evoluutioksi.

Eli evoluutio on mekanismi joka on kehittänyt evolutionistien mukaan kaikki elävät olennot yhdestä yksisoluisesta alkueläimestä. Tämä tarkoittaa sitä että evoluution tulee kyetä kehittämään uutta informaatiota jotta yksisoluisista alkueläimistä olisi voinut kehittyä kaikki nykyiset eliöt. Luonnonvalintaa ja mutaatioita pidetään tämän evoluution moottoreina ja näin ollen luonnonvalinnan ja mutaatioiden täytyisi pystyä kehittämään uutta informaatiota. Mutta onko näin? Katsotaan mitä luonto meille kertoo!

Tieteen kuvalehti kertoo artikkelissaan ”luonnonvalinta ei vitkastele” seuraavaa: ” Charles Darwinin ”Lajien synty” kuvasi 150 vuotta sitten, miten eliöt ovat sukua toisilleen. Se selitti myös, miten luonnonvalinta muokkaa eliöitä ja lopulta johtaa uusien lajien syntyyn. Tavallisesti evoluutio on hidas prosessi, mutta joskus lajin ominaisuudet muuttuvat jo parissa sukupolvessa.”

Tieteen kuvalehti kertoo että luonnonvalinta muokkaa eliöitä joka johtaa uusien lajien syntyyn. Tieteen kuvalehti kutsuu tätä luonnonvalinnan aikaansaamaa muokkausta evoluutioksi ja yhdistää tämän evoluution prosessiin jonka ansiosta kaikki eliöt ovat sukua toisilleensa.

Tässä ”luonnonvalinta ei vitkastele” artikkelissa tieteen kuvalehti käyttää ”evoluution” todisteena Havajilla elävää kenttäsirkka Teleogryllus oceanicusta. ”Sirkkakoiraat sirittävät houkutallakseen naaraita. Havajin sirkkakoiraiden tuhoksi oli koitua havjille levinnyt loiskärpänen. Se laskee munansa sirkkakoiraisiin jotka se löytää poikkeuksellisen hyvän kuuloaistinsa avulla. Munista kuoriutuvat toukat syövät isäntänsä hengiltä. Sirkkakoiraiden siritys auttoi siis loiskärpäsiä löytämään sirkat. Loiskärpäset kutistivat sirkkakantaa pitkään ja 2001 saarelta löytyi vain yksi sirittävä sirkkakoiras. Koko lajin tulevaisuus näytti synkältä. Vuonna 2003 sirkkoja oli kuitenkin taas runsain mitoin mutta koiraat olivat lakanneet sirittämästä.

Sirkkakoiraat sirittävät hankaamalla siipiään vastakkain. Toisessa etusiivessä on pieni harja jota ne vetävät toisessa siivessä olevien väkästen yli. Nykyään Havajin (Kauain) koiraiden siivissä ei ole harjaa joten ne eivät pysty ääntelemään. Loiskärpäset paikantavat sirkat niiden sirityksen perusteella. Ne koiraat joilla ei ollut sirittämiseen tarvittavaa harjaa siivessään välttyivät kärpäsiltä. Kun sirittävät koiraat joutuivat loisen uhriksi suvunjatkaminen jäi mykkien koiraiden kontolle. Noin 20 sukupolvessa mykkyydestä tuli vallitseva ominaisuus vaikka harvat jäljellä olevat sirittävät koiraat ovatkin yhä naaraiden ensisijainen valinta lisääntymiskumppaniksi. Kauain sirkat pelastaneen muutoksen selitykseksi osoittautui yhden geenin muutos. ”

Tässä tieteen kuvalehden artikkelissa käytetään evoluution todisteena Havajin sirkkojen muuntumista luonnonvalinnan ja mutaation (evoluution moottorit) kautta. Artikkeli kuvaa totuudenmukaisesti luonnonvalintaa ja mutaatioita mutta erehtyy täydellisesti siinä kun yhdistää tämän prosessin evoluutioon joka olisi kehittänyt kaikki eliöt samasta alkueläimestä.

Sirkat kyllä muuntuvat luonnonvalinnan ja mutaation seurauksena mutta onko muuntuminen evoluutioteorian mukaista kehitystä ylöspäin vai onko se jo olemassa olevan informaation rappeutumista?

