Golgata ja viisi ristiä

06.04.2015

GOLGATAN RISTIT   golgata.jpg

Monet sanovat, että Raamattu on ristiriitainen ja siksi virheellinen ja he perustavat väitteensä usein seuraavaan:

Matteus 27:44 Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa.

Luukas 23:39 Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä."
40 Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?

Monet pitävät Raamattu ristiriitaisena, koska Raamattu sanoo, että ryövärit herjasivat Jeesusta ja toisessa kohdassa sanotaan, että toinen pahantekijä herjasi, mutta toinen pahantekijä nuhteli herjaajaa. Onko tässä ristiriitaa? Ei todellakaan! Ristiriita syntyy ainoastaan niille, jotka eivät tunne Raamatun kokonaisilmoitusta asiasta. Kun tutkimme tarkasti mitä Raamattu opettaa Golgatan tapahtumista, niin voimme huomata ettei mitään ristiriitaa ole.

Monilla on kuva Golgatan kolmesta rististä. Tämä kuva on paisunut monien mieliin muun muassa alttaritauluista jne... Mutta opettaako Raamattu, että ristejä oli vain kolme ja mitä merkitystä ristien määrällä on? Siihen pyrin seuraavassa vastaamaan.

EVANKELIUMIEN TODISTUS

Matt.27:33. Ja tulivat siihen paikkaan, joka kutsutaan Golgata, se on: pääkallon paikka.
34. He antoivat hänelle etikkaa juoda sapella sekoitettua*; ja kuin hän maisti, niin ei hän tahtonut juoda.
35. Mutta sitte kuin he olivat hänen ristiinnaulinneet, jakoivat he hänen vaatteensa ja heittivät arpaa*, että täytettäisiin, mitä sanottu oli prophetan kautta; he ovat minun vaatteeni jakaneet, ja minun vaatteistani ovat he heittäneet arpaa.
36. Ja istuen he vartioitsivat häntä siinä.
37. Ja he panivat hänen päänsä päälle hänen syynsä kirjoitetun: TÄMÄ ON JESUS, JUUDALAISTEN KUNINGAS.
38. Silloin ristiinnaulittiin kaksi ryöväriä hänen kanssansa*, yksi oikialle puolelle ja toinen vasemmalle.
39. Mutta ohitsekäyväiset pilkkasivat häntä, vääntelivät päätänsä*,
40. Ja sanoivat: sinä joka maahan jaotat Jumalan templin ja kolmena päivänä sen rakennat*, auta itsiäs: jos olet Jumalan Poika, niin astu alas rististä.
41. Niin myös pappein päämiehet, kirjanoppineitten ja vanhimmitten kanssa, pilkkasivat häntä ja sanoivat:
42. Muita hän on auttanut, itsiänsä ei hän voi auttaa. Jos hän on Israelin kuningas, niin astukaan nyt alas rististä, niin me uskomme hänen.
43. Hän turvasi Jumalaan: päästäköön nyt hänen, jos hän mielistyy häneen. Sillä hän sanoi: Jumalan Poika minä olen.
44. Sitä myös ryövärit hänelle soimasivat, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa.


Matteus kirjoittaa, että Jeesus ristiinnaulittiin ennen Hänen vaatteiden jakamista ja kyltin asettamista. Jeesuksen vaatteiden jakamisen ja kyltin asettamisen jälkeen Matteuksen mukaan naulittiin kaksi ryöväriä, joista alkuteksti käyttää nimeä lestes ja King James kääntää sanan thieves. Nämä ryövärit "lestes" myös pilkkasivat Jeesusta. Raamattu sanoo jakeessa 38, silloin ristiinnaulittiin kaksi ryöväriä hänen kanssaan, yksi oikialle ja toisen vasemmalle puolelle. Milloin? Sen jälkeen, kun Jeesuksen vaatteet oli jaettu ja Hänen päänsä päälle laitettu kyltti. Silloin sanalla on tärkeä merkitys, sillä se painottaa, että silloin kyseiset ryövärit ristiinnaulittiin.

