Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä

28.09.2014

TERMIEN MÄÄRITTELY 9477-evoluutiota_tapahtuu_labrassa.png

Sana evoluutio on vankkurisana. Vankkurisana tarkoittaa että sana on lastattu monilla eri merkityksillä. Tämän vuoksi on usein epäselvää mitä tarkoitetaan kun käytetään sanaa evoluutio. Esimerkiksi jotkut sanovat että evoluutio merkitsee vain muutosta ajan kuluessa. Sitten evoluutio määritellään myös niin että kaikilla nykyisillä lajeilla on yhteinen kantamuoto joka syntyi itsestään elottomista aineista. Termi evoluutio on siis todella epämääräinen sillä se voi tarkoittaa mitä tahansa, muuntelusta - spekulaatioon menneisyydestä.

Jotta voimme ymmärtää mistä puhumme ja mitä tarkoitamme kun puhumme evoluutiosta tulee meidän ensiksi määrittää mitä termejä käytämme.

Evoluutioteoria (darvinismi): Usko siihen että ohjaamattomat mekanistiset prosessit (sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta) selittävät kaikki erilaiset ja mutkikkaat elävät organismit. Viittaa merkittävien innovaatioiden ilmestymiseen tai uusien rakenteiden (kuten siivet) ohjaamattomaan kehitykseen. Teoria jonka mukaan kaikki nykyisin elävät organismit polveutuvat yhteisestä kantamuodosta.

Evoluutioteoria (darvinismi) viittaa makroevoluutioon - makroevoluutio (uuden rakentaminen): Laadullisesti uutta informaatiota edellyttävä uusien geenien, proteiinien, aineenvaihduntareittien, elimien, rakenteiden tai rakennesuunnitelmien synty. Makroevoluutiolla tarkoitetaan täysin uuden rakenteen tai ominaisuuden syntyä. Kun kreationistit puhuvat evoluutiosta he tarkoittavat darvinismia.

Muuntelu (sopeutuminen): Viittaa pieneen vaihteluun jota ajan kuluessa tapahtuu populaatioissa. Esimerkkejä ovat perhosten värin ja sirkkujen nokan koon vaihtelu ja uusien koirarotujen jalostaminen. Muuntelu ei ole evoluutiota siinä merkityksessä minkä darvinismi termille antaa vaikka evolutionistit sitä kutsuvatkin 'virheellisesti' evoluutioksi. Muuntelu on täysin erilainen prosessi kuin darvinismin hypoteettinen kehitys yksinkertaisista alkutekijöistä monimutkaisiksi.

Muuntelu viittaa mikroevoluutioon - mikroevoluutio (muuntelu, optimointi): Määrällinen muutos jo olemassa olevissa geeneissä, proteiineissa, aineenvaihduntareiteissä, elimissä, rakenteissa tai rakennesuunnitelmissa.

Eliöiden muuntelu (sopeutuminen) on ilmiselvä tosiasia joka voidaan havaita mutta evoluutioteoria menee paljon tätä havaittua muuntelua pidemmälle. Sillä eliöiden muuntelulla on rajat - eikä muuntelu kykene ylittämään näitä rajoja. Siksi koirat eivät muutu norsuiksi vaan pysyvät koirina vaikka koiria on paljon erilaisia.

Väitän että evolutionistit pyrkivät aina todistamaan evoluution esimerkeillä sopeutumisesta jopa myös silloin kun he pyrkivät antamaan esimerkkejä evoluutioteorian mukaisesta kehityksestä. Tällainen todisteiden tulkinta jota evolutionistit harjoittavat on todisteista tehty looginen harhapäätelmä logiikan sääntöjen mukaan. Väitteeni tueksi tutkimme evoluutioteorian kuuluisinta väitettä (darwininsirkut) sekä tarkastelemme sitä logiikan valossa.

LOOGINEN VIRHEPÄÄTELMÄ evoluutio.jpg

Logiikassa argumentit ovat lausejonoja joiden viimeinen lause on johtopäätös edellisistä lauseista alkuehdoista eli premisseistä.