Mutaatio ja luonnonvalinta todellakin muutti Havajin sirkka kantaa mutta muutos ei ollut sellaista evoluutiota mitä kehitys mikrobista – mieheksi edellyttäisi. Havajin ne sirkkakoiraat joilta puuttui mutaation johdosta etusiiven harja saivat valintaedun koska loiskärpäset eivät löytäneet niitä koska ne olivat kykenemättömiä sirittämään. Mutaatio joka tuhosi joiltain sirkoilta etusiiven harjan informaation (siipien harjan muodostumiseen tarvittava informaatio on jollakin tavalla menetetty tai viallinen) oli siis olosuhteisiin nähden hyödyllinen mutaatio sirkoille sillä se toi eloonjäämisedun luonnonvalinnassa. Vahingoittunut geeni siirtyy sitten kaikille tämän sirkan jälkeläisille ja edelleen niiden jälkeläisille kun DNA:ta kopioidaan. Näin kaikki nämä jälkeläiset ovat etusiiveltään harjattomia ja näin kykenemättömiä sirittämään. Havajin olosuhteissa kyseinen muutos toi tämän mutaation kokeneille sirkuille valintaedun mutta kyseessä oli kuitenkin täysin päinvastainen tapahtuma kuin prosessi joka kehittäisi mikrobeista – miehiä.

Mutaatio eli geenin kopiointivirhe tuhosi (rikkoi) etusiiven harjan informaation eli harjan rakennusohjeen. Mutaatio ei kehittänyt mitään uutta vaan tuhosi jo olemassa olevan toiminnon. Mutaatio ei lisännyt sirkun informaatiota vaan tuhosi/hävitti sitä sillä se hävitti informaation etusiiven harjaan. Tämä informaatiota hävittävä mutaatio oli kyseisissä olosuhteissa sirkoille hyödyllinen. Kuitenkin jos olosuhteet jälleen muuttuisivat ja loiskärpäset häviäisivät Havajilta niin nämä mutaation kokeneet sirkat menettäisivät valintaetunsa koska naaraat valitsevat ensisijaisesti lisääntymiskumppaniksi sirittävät sirkkakoiraat.

Eli joskus informaatiota hävittävä mutaatio voi olla olosuhteiden vuoksi eliölle valinnan kannalta edullinen mutta tällaisilla informaatiota tuhoavilla mutaatioilla ei voida perustella sitä evoluutiota joka olisi kehittänyt kaikki lajit yhdestä yksisoluisesta alkueläimestä sillä sellainen kehitys tarvitsisi autokuormittain uutta monimutkaisuutta (informaatiota).

Kuten huomaamme sirkkojen kokema muuntelu luonnonvalinnan ja mutaation kautta ei tue kehitysopillista oletusta evoluutiosta. 

Huomaa seuraavat asiat:

(1) Sirkat ovat nyt erikoistuneempia kuin edeltäjänsä joilla oli informaatio etusiiven harjaan.

(2) Tämä on tapahtunut luonnonvalinnan sekä mutaation avulla.

(3) Uusia geenejä ei ole ilmestynyt.

(4) Todellisuudessa populaatiossa on menetetty geenejä  (geneettinen informaatio on vähentynyt, informaatio etusiiven harjaan puuttuu) mikä on päinvastainen siihen mitä mikrobista -> mikrobiologiksi -> evoluutio vaatisi toimiakseensa.

(5) Populaatio ei pysty enää sopeutumaan tuleviin ympäristönmuutoksiin yhtä hyvin kuin aiemmin. 

Sirkka esimerkki todisti meille että luonnonvalinta voi valita vain siitä mitä on jo olemassa – se ei pysty luomaan mitään uutta monimutkaisempaa toimivaa informaatiota jota tarvitaan muuttamaan yhdentyyppinen eliö toiseksi. Luonnonvalinta karsii jo olemassa olevasta informaatiosta parhaat kyseisiin olosuhteisiin. Jo olemassa olevan karsiminen ei tuota uutta vaan vähentää/hävittää jo olemassa olevaa informaatiota

- Sirkka esimerkki todisti meille että mutaatio (myös hyödyllisissä tapauksissa) rikkoo/hävittää jo olemassa olevaa informaatiota sillä mutaatio on jo olemassa olevan informaation kopiointivirhe. Jonkin rikkominen ei saa aikaan korkeampaa toimintoa ja siinä oletetaan että on jo olemassa oleva toiminto joka voidaan rikkoa. Jo olemassa olevan informaation tuhoaminen/rikkominen vähentää/hävittää informaatiota.