Mark.15:22. Ja he veivät hänen siihen paikkaan, joka kutsutaan Golgata*, se on niin paljo kuin Pääkallon paikka,
23. Ja he antoivat hänelle viinaa juoda myrrhamilla sekoitettua. Vaan ei hän ottanut.
24. Ja kuin he olivat hänen ristiinnaulinneet, jakoivat he hänen vaatteensa* ja heittivät niistä arpaa, mitä kunkin piti saaman.
25. Mutta se oli kolmas hetki, kun he hänen ristiinnaulitsivat.
26. Ja oli päällekirjoitettu hänen syynsä kirjoitus: JUUDALAISTEN KUNINGAS.
27. Ja he ristiinnaulitsivat kaksi ryöväriä hänen kanssansa, yhden hänen oikialle ja toisen vasemmalle puolellensa.
28. Ja niin täytettiin se kirjoitus, joka sanoo: ja hän on pahantekiäin sekaan luettu.
29. Ja ne, jotka siitä ohitse kävivät, pilkkasivat häntä ja vääntelivät päätänsä*, sanoen: voi sinuas, joka templin maahan jaotat ja kolmena päivänä rakennat ylös!
30. Vapahda itses ja astu alas rististä.
31. Niin myös ylimmäiset papit pilkkasivat häntä keskenänsä kirjanoppineiden kanssa, sanoen: muita hän autti, ei hän voi itsiänsä auttaa.
32. Kristus, Israelin kuningas, astukaan nyt alas rististä, että me näkisimme ja uskoisimme. Ja ne, jotka hänen kanssansa ristiinnaulitut olivat, pilkkasivat häntä.


Markuksen mukaan Jeesus ristiinnaulittiin ennen Hänen vaatteiden jakoa ja kyltin kirjoittamista. Markuksen mukaan Jeesuksen vaatteiden jaon ja kyltin kirjoittamisen jälkeen kaksi ryöväriä 'lestes' ristiinnaulittiin Hänen kanssaan, yksi oikialle ja yksi vasemmalle puolelle. Ja, niin täytettiin se kirjoitus, joka sanoo: ja hän on pahantekiäin sekaan luettu. Pahantekijöitä sana on Markuksessa anomos, joka tarkoittaa olla ilman lakia.

Luuk.23:32. Niin vietiin myös hänen kanssansa kaksi muuta pahantekiää surmattaa.
33. Ja kuin he siihen siaan tulivat, joka Pääkallon paikaksi kutsutaan*, siinä he hänen ristiinnaulitsivat ja ne pahantekiät, yhden oikialle ja toisen vasemmalle puolelle.
34. Niin sanoi Jesus: Isä, anna heille anteeksi, sillä ei he tiedä, mitä he tekevät*. Ja he jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
35. Ja kansa seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasivat häntä heidän kanssansa* ja sanoivat: muita hän vapahti, vapahtakaan itsensä, jos hän on Kristus, Jumalan valittu.
36. Ja huovit myös pilkkasivat häntä, menivät ja toivat hänelle etikkaa,
37. Ja sanoivat: jos olet Juudalaisten kuningas, niin vapahda itse sinus.
38. Oli myös hänestä päällekirjoitus Grekan, Latinan ja Hebrean puustaveilla kirjoitettu: TÄMÄ ON JUUDALAISTEN KUNINGAS.
39. IV. Niin yksi pahantekiöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi: jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä.
40. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: etkö sinäkään Jumalaa pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa?
41. Ja tosin me olemme oikein siinä, sillä me saamme meidän töidemme ansion jälkeen; mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt.
42. Ja sanoi Jesukselle: Herra, muista minua, kuin tulet valtakuntaas.
43. Niin Jesus sanoi hänelle: totisesti sanon minä sinulle: tänäpänä pitää sinun oleman minun kanssani paradisissa.


Luukkaan mukaan Jeesus myös ristiinnaulittiin ennen Hänen vaatteidensa jakoa ja kyltin laittamista. Lukkaan mukaan ennen Jeesuksen vaatteiden jakoa ja kyltin laittamista Jeesuksen kanssa yhtä aikaa ristiinnaulittiin myös kaksi pahantekijää, joista alkuteksti käyttää sanaa kakourgos ja King James malefactors. Eli Raamattu käyttää näistä kahdesta pahantekijästä, jotka ristiinnaulittiin yhtä aikaa Jeesuksen kanssa ennen Hänen vaatteidensa jakoa, eri alkuteksti sanaa kuin niistä ryöväreistä, jotka naulittiin vasta Jeesuksen vaatteiden jaon jälkeen. 

Matteus ja Markus kertovat ryöväreistä 'lestes', jotka ristiinnaulittiin Jeesuksen oikealle ja vasemmalle puolelle Jeesuksen vaatteiden jaon jälkeen. Luukas kertoo pahantekijöistä kakourgos jotka, ristiinnaulittiin Jeesuksen oikealle ja vasemmalle puolelle yhtä aikaa Jeesuksen kanssa, ennen vaatteiden jakamista. Eli Raamattu tarkoituksella eroittaa eri sanoilla ne, jotka ristiinnaulittiin yhtä aikaa Jeesuksen kanssa, sekä ne jotka naulittiin vaatteiden jaon jälkeen. Vasta kun vaatteiden jaon jälkeen ryöväritkin oli ristiinnaulittu, toteutui se kirjoitus, joka sanoo: "ja hän on pahantekiäin sekaan luettu". Pahantekijöitä sana on Markuksessa anomos, joka tarkoittaa olla ilman lakia.

Luukas sanoo, että yksi pahantekiöistä kakourgos, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi: jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: etkö sinäkään Jumalaa pelkää, ettäs olet yhdessä kadotuksessa? Henkilö joka ei pilkannut Jeesusta ei ollut ryöväri lestes, vaan pahantekijä kakourgos, joka oli ristiinnaulittu yhtä aikaa Kristuksen kanssa. Toinen pahantekijä myös pilkkasi ryöväreiden lestes tavoin Jeesusta, mutta toinen ei. Ryövärit sen sijaan kummatkin pilkkasivat ja ryövärit 'lestes' ristiinnaulittiin, vasta Jeesuksen vaatteiden jaon ja kyltin laittamisen jälkeen. Eli yhteensä kolme ristiinnaulittua pilkkasi Jeesusta - kaksi ryöväriä ja yksi pahantekijä ja yksi pahantekijä nuhteli toista pahantekijää Jeesuksen pilkasta.

Joh.19:17. Ja hän kantoi ristiänsä ja meni siihen paikkaan, joka kutsutaan Pääkallon paikaksi, mutta Hebreaksi Golgata.
18. Siellä he ristiinnaulitsivat hänen ja kaksi muuta hänen kanssansa kahden puolen, mutta Jesuksen keskelle.
19. Niin Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja pani ristin päälle, ja oli näin kirjoitettu: JESUS NATSARENUS JUUDALAISTEN KUNINGAS.
20. Tämän päällekirjoituksen luki monta Juudalaisista; sillä se paikka oli läsnä kaupunkia, jossa Jesus ristiinnaulittiin. Ja oli kirjoitettu Hebreaksi, Grekaksi ja Latinaksi.
21. Niin sanoivat Juudalaisten ylimmäiset papit Pilatukselle: älä kirjoita: Juudalaisten kuningas; vaan että hän on sanonut: minä olen Juudalaisten kuningas.
22. Pilatus vastasi: mitä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin.
23. Kuin siis sotamiehet olivat Jesuksen ristiinnaulinneet, ottivat he hänen vaatteensa (ja tekivät neljä osaa*, kullekin sotamiehelle osan), ja hameen; mutta hame ei ollut ommeltu, vaan kokonansa ylhäältä (alaspäin) kudottu.
24. Niin he sanoivat keskenänsä: älkäämme tätä rikkoko, vaan heittäkäämme tästä arpaa, kenenkä se pitää oleman: että Raamattu täytettäisiin, joka sanoo: he ovat minun vaatteeni itsellensä jakaneet ja ovat heittäneet minun hameestani arpaa*. Ja sotamiehet tosin näin tekivät.


Johanneksen mukaan Jeesus myös ristiinnaulittiin ennen Hänen vaatteidensa jakoa ja kyltin laittamista. Johanneksen mukaan Jeesuksen kanssa yhtä aikaa ennen vaatteiden jakoa ristiinnaulittiin myös kaksi muuta, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelle.

YHTEENVETO EDELLISESTÄ

Kaikki evankeliumit sanovat, että Jeesus ristiinnaulittiin ennen kuin Hänen vaatteensa jaettiin ja kyltti laitettiin - tämä on avain siihen, että voimme nähdä, että ristejä oli yhteensä viisi. Matteus ja Markus sanovat, että kaksi ryöväriä lestes ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa, vasta vaatteiden jaon ja kyltin laittamisen jälkeen. Eli ryövärit lestes naulittiin Jeesuksen seuraan, vasta vaatteiden jaon jälkeen, jolloin Jeesus oli jo naulittuna ristillä (kahden pahantekijän kanssa). Luukas ja Johannes sanovat että ennen Jeesuksen vaatteiden jakoa, Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi henkilöä, yksi oikealle ja yksi vasemmale puolelle. Luukas tarkentaa vielä, että he eivät olleet ryöväreitä lestes, vaan pahantekijöitä kakourgos. 

Kaksi evankelistaa kirjoittaa siis, että yhtä aikaa Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi henkilö ennen Jeesuksen vaatteiden jakoa ja kaksi evankelistaa kirjoittaa, että kaksi ryöväriä ristiinnaulittiin Jeesuksen vaatteiden jaon jälkeen. Ryövärit siis vasta vaatteiden jaon jälkeen ja pahantekijät samaan aikaan Herran kanssa - ennen vaatteiden jakoa. Jotenka Raamatun kokonaisilmoitus asiasta on selvä - ristejä oli siis yhteensä viisi. Aluksi ristiinnaulittiin kolme - Jeesus ja kaksi pahantekijää, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelle ja sitten kun Jeesuksen vaatteet ole jaettu ja kyltti laitettu ristiinnaulittiin vielä Jeesuksen oikealle ja vasemmalle puolelle ryövärit lestes. 

Raamattu puhuu kahdesta pahantekijästä, jotka Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin, sillä pahantekijöitä kakourgos oli vain kaksi ja siksi Raamattu myös käytti heistä eri sanaa kuin ryöväreistä lestes, joita myös oli vain kaksi ja heidät naulittiin myös Jeesuksen oikealle ja vasemmalle puolelle pahantekijöiden jälkeen, kun vaatteet oli jaettu. Eli Raamattu puhuu kahdesta pahantekijästä, sekä kahdesta ryöväristä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa ja kaksi pahantekijää kakourgos ja kaksi ryöväriä lestes tekee yhteensä neljä henkilöä, jotka olivat ristiinnaulitut Jeesuksen kanssa.

Raamatun kokonaisilmoituksen mukaan, siis kaksi ryöväriä ja yksi pahantekijä pilkkasivat Jeesusta ja yksi pahantekijä nuhteli vieressä ollutta Jeesuksen herjaajaa. Näin mitään ristiriitaa ei ole ja tämä selviää meille evankeliumeiden kokonaisilmoituksen kautta.

OLIKO JEESUS PAHANTEKIJÄ?

2.Tim 2:9. Sen julistamisessa minä kärsin vaivaa aina kahleisiin asti kuin pahantekijä (kakuurgos). Mutta Jumalan sanaa ei ole kahlehdittu.

Paavali vertasi itseään tällaiseen pahantekijään. Paavali ja Jeesus olivat fariseusten silmissä juurikin pahantekijöitä kakuurgos ja sen vuoksi Jeesus myös tuomittiin. Jeesus ei tietysti rikkonut Jumalan lakia vastaan, vaan täytti sen, mutta kun Hän vastusti fariseuksia ja heidän oppiaan, niin Hänestä tuli heidän silmissä pahantekijä. 

Samoin Paavali kärsi Kristuksen evankeliumin julistuksesta pahantekijänä fariseusten silmissä aina kahleisiin saakka. Eli kakuurgos sanaa voidaan käyttää sellaisesta pahenteoista, joka ei ole Jumalan silmissä pahaa, vaan uskonnollisten johtajien ja hallitusmiesten. Eli myös Jeesus pystyi olemaan pahantekijä 'kakuurgos' fariseusten silmissä, mutta ei ryöväri 'leestees', koska Jeesusta ei saatu kiinni varkaudesta, samoin kun ei Paavaliakaan - vaan he olivat fariseusten silmissä pahantekijöitä siksi, että he vastustivat heidän oppiaan. Fariseukset halusivat tappaa Jeesuksen jumalanpilkasta ja näin Hän oli pahantekijä heidän opin mukaan - mutta Jumalan silmissä Jeesus ei ollut pahantekijä. 

Luuk.23:32. Niin vietiin myös hänen kanssansa kaksi muuta pahantekiää surmattaa.

Jeesus oli Jeesuksen tuomitsijoiden silmissä samanlainen pahantekijä kuin kaksi muuta, jotka Hänen kanssaan yhtä aikaa ristiinnaulittiin. Me tiedämme, että Jeesus ei rikkonut, vaan täytti Jumalan lain, mutta fariseusten silmissä Hän oli pahantekijä kakuurgos!

Kun siis ymmärrämme, että kakuurgos sanaa voidaan käyttää henkilöstä, joka ei riko Jumalan lakia, mutta on ihmisten silmissä pahantekijä, niin tässä valossa voimme myös ymmärtää sen miksi yksi näistä pahantekijöistä kakuurgos, tunnusti ristillä Jeesuksen Jumalaksi. Ehkäpä hän oli ristillä juurikin sen vuoksi, että oli julistanut Kristusta, niin kuin se mies joka ei vaeltanut opetuslasten seurassa, mutta ajoi riivaajia ulos Jeesuksen nimessä (Mark.9:38-39). Tässä valossa on erittäin ymmärrettävää, miksi Raamattu ei käytä sanaa ryövärit, niistä jotka ristiinnaulittiin yhtä aikaa Jeesuksen kanssa ennen vaatteiden jakamista. Raamatun täytyi käyttää kohdassa sanaa, joka ilmoittaa, että heidät tuomittiin pahantekijöinä, mutta ei tarkemmin rajaa rikollisuuden laatua. 

Sen sijaan niiden kohdalla jotka ristiinnaulittiin Jeesuksen vaatteiden jaon jälkeen, Raamattu näki tarpeelliseksi rajata selvästi rikoksen laatu. Eli vaatteiden jaon jälkeen ristiinnaulittiin kaksi varasta ja nämä varkaat kummatkin pilkkasivat Herraa Jeesusta. Kummatkin ryövärit pilkkasivat, eikä kumpikaan heistä tehnyt siitä parannusta, koska hän joka pyysi Jeesusta muistamaan itseään, ei ollut ryöväri vaan pahantekijä ( jonka rikoksen laatua ei Raamattu rajannut ). 

Me tiedämme, että Jeesus ei rikkonut, vaan täytti Jumalan lain, mutta fariseusten silmissä Hän oli pahantekijä kakuurgos! Tämän vuoksi myös Jumala on nähnyt tärkeäksi eroittaa sanat, joilla kutsuu heitä jotka ristiinnaulittiin ennen vaatteiden jakoa ja heitä jotka ristiinnaulittiin vaatteiden jaon jälkeen. 

Jeesus ja Hänet Jumalaksi tunnustanut mies eivät olleet varkaita ja siksi heistä ei voinut käyttää ryöväri sanaa, vaan heistä täytyi käyttää sanaa, joka ei tarkasti rajaa rikollisuuden laatua. Jeesuksen rikos oli se, että Hän teki itsensä Jumalaksi ja näin syyllistyi fariseusten silmissä jumalanpilkkaan - josta tuli antaa kuolemanrangaistus.

Mark.15:28. Ja niin täytettiin se kirjoitus, joka sanoo: ja hän on pahantekiäin sekaan luettu.

LUIDEN RIKKOMINEN

Joh.19:32. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat ensimmäisen luut ja toisen, joka hänen kanssansa oli ristiinnaulittu;
33. Mutta kuin he tulivat Jesuksen tykö ja näkivät hänen jo kuolleeksi, niin ei he rikkoneet hänen luitansa;


Jos Jeesuksen lisäksi ristiinnaulittuja olisi ollut vain kaksi, yksi kummallakin puolella, niin kulkivatko sotilaat Jeesuksen ohi, kun olivat rikkoneet ensimmäisen luut ja menivät sitten toisen luokse ja vasta sitten palasivat Jeesuksen luokse? Se ei olisi loogista mielestäni. Tai jos sotilaat olivat kahdessa joukossa kummallakin puolella, niin miksi he eivät sitten rikkoneet yhtä-aikaa luita, kun saivat siihen käskyn, vaan ensin toisen ja vasta sitten toisen luut? Tämäkään ei tunnu loogiselta.

Kaikista loogisin selitys yllä olevalle jakeelle on mielestäni se, että Jeesuksen oikealla ja vasemmalla puolella oli kaksi ihmistä (eli yhteensä neljä) ja sitten sotilaat ensin rikkoivat ensimmäisen luut ja sitten toisen ja, niin he tulivat Jeesuksen luo, joka keskimmäisenä oli seuraavana vuorossa. Kahden viimeisen luiden rikkomista ei Jumala ole nähnyt enää tarpeelliseksi kertoa, sillä asia voidaan jo ymmärtää näilläkin tiedoilla. 

Jos meillä olisi vain Johanneksen evankeliumi, niin sotilaiden toiminta saattaisi ihmetyttää joitakin, että miksi he tuossa järjestyksessä rikkoivat luita. Mutta Jumala on antanut meille neljä evankeliumia, jotka täydentävät toistensa sanomaa. Kun siis tutkimme kaikkien evankeliumeiden sanomaa tästä tapahtumasta, niin palaset loksahtavat kohdalleen ja kaikki ristiriidat häviävät. Johanneksen evankeliumikin tukee sitä, että Jeesuksen lisäksi oli neljä ristiinnaulittua.

SUMMA SUMMARUM

Miksi Raamattu ei suoraan sano, että Jeesuksen kanssa ristillä oli neljä muuta ihmistä? Uskon, että syy on siinä, että Jumala haluaa, että tutkimme tarkasti Raamatun kokonaisilmoitusta emmekä muodostaisi kuvaa, vain yksittäisten jakaiden perusteella. Raamatun kokonaisilmoituksen tunteminen on todella tärkeää ja sen kautta kristityt voivat tunnistaa eksytykset ja valheet. Raamattu on Jumalan sanaa ja se on tehty meille ihmisille tutkittavaksi ja opiskeltavaksi ja siksi meidän tulee Raamattua tutkien ja Jumalaa rukoillen kasvaa Jumalan sanan totuuden tuntemisessa.

Jumala laittaa omansa tutkimaan sanaansa kokonaisvaltaisesti, jotta voimme kumota ne ristiriidat, joita Jumalan sanan epäilijät heittelevät.

Raamatun sana on kokonaansa totuus ja se tarkoittaa sitä, että kaikki Raamatussa on totta. Tämä tarkoittaa taas sitä, että kaikkien kohtien jotka opettavat esimerkiksi tästä ko. tapahtumasta, tulee muodostaa sopusointuinen ja ristiriidaton kuvaus. Eli jokaisen kohdan tulee pysyä samassa linjassa, eikä yksikään kohta saa mennä toisen kanssa ristiriitaan, vaan niiden tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Harhaoppi tai vääräoppi syntyy siten, että ihminen uskoo vain tietyt jakeet, jotka tuntuisivat sopivan tukemaan hänen näkemystään. Harhaoppi on myöskin aina ristiriidassa Raamatun kokonaisopetuksen kanssa ja siksi on erittäin tärkeää, että tutkimme kaikki kohdat ja vasta kun kaikki kohdat jotka käsittelevät tutkittavaa aihetta, ovat sopusoinnussa keskenään, olemme ymmärtäneet Raamatun sanan oikein. Evankeliumeita on neljä siksi, että ne täydentävät tosiaansa ja kun ne laitetaan yhteen ja tarkastellaan niiden kokonaissanomaa, pääsemme ymmärtämään mitä sana todella opettaa.

Evankeliumeiden viesti ei ole, että vain kaksi ihmistä ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa vaikka suurin osa kristityistä niin luuleekin. Näin siksi, että suurin osa uskoo sen yleisen näkemyksen joka koristaa melkein kaikkia alttaritauluja jne.. Suurin osa ei ole muodostanut sitä kuvaa, jonka Raamatun kokonaisopetus antaa. Kuvaa joka ei johda meitä ristiriitaisuuksiin missään kohdassa. Sanoma Golgatan viidestä rististä onkin sanoma Raamatun kokonaisilmoituksen tuntemiseen ja opiskeluun.

Ps.1:1 Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, 
1:2 vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!

Saulus-Lähetys / T.T

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »