Maapallon ikä - vanha vaiko nuori

17.01.2015

Iänmääritys maapallo.jpg

Mikään tieteellinen menetelmä ei voi todistaa (tieteellisesti) maailmankaikkeuden tai maan ikää. Kaikkiin ikälaskelmiin sisältyy olettamuksien tekemistä menneisyydestä: ”kellon” käynnistymisajankohta, kellon nopeus ja se ettei kelloa ole koskaan häiritty. Ei ole olemassa riippumatonta luonnollista kelloa jonka avulla voisimme testata näitä olettamuksia.

Tiede voi nähdä menneisyyteen vain oletuksien/uskomuksien valossa. Kaikki tutkittavat todisteet ovat nykyisyydessä ja tiedemiehet voivat tehdä vain oletuksia siitä miten ja milloin kyseiset todisteet ovat menneisyydessä muodostuneet. Alkuperätiede (historiatiede) perustuu siis aina uskomuksiin ja tämän vuoksi alkuperätieteessä tutkijan maailmankatsomuksen merkitys korostuu koska havaintoa ei voida tutkia testaamalla ja toistamalla.

Voimme kuitenkin arvioida eri ajoitusmenetelmien mekanismeja ja niissä käytettyjä taustaoletuksia ja tätä kautta vertailla mikä lähtöoletus on selitysvoimaisin ja johdonmukaisin käytettyjen ajoitusmenetelmien kanssa esimerkiksi kysymyksessä maailman ikä. Tässä kirjoituksessa asetan vastakkain kaksi eri radioaktiviseen iänmääritykseen perustuvaa ajoitusmenetelmää - lyijy-lyijy – menetelmän (Pb-Pb) johonka perustuu maapallon noin 4,5 miljardin vuoden (kehitysopillinen ikä) ja radiohiiliajoituksen 14-C.

Lyijy-lyijy –menetelmä (Pb-Pb)

Maapallon 4,5 miljardin vuoden ikä perustuu vuonna 1956 tehtyyn Clair Pattersonin tutkimukseen "meteoriitin" lyijy-lyijy ajoitukseen. 4,5 miljardin vuoden ikää ei mitattu maan omasta näytteestä vaan maahan syöksyneestä meteoriitista.

Patterson tutki meteorin lyijyisotooppien 206/204 suhdelukua ja se oli 19,27. Ajoitus ei anna ikää vaan suhdeluvun joka sitten tulee tulkita. On arvioitu että tässä lyijy-lyijy ajoituksessa käytettyjä lähtöoletuksia olisi ollut noin 60 joita ei voida kokeellisesti testata. Koko ajoitus makaa useiden oletuksien/uskomuksien päälle - uskomuksien joidenka todenperäisyyttä on mahdoton testata ja vahvistaa jotenka kyseessä on ennen kaikkea oletus ei tieteellinen mittaustulos.

Mikko Tuuliranta kirjoittaa seuraavaa: "Esimerkiksi Pattersonin lähtöoletuksina oli että meteorien syntyessä ne sisälsivät ainoastaan uraani-235:aa ja 238:aa sekä luonnollista lyijyä. Eräs toinen ja perustavalaatuinen lähtökohtaolettamus oli että meteorit ja maapallo ovat syntyneet samaan aikaan ja samalla tavalla - että niillä on sama historia ja siksi maapallon ikä voitiin tutkia meteoriitista.

Lisäksi yksi oli se että kaikissa meteoreissa samoin kuin merien pohjakerrostumissa uraanin isotooppien 235 ja 238 suhteet niiden syntyessä olivat vakiot ja pitoisuudet homogeeniset. Näin ei kuitenkaan vaikuta olevan. Meksikoon- Allenden kylään putosi iso meteori vuonna 1969. Sen uraani-isotooppien suhteet tutkittiin uudelleen vuonna 2009 koska menetelmät ovat nyt parempia kuin 40 vuotta aikaisemmin. Kävi ilmi että meteorin eri osissa isotooppisuhteet ovat erilaiset. Tämä johtaa siihen, että eri osien perusteella tehdyt ikälaskelmat antavat erilaisia tuloksia. Sama on todettu graniitista; uraanit ja lyijyt saattavat esiintyä hyvinkin erilaisina pitoisuuksina jopa samalla pienellä alueella.

Meteoreista on viime aikoina löydetty myös eräiden alkuaineiden kuten kalsiumin, alumiinin, mangaanin, raudan ja berylliumin lyhytikäisiä radioaktiivisia isotooppeja. Niiden puoliintumisajat vaihtelevat sadasta tuhannesta muutamaan miljoonaan vuoteen. Isotoopit ovat löytyneet meteorien sisällä olevista rakeista joiden uskotaan jähmettyneen kun syntyvän Auringon kuumentama alkumassa jähmettyi ja ”paakkuuntui” meteoreiksi, kiviplaneetoiksi ja kuiksi. Jos aurinkokunta ja sen meteorit olisivat lähes viisi miljardia vuotta vanhoja näin lyhytikäisiä isotooppeja ei pitäisi olla olemassa."

Eli nyt kun menetelmät ovat paremmat kuin Pattersonin aikaan on huomattu että Pattersonin useat lähtöoletukset olivat selvästi virheellisiä ja näillä virheillä on ollut perustavaa laatua oleva merkitys itse suhdeluvun tuloksen tulkinnassa. Tulokseksi voidaan saada todellisuudessa melkein mikä tahansa ikä riippuen niistä lähtöoletuksista joidenka kautta suhdeluku tulkitaan. Lisäksi on löydetty meteoriiteista sellaisia alkueineita joita niissä ei tulisi olla mikäli meteoriitit olisivat todellisuudessa niin vanhoja kuin Patterson oletti. Täten voi tehdä johtopäätöksen että maapallon 4,5 miljardin vuoden ikä on pelkkä uskonvarainen oletus ei tieteellinen mittaustulos. Sekä tämä oletus on ristiriidassa toisten näytteiden kanssa.

Kysymys kuuluukin - koska Pattersonin olettamukset olivat vääriä miksi hänen tuloksensa ovat (evolutionistien) mielestä oikeita? Siksi että ne sopivat niihin kehitysopillisiin lähtöoletuksiin joita evoluutio tarvitsee olemassaolonsa tueksi. Tulosta ei johdettu siis tieteellisten tosiasioiden pohjalta vaan siihen päädyttiin koska tutkijat olivat ennakkositoutuneet siihen minkälaiset tulokset ovat "hyväksyttyjä". Tulosten tuli istua naturalistiseen maailmankuvaan. Todellinen absoluutti ei ole mittaus tai arviointitulos vaan naturalistinen maailmankuva joka määrää mittausten kelpoisuuden.

Radiohiiliajoitus 14-C

Tuuliranta: "Kosminen säteily yläilmakehässä synnyttää vapaita neutroneja. Ne voivat reagoida typpiatomien (14N) kanssa siten että neutroni syrjäyttää protonin. Tällöin syntyy radioaktiivinen hiili-14-isotooppi (14C). Sen puoliintumisaika on 5 730 vuotta. 14C - säteilyn pitäisi hiipua olemattomiin viimeistään 100 000 vuodessa kaikkein herkimpiäkin laitteita (AMS) käytettäessä."

Ydinfyysikko Dr Jim Mason kirjoittaakin: "noin 90 000 vuoden hajoamisen jälkeen 14-C:tä on niin vähän jäljellä että edes nykypäivän erittäin herkät laitteet eivät kykene havaitsemaan sitä."

Kiihdytinmassaspektrometri (AMS) toimintaperiaate eliminoi taustasäteilyn aiheuttaman kohinan ja laboratorioilla on pitkälle kehitetyt menettelytavat joilla varmistetaan ettei näytteet "saastu". AMS laboratorioiden tarkkuus ja huolellisuus tunnustetaan: menetelmät ovat sellaisia että käytännössä ei ole mahdollista että tutkittava näyte kontaminoituisi ulkopuolisesta radiohiilestä. Jotenka tämän päivän tekniikalla radiohiiliajoitus kertoo tarkasti näytteen sisältämän säiteilyn määrän.

Radioaktiivisen iänmäärityksen suurimmista ongelmista on se ettemme voi tietää sitä mitenkä alkuaineet muuttuivat näytteen koko geologisen historian aikana. Vain "suljettu systeemi" varmistaisi sen ettei ympäristö ole päässyt vaikuttamaan näytteen alkuaineisiin sen geologisen historian aikana josta ei ole havaintoja. Jos näyte ei ole suljetusta systeemistä emme voi koskaan olla varmoja siitä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näytteen alkuaineiden suhdelukuihin menneisyydessä. Maailmassa on tiettävästi vain yksi varma "suljettu systeemi" nimittäin timantit.

RATE-tutkijat (seitsemän geologia ja fyysikkoa) tekivät sopimuksen maailman parhaimpana pidettyn AMS-laboratorion kanssa timanttien 14C-pitoisuuksien mittaamisesta. Timanttien esitetään syntyneen noin kolme miljardia vuotta sitten maan vaipan sisällä josta räjähdysmäinen vulkaaninen toiminta on syössyt niitä pintakerroksiin. Radiohiilipitoisuudet määritettiin 12 timantista: Laboratorio pystyi havaitsemaan kaikissa mitattavia 14C-pitoisuuksia joidenka perusteella niiden kaikkien iäksi arvioitiin alle 58 000 vuotta. (Timantit olivat peräisin Australiasta, Etelä-Afrikasta, Venäjältä, Kanadasta ja Brasiliasta.) Tulos on todella merkittävä siksi että timantin kiderakenne sulkee täysin pois ulkopuolisen kontaminaation (saastumisen) mahdollisuuden sillä timantit ovat maailman ainoa varma suljettu systeemi.

Alle 58 000 vuotta on silti selvästi suurempi kuin Raamatullinen ikä (noin 6000 vuotta). On kuitenin järkevää olettaa 14-C määrän olleen ilmakehässä luomishetkellä nolla nykyisen määrän sijaan ja että aikaa kuluisi ennen kuin sen määrä nousi nykypäivän tasolle ja että myös vedenpaisumuksen aiheuttama häiriö aiheuttaisi muita voimakkaita muutoksia tähän suhteeseen. Huomioimalla laskelmissa nämä tekijät saadaan arvioitu ikä helposti linjaan Raamatullisen iän kanssa.

Ydinfyysikko Dr Jim Mason kirjoittaakin: "Timanteissa oleva hiili-14 on esimerkki nuorta ikää osoittavasta mittauksesta aineissa joiden "pitäisi olla" hyvin vanhoja. Timantti on kovinta ainetta maapallolla koska hiili on erittäin tiukasti pakattu kiderakenteeseen. Siksi se on läpäisemätöntä väitetylle mahdolliselle saastumiselle jota on käytetty järjettömästi yritettäessä hylätä tulokset kivihiilen osalta.

Silti 14-C:tä on löydetty timanteista suurin piirtein samoja määriä kuin kivihiilinäytteistä vaikka timanttien väitetään olevan yhdestä kolmeen miljardia vuotta vanhoja. Joten jos näytteet olisivat todella yli miljoonien vuosien ikäisiä ei voisi olla mitään radiohiilta jäljellä. Mutta tämä ei ole mitä me löydämme hyvin herkkien 14-C ilmaisimien kanssa."

Tässä ydinfyysikko Dr Jim Mason käsittelee radiohiiliajoitusta:Joten johtopäätös on seuraava: Me tiedämme että radiohiili häipyy olemattomiin viimeistään 100 000 vuodessa. Tiedämme myös että timantit ovat varma suljettu systeemi niiden kiderakenteen ansiosta. Lisäksi tiedämme että nykyajan laboratorioiden menetelmät ovat sellaisia että käytännössä ei ole mahdollista että tutkittava näyte kontaminoituisi ulkopuolisesta radiohiilestä. Timanttien suljettu systeemi on voitu vahvistaa kokeellisesti ja radiohiilen "häipyminen" tunnetaan kokeellisten havaintojen kautta sekä laboratorioiden menetelmät on kokeellisesti vahvistettu. Täten timanttien radiohiiliajoituksen perusteet ovat huomattavasti perusteellisemmalla pohjalla kuin lyijy-lyijy ajoituksen joka perustui noin 60 lähtöoletukseen.

Summa summarum

Mikään ajoitus menetelmä ei voi tieteellisesti todistaa maapallon ikää koska menneisyyttä ei voi todistaa kokeellisesti. Voimme kuitenkin etsiä parasta ja selitysvoimaisinta tulkintaa maailman iälle. Tulkintojen paremmuuden ratkaisee niiden selitysvoimaisuus suhteessa todellisuuteen. Ollaksemme johdonmukaisia on päivänselvä asia että Raamatullinen lähtöoletus on selitysvoimaisempi ja johdonmukaisempi kuin (naturalistinen/miljardit vuodet) näiden radioaktiivisten iänmäärityksien tulkinnassa.

Se että noin kolme miljardia vuotta vanhoiksi otaksutuista timanteista jotka ovat varma suljettu systeemi löytyy radiohiiltä kertoo vahvasti siitä etteivät timantit ole todellisuudessa muutamaa tuhatta vuotta vanhempia. Tämä istuu mukavasti sen kanssa mitä odottaisimme löytyvän Raamatun ilmoituksen perusteella.

Lisäksi mielestäni maapallon ikä tulisi määrittää maan sisällä syntyneistä timanteista eikä avaruudesta pudonneista kivenmurikoista. Oikein tulkittuna (Raamatullisista lähtöoletuksista käsin) radioaktiiviset iänmääritykset ovat kreationistien ystäviä.

Saulus-Lähetys / T.T

Lähteet

Pitkät ajanjaksot - kiveen hakattu fakta?

Nuclear physicist embraces biblical creation

Diamonds: a creationist’s best friend

16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa

Näytä lisää »