Eli Sirkka esimerkki todistaa kyllä hienosti siitä että mutaatiot voivat olla eliölle olosuhteisiin nähden hyödyllisiä ja että luonnonvalinta suosii tällaisen mutaation saaneita sirkkoja mutta evoluutioteorian mukaisesta kehityksestä mikrobista ihmiseksi esimerkki ei todista päinvastoin.

Mutaatioiden ja luonnonvalinnan aikaansaama sopeutuminen saa aikaan myös lajiutumista (populaatiosta syntyy uusi tytärpopulaatio). Koska lajiutuminen toimii luonnonvalinnan ja mutaatioiden seurauksena ei lajiutumisessa eliöt kehity "evoluution" kautta toisiksi "monimutkaisemmksi lajeiksi vaan ne rappeutuvat kantalajeista tytärlajeiksi.

Lajitumisessa lähtöpopulaation täytyy ensin jakautua esimerkiksi maantieteellisesti että osapopulaatioiden muodostuminen toisistaan eroon on mahdollista. Silloin voi olettaa että eriytyneissä populaatioissa

- tapahtuu erilaisia mutaatioita.

- vallitsee erilaiset valintaolosuhteet (johtuen eri ympäristöstä).

Tällä tavoin tytärpopulaatiot voivat erikoistua eri suuntiin ja lopulta muuttua erilleen. Seurauksena on osapopulaatioiden lokeroituminen toisistaan poikkeaviin elinoloihin. Jos näiden osapopulaatioiden muuttuminen etenee niin pitkälle että ne eivät enää myöhemmin taas yhteen joutuessaan kykene pariutumaan ja tuottamaan jälkeläisiä niin "biologisen" laji määritelmän mukaan on yhdestä kantalajista syntynyt kaksi uutta tytärlajia. Lajiutuminen ei ole siis kehitystä ylöspäin vaan "erikoistumista" olosuhteisiin joka tapahtuu geenivaraston kustannuksella. Kun erikoistuminen viedään tarpeeksi pitkälle kahden osapopulaation välillä aiheuttaa se lajitumisen jossa osapopulaatiot eivät enää luonnossa lisäänny keskenään.

Totuudellinen nimi lajiutumiselle on siis rappeutumislajiutuminen - sillä lajiutumisessa (erikoistumisessa) eliöt menettävät informaatiota luonnonvalinnan sekä mutaatioiden johdosta. Tämä tarkoittaa sitä että alussa eliöiden geeniperimä on ollut todella rikas (omannut suuren muuntelu kapasiteetin/sopeutumisen olosuhteisiin). Lajiutumisen myötä populaation - geenivarasto köyhtyy - muuntelukyky vähenee - kyky mukautua ympäristön muutoksiin heikkenee - vaara kuolla sukupuuttoon lisääntyy. Ja juuri tätä me näemme luonnossa.

Lajiutuminen myös selittää meille sen ettei Nooan tarvinnut ottaa arkkiin kaikkia maailman eliöiden nykyisiä lajeja vaan ainoastaan lajien kantamuodot joista on sitten sopeutumisen (luonnonvalinta/mutaatiot) johdosta muodostunut useita tytärlajeja (joita evolutionistit kutsuvat toisiksi lajeiksi).

Esimerkiksi Nooan arkissa oli vain alkukoirapari (sisälsi runsaan muuntelu kapasiteetin/rikas geeniperimä) josta on lajiutumisen kautta muodostunut kaikki koira "suvun" lajit eli sudet, kojootit, sakaalit sekä noin 120 eri koirarotua.

Esimerkiksi villakoira on onnistuneesti risteytetty suden, kojootin ja sakaalin kanssa koska ne kuuluvat alkujaan samaan koira "lajiin" (polveutuvat samasta alkukoiraparista/baramiinista). Tanskandoggi ja chihuahua eivät kykene lisääntymään keskenään luonnossa (suuren kokoeron vuoksi) jonka vuoksi niitä voisi evolutionistisen lajikäsityksen mukaan kutsua eri lajeiksi mutta ne voidaan risteyttää keinosiemennyksellä koska kummatkin kuuluvat samaan lajiin "koira".

Esimerkki kuinka luonnonvalinta hävittää informaatiota.

Koirien jalostuksessa tapahtuu keinotekoista valintaa mutta keinotekoinen valinta toimii täysin samalla periaatteella kuin luonnonvalintakin eli sopetuminen (erikoistuminen).

koira_kuva.jpg

Esimerkissäni kuvitellulla keskikokoisella koiraparilla on yksi geenipari jonka geeneillä on kaksi mahdollista muotoa. Toinen geenin muoto (S) sisältää ohjeet suurelle koolle ja toinen muoto (s) pienelle koolle. Kun nämä keskikokoiset koirat (Ss) risteytyvät jokainen näiden koirien jälkeläisistä saa jommankumman geenin kummaltakin vanhemmalta ja näin ne saavat omat kaksi geeniänsä. syntyneet jälkeläiset voivat olla joko suurikokoisia (SS), keskikokoisia (Ss) tai pienikokoisia (ss). Jos jalostajat haluavat suuria koiria he valitsevat jälkeläisistä suurimmat koirat jalostukseen. Tällöin vain suurimmat koirat siirtävät geeninsä seuraavalle sukupolvelle. Niinpä siitä eteenpäin kaikki koirat ovat uutta suurikokoista muunnosta. Tämä on keinotekoista valintaa mutta luonnonvalinta toimisi aivan samalla periaatteella jos suuremmat koirat menestyisivät paremmin ympäristössään.

Huomaa seuraavat asiat:

1) Koirat ovat nyt sopeutuneet ympäristöönsä tässä tapauksessa jalostajiensa tahtoon jotka haluavat suurempia koiria.

2) Ne ovat nyt erikoistuneempia (S) kuin edeltäjänsä (keskikokoinen koirapari joilla oli geenipari jonka geeneillä oli kaksi mahdollista muotoa suuri (S) ja pieni (s).

3) Tämä on tapahtunut keinotekoisen valinnan avulla ja se olisi voinut tapahtua myös luonnonvalinnan kautta.

4) Uusia geenejä ei ole ilmestynyt.

5) Todellisuudessa populaatiossa on menetetty geenejä  (geneettinen informaatio on vähentynyt) mikä on päinvastainen siihen mitä mikrobista -> mikrobiologiksi -> kehitysoppi vaatisi toimiakseensa.

6) Pienikokousuuden geenien lisäksi menetettiin kaikki muutkin pienikokoisille koirille ominaiset geenit. Niillä saattoi olla esimerkiksi geenejä kestävyyteen tai herkkään hajuaistiin jotka on nyt menetetty populaatiosta. Valinta ei koske pelkästään geenejä vaan koko eläintä ja kaikkia sen kantamia geenejä.

7) Populaatio ei pysty enää sopeutumaan tuleviin ympäristönmuutoksiin yhtä hyvin kuin aiemmin. Jos pienet koirat tulisivat muotiin tai ne pärjäisivät paremmin jossain ympäristössä niitä ei voitaisi jalostaa enää tästä populaatiosta.  Ne ovat myös geneettisesti köyhempiä koska niiltä puuttuu ne hyvät geenit joita pienet koirat sattuivat kantamaan!

Sellainen tapahtuma jossa jo olemassa olevasta aineksesta karsitaan tietyissä olosuhteissa epähyödyllisiä ominaisuuksia pois ei siis mahdollista sellaista kehitystä kuin kehitysoppi eli evoluutioteoria opettaa (mikrobista kehittyy pitkässä ajassa ihminen). Päinvastoin informaatiota hävittävä "valinta" tukee luomismallia - eläimet luotiin kerralla valmiiksi ja niiden täytyi pystyä täyttämään maa sekä sopeutumaan eri olosuhteisiin (kertoo sen että eliöillä on täytynyt olla todella rikas ja muuntelukykyinen geeniperimä josta valita). Informaatiota tuhoavat haitalliset mutaatiot ovat taas todiste syntiinlankeamuksesta joka toi kuoleman maailmaan. Luonnonvalinta sekä mutaatiot todistavat informaatiota hävittävästä muuntelusta (sopeutuminen) joka on päinvastainen tapahtuma kuin se kehitys joka evoluutioteorian mukaan olisi kehittänyt mikrobeista ihmisiä.

Evoluutiomallin ennakko-oletus laittaa laput evoluutiomalliin uskovien silmille helposti siitä syystä että evoluutiolle ollaan annettu kaksi täysin eri merkitystä. Evoluutiolla tarkoitetaan luonnossa tapahtuvaa muuntelua ja sopeutumista mutaatioiden ja luonnonvalinnan kautta. Nämä tapahtumat voidaan todistaa tieteellisin kokein. Sitten evoluutiolla tarkoitetaan myöskin Darwinin kehitysoppia eli evoluutioteoriaa jossa kaikki eliöt ovat kehittyneet yksisoluisista alkueliöistä. Evoluutiolle ollaan annettu kaksi täysin erimerkitystä sillä luonnossa havaittu muuntelu ja sopeutuminen eivät todista ollenkaan Darwinistista uskomusta eliöiden kehityksestä.

Mutta kun oikeita luonnossa havaittavia tieteellisiä todisteita aletaan kutsua oman ennakko-oletus uskomuksen (evoluutio) mukaan on omalle ennakko-oletus uskomukselle annettu ikäänkuin tieteelliset todisteet vaikka todisteet eivät todellisuudessa puolla ennakko-oletus uskomusta. Tällaista kutsutaan kaksiselitteiseksi puheeksi ja tästä syystä sanalla evoluutio on johdettu ihmisiä todella pahasti harhaan.

Sen sijaan tämä sirkka esimerkki on helppo tulkita Raamatullisesta maailmankatsomuksesta käsin. Havajin sirkkojen kokema muuntelu on yhdenmukainen Raamatun ilmoituksen kanssa. Luoja joka alussa loi kaikkien eliöiden täydelliset kantamuodot joidenka geeniperimä oli virheetön. Luoja antoi luoduilleensa käskyn lisääntyä ja täyttää maa. Tästä voimme olettaa että luodut eläimet omasivat rikkaan geeniperimän/suuren muuntelu kapasiteetin joka mahdollistaa erilaisiin olosuhteisiin sopeutumisen sekä sen ettei alun "sisäsiittoisuus" aiheuttanut ongelmia. Syntiinlankeamuksen jälkeen maailma kirottiin ja kuolema tuli maailmaan ja kaikki alkoi kulkea kohti kuolemaa. Tällöin virheetön geeniperimä alkoi rappeutumaan haitallisten mutaatioiden seurauksena. Luonnonvalinta ja mutaatiot sopivat täysin Raamatun ilmoitukseen niihin sisältyy alkuperäisen luodun lajin informaation valikointi ja kokonaismenetys. Luonnossa havaittavat luonnonvalinta sekä mutaatiot kertovat täysin sellaisesta muuntelun suunnasta jonka voisimme olettaa Raamatun ilmoituksen perusteella.

Saulus-Lähetys / T.T

Lähteet: - luonnonvalinta ei vitkastele,

- Evoluutio kriittinen analyysi (Siegfried Scherer - Reinhard Junker)

Parade of Mutants’—Pedigree Dogs and Artificial Selection

 

17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Luomisevankeliointi on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
24.01.2015Saulus-Lähetys tilaisuus Seinäjoella 11.2.2015
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintamenetelmä
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden 8.1 - luominen tilaisuudesta
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
08.12.2014Videomainos - Vastaako todistusaineisto luomista?
08.12.2014Vastaako todistusaineisto luomista?
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
18.11.2014TULOSSA - Aatami ja Eeva sopivat todistusaineistoon
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
04.11.2014Saulus-Lähetys etsii asianhoitajaa
01.11.2014Tiede on todiste Luoja Jumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
29.09.2014Viron avustustyö - Video
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
22.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 3: Pekka Reinikainen, Katsottavissa!
14.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 2: Matti Leisola, Katsottavissa
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista
14.03.2014Rukouksesta osa 4
12.03.2014Rukouksesta osa 3
10.03.2014Rukouksesta osa 2
06.03.2014Rukouksesta osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee Raamatullista maailman ikää
25.02.2014Elämänkatsomustieto ja uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankatsomuksen vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?
03.02.2014Jumala on heikoissa väkevä
13.01.2014Sinulla on mahdollisuus voittaa
01.01.2014Luominen/Evoluutio osa 11: Sokeat luolakalat
22.12.2013Viron avustukset perille
19.12.2013Tuhlaajapoika

Näytä lisää »