Argumentti: Logiikan tutkimuksessa ”argumentti” on sarja väitteitä joilla yritetään todistaa jotakin. Esimerkiksi;

- Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.
- Sokrates oli ihminen.
- Siksi Sokrates oli kuolevainen.

Sana ”siksi” on hyvin tärkeä. Se kertoo sinulle että se mitä tulee seuraavaksi on perusteltu sillä mitä tuli sitä ennen. Toisin sanoen logiikan säännön mukaan se mitä aion sanoa seuraa siitä mitä juuri sanoin.

Evolutionistien "logiikka" on usein seuraavan kaltainen:

1) Evoluutio tarkoittaa muutosta ajan kuluessa.

2) Eläinten on havaittu muuttuvan ajan kuluessa.

3) Siispä (siksi) kaikki eläimet ovat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta joka syntyi itsestään elottomista aineista.

Nyt jonkin tässä pitäisi vaikuttaa hyvin epäilyttävältä. Muutos ajan kuluessa ei viittaa siihen että kaikilla elävillä eliöillä olisi yksi yhteinen kantamuoto. Kohdat yksi ja kolme käsittävät kaksi erilaista evoluution määritelmää. Evolutionistit määrittelevät ensin evoluution pelkäksi muutokseksi sitten he "asettavat syötin koukkuun" ja vaihtavat evoluution tarkoittamaan sitä että kaikki eliöt ovat polveutuneet yhteisestä kantamuodosta. Sanan määritelmän muuttaminen kesken väitettä on looginen virhepäätelmä joka tunnetaan nimellä kaksiselitteinen puhe. Evolutionistit ovat käyttäneet tätä taktiikkaa vuosien ajan hämätäkseen ihmisiä. Evolutionistit tekevät loogisen virhepäätelmän todistusaineistosta kun päättelevät että eliöissä havaitut muutokset johtavat yhteiseen kantamuotoon yksisoluiseen alkueläimeen.

ESIMERKKEJÄ VIRHEPÄÄTELMISTÄ elaman_kehitys.jpg

Tieteen kuvalehden kirjasarjan kirja - elämän kehitys (2008) - sivulla 44 evoluutio artikkelissa kirjoitetaan seuraavaa: (lainaukset kursiivilla)

- "Evoluutioteoria perustuu kahteen mullistavaan ideaan, jotka Charles Darwin esitti vuonna 1859 ilmestyneessä teoksessaan "lajien synty". Ensimmäinen niistä on kehityksen idea: lajit eivät ole vakiosuureita, vaan ne kehittyvät ja muuttuvat ajan myötä. Tätä kutsutaan yleisesti evoluutioksi, mutta Darwin käytti ilmausta "perinnöllinen muuntelu".

Toinen ajatus perustui englantilaisen sosiologin Thomas Robert Malthusin väitteeseen, ettei maailmassa ole tilaa kaikille. Sairaudet, pedot ja pula resursseista asettavat kasvulle rajat. Näiden ajatusten perusteella Darwin esitteli "luonnonvalinnaksi" kutsumansa mekanismin. Se tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että toisilla yksilöillä on hieman paremmat edellytykset jäädä eloon kuin toisilla. Vaikka erot ovat hyvin pieniä, kelvolliset yksilöt saavat hieman muita enemmän jälkeläisiä. Kun ominaisuudet periytyvät seuraaville sukupolville, suurin osa yksilöistä on lopulta kelvollisimpien yksilöiden jälkeläisiä, ja vähemmän kelvolliset katoavat vähitellen. Mekanismi suosii siis kaikkein kelvollisimpia ja karsii pois muut. Evoluutiosta seuraa myös, että kaikilla nykyisillä lajeilla on yhteinen kantamuoto."

Huomaatko lainauksen sisältävän loogisen virhepäätelmän? Kreationistit hyväksyvät lainauksen määritelmän luonnonvalinnasta. Luonnonvalinta on havaittu tosiasia ja kuuluu muuntelun piiriin (Määrällinen muutos jo olemassa olevissa geeneissä, proteiineissa, aineenvaihduntareiteissä, elimissä, rakenteissa tai rakennesuunnitelmissa.) Sen sijaan kreationistit eivät hyväksy sitä minkä lainaus sanoo seuraavan evoluutiosta jota se ensin kuvasi luonnonvalinnan toiminnalla. Seuraus että kaikilla nykyisillä lajeilla on yhteinen kantamuoto on looginen virhepäätelmä luonnonvalinnan seurauksista.

Mekanismi joka suosii kaikkein kelvollisimpia (jo olemassa olevia) ja karsii pois muut ei ole uutta luova mekanismi vaan laadunvalvonta mekanismi. Luonnonvalinta vain "valitsee" jo olemassa olevasta aineksesta kelvollisimmat jatkoon karsien muut. Se ei luo mitään uutta. Evoluutioteoria (darvinismi) perustuu teoriaan että yksisoluisista eliöistä on pitkässä ajassa kehittynyt kaikki nykyiset eliöt. Darvinismilla täytyisi olla siis prosessi joka kehittäisi uutta informaatiota eliöihin jotta molekyyleistä voisi kehittyä ihmisiä. Valinta prosessi ei ole uutta kehittävä vaan jo olemassa olevaa valitseva ja tämän vuoksi lainauksen artikkeli sortui loogiseen virhepäätelmään kuvauksessaan evoluutiosta. Artikkeli sortui myös "kaksiselitteiseen puheeseen" jossa argumentin määritelmä muutettiin kesken väitettä - näin pyritään hämäämään ihmisiä luulemaan että se millä aloitettiin esimerkki "luonnonvalinnasta" perustelisi seurauksen "kaikilla eliöillä on yhteinen kantamuoto.

DARWININSIRKUT sirkut.jpg

Samassa artikkelissa - elämän kehitys (2008) - sivulla 44 kerrotaan evoluutiosta näin:

- "Evoluutioteoria käsittelee elämän muuttumista ja selvittää muutoksen syitä. Sen mukaan maapallon elämä kaikessa moninaisuudessaan aina pienimmästä bakteerista sinivalaaseen on polveutunut miljoonien vuosien kuluessa yhteisestä kantamuodosta. Evoluutio vaikuttaa kaikkeen biologiseen tietoon, joka muuten olisi irrallinen kokelma eriskummallisia ja kiehtovia yksityiskohtia."

Tämän väitteen tueksi samalla sivulla annetaan esimerkki darwininsirkuista.

- "Darwinin sirkut ovat tunnetuin esimerkki siitä miten muuntelu, aika ja luonnonvalinta synnyttävät uusia lajeja.

Linnut olivat väritykseltään melko samanlaisia, mutta muut ominaisuudet, kuten nokan koko ja muoto, vaihtelivat lintujen käyttämän ravinnon mukaan. Kaikki sirkut polveutuivat samasta linnusta, joka oli ajautunut eristyneille saarille Etelä-Amerikasta ja ne olivat sopeutuneet kukin omaan ekologiseen lokeroonsa, niin että eri linnut saattoivat elää rinnakkain. Sirkkulajit eroavat toisistaan ennen kaikkea nokan osalta. Sen koko ja muoto osoittavat, mihin ekologiseen lokeroon kukin sirkku on sopeutunut."

Artikkelin mukaan darwininsirkut ovat esimerkki uusien lajien synnystä muuntelu - luonnonvalinta mekanismin kautta. Eli artikkelin mukaan muuntelu (mikroevoluutio) synnyttäisi darvinismin seuraukset (uudet lajit/makroevoluution). Artikkeli myös kertoo että sirkut erosivat toisistaan ennen kaikkea nokan osalta ja se määritti mihin ekologiseen lokeroon sirkku on sopeutunut. Eli artikkeli puhuu uusien lajien synnystä ja sirkkujen sopeutumisesta. Artikkeli sekoittaa käsitteitä samassa asiayhteydessä niin ettei lukija tahdo ymmärtää mitä sirkuille todellisuudessa tapahtui - syntyikö uusia lajeja vai sopeutuiko jo olemassa oleva sirkku vain olosuhteisiin. Tällainen termien sekoittaminen samassa asiayhteydessä on tyypillistä sekulaareissa teoksissa jossa käsitellään evoluutiota sillä darvinismi pitää yrittää todistaa prosessilla jonka voimme havaita ja siksi kaksi eri määritelmää pyritään sekoittamaan samaan asiayhteyteen. Näin siksi että lukija luulisi että se mitä yritetään todistaa (darvinismi) selittyisi sillä mitä todisteeksi annetaan (jo olemassa olevien ominaisuuksien optimointi).

Katsotaanpa sitten mitä darwininsirkuille tapahtui.

Tiedemiehet havaitsivat että galapagossaarilla vallinneesta vakavasta kuivuudesta selvinneiden sirkkujen nokat olivat 4% pidempiä ja 6% paksumpia kuin keskiverto sirkuilla. Sitten seurasi kostea ajanjakso. Tällöin tiedemiehet huomasivat että selviytyneiden sirkkujen nokan keskikoko oli noin prosentin verran kapeampi kuin aikaisemmin.

Muutokset nokkien koossa ovat esimerkki pienimuotoisesta muuntelusta (mikroevoluutio) jonka perinnöllinen informaatio poimitaan jo olemassa olevasta geenivarastosta. Pieniä ja suuria nokkia esiintyi populaatiossa ennen kuivuutta ja pieniä ja suuria nokkia esiintyi populaatiossa kuivuuden jälkeen. Ainoa asia joka muuttui oli pienten ja suurten nokkien määrien suhde.

On totta että selviytyneiden sirkkujen nokkien koskikoko oli suurempi. Se sopiikin kuvaan koska isonokkaisemmat sirkut pystyivät helpommin murtamaan kuivuuden kestävät siemenet. Populaation suurempinokkaiset sirkut selvityivät kuivuudesta siis paremmin ja saivat siksi valintaedun. Sirkkupopulaatiossa tapahtui todella luonnonvalintaa mutta se ei tarkoita sitä että sirkuille olisi kehittynyt suurempi nokka. ainoastaan jo olemassa olevat suurempi nokkaiset sirkut saivat valintaedun ja siksi niiden määrällinen suhde kasvoi sirkkupopulaatiossa.

Mitään uutta lajia tai rakennetta ei siis todellisuudessa syntynyt vaan ainoastaan tapahtui määrällisiä muutoksia jo olemassa olevan populaation geenivarastossa. Luonnonvalinta ja muuntelu voivat synnyttää mikroevolutiivisia (määrällisiä) muutoksia lintujen nokkien koossa (populaation sisällä) mutta tämä mekanismi ei selitä mitään lintujen alkuperästä. Darvinismille ainoa tärkeä asia olisi löytää mekanismi joka selittäisi eliöiden alkuperän sillä vain sellainen mekanismi selittäisi darvinismin. Darvinismin tulisi pystyä selittämään eliöiden alkuperäinen informaatio - ei jo olemassa olevan informaation eri variaatioita - sillä jo olemassa olevan informaation eri variaatiot (muuntelu) ei kerro mitään prosessista joka synnytti alkuperäisen informaation - jossa variaatioita voi sitten tapahtua, geenivaraston tarjoamissa rajoissa.

Darvinismin ratkaiseva väite on että sen mekanismit voivat luoda monimutkaisia organismeja yksinkertaisista lähtökohdista. Tällä tavoin darvinismi pyrkii selittämään lajien kehityksen. Kuitenkaan darvinismin todisteet joita se käyttää selityksenään eivät vastaa darvinismin väitettä "evoluutio voi luoda monimutkaisia organismeja yksinkertaisista lähtökohdista". Sillä darwininsirkut eivät olleet nokattomia joille olisi kehittynyt (muuntelun ja luonnonvalinnan kautta) täysin uusi rakenne (nokka) jonka vuoksi ne olisivat olleet uutta lajia vaan darwininsirkut ovat tarina sirkkujen jo olemassa olevien nokkien määrien suhdeluvun vaihtelusta olosuhteiden mukaan.

Sirkuille ei siis kehittynyt mitään uutta - ainoastaan populaaton nokkien määrällinen suhdeluku vaihteli olosuhteiden mukaan kun välillä suurempi nokkaiset sirkut selviytyivät paremmin ja välillä pienempi nokkaiset. Populaatiossa oli aina ollut eri kokoisia nokkia ja tämä nokkien määrällinen suhdeluku ainoastaan vaihteli olosuhteiden mukaan. Kyseessä ei siis ollut makroevolutiivinen muutos - uusien rakenteiden (nokat ) ohjaamaton kehitys vaan tapahtui ainoastaan mikroevolutiivinen muutos (määrällinen muutos jo olemassa olevissa geeneissä) populaation geenivarastossa.

Galapagossaarille tullut alkuperäinen sirkkupopulaatio omasi geenivarastossaan informaation kaikkiin nokan eri variaatioihin joista luonnonvalinta sitten suosi olosuhteiden mukaan kelpoisimpia. Nyt galapagossaarilla elää 14 eri variaatiota alkuperäisestä sirkkupopulaatiosta. Sirkut eroavat toisistaan ennen kaikkea nokan osalta. Informaatio eri variaatioihin poimittiin (valittiin) sirkkuihin luonnonvalinnan kautta alkuperäisen sirkkupopulaation geenivarastosta - mitään uutta ei luotu luonnonvalinnan kautta vaan ainoastaan valittiin olosuhteisiin kelpoisimmat geenit jo olemassa olevasta geenivarastosta.

On looginen todistusaineistosta tehty virhepäätelmä pyrkiä perustelemaan darvinismia (evoluutioteoriaa) havainnoilla jotka selittävät ainoastaan jo olemassa olevan aineksen määrällistä muutosta populaation geenivaraston sisällä. Evoluutioteorian kuuluisin todiste on siis selvä looginen virhepäätelmä logiikan sääntöjen mukaan ja samanlaisiin virhepäätelmiin perustuu kaikki darvinismin todisteet.

Evolutionistit eivät halua määritellä evoluutiota tarkasti juuri tästä syystä sillä he pyrkivät sekoittamaan merkityksiä asiayhteyksissä jotta he voisivat luoda kuvan ikäänkuin darvinismille olisi luonnossa todisteet. Todistusaineiston huolellinen tarkastelu kuitenkin viittaa siihen että evolutionistit sortuvat usein kaksiselitteiseen puheeseen jossa sanan määritelmä muutetaan kesken väitettä ja näin tehdään looginen virhepäätelmä todistusaineistosta. Evolutionistit ovat käyttäneet tätä taktiikkaa vuosien ajan hämätäkseen ihmisiä.

Lue myös artikkeli - Darwininsirkut evoluutiota vai ei?

RAAMATUN ILMOITUS

1.Moos.1:20 Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla."
1:21 Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
1:22 Ja Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä."
1:23 Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä.
1:24 Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan." Ja tapahtui niin:
1:25 Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
1:26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat."
1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
1:28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet."

Raamatun mukaan Luojajumala loi eliöt lajiensa mukaan. Jumala myös käski eliöiden lisääntyä ja täyttää maa lajiensa mukaan. Johtopäätös tästä on se että voimme tietää niiden lajien ainakin olevan samaa luotua lajia jotka pystyvät risteytymään keskenään. Lisäksi voimme tehdä johtopäätöksen että luodut lajit sisälsivät suuren muuntelukapasiteetin geenivarastossaan jotta ne pystyivät täyttämään maan ja sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin. Muutokset sirkkupopulaatioissa ovat täysin yhdenmukaisia Raamatun kanssa; niihin sisältyy alkuperäisen luodun lajin informaation valikointi ja kokonaismenetys.

Saulus-Lähetys / T.T

LÄHTEET

Raamattu 33/38

Evoluutiouskon ihmemaassa

SATTUMALTAKO TÄÄLLÄ OLLAAN? - Suosittelen kirjaa kaikille - kirja antaa hyviä ohjeita ja opettaa tutkimaan todistusaineistoa eri valossa kuin sekulaari humanismi.

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »