Luonnontieteiden synty

08.09.2014

MODERNIN LUONNONTIETEEN SYNTY

Moderni kokeellinen luonnontiede syntyi kristillisen luomisteorian pohjalta vaikka tämä tosiasia pyritään sekulaarissa mediassa peittelemään. Tieteellisen vallankumouksen keskeiset toteuttajat 1500-1700 luvuilla kuten Francis Bacon, Johannes Kepler, Robert Boyle, John Locke, Galileo Galilei, Michael Faraday ja Isaac Newton tekivät tieteellistä tutkimustaan sen uskon varassa että äärettömän älykäs -kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden. Moderni kokeellinen luonnontiede syntyi siis kreationismin (luomisuskon) pohjalta sillä tieteellisen vallankumouksen toteuttajat olivat kreationisteja.

SEKULAARIN MEDIAN VÄÄRISTELY

Tieteen kuvalehden HISTORIA numerossa 8/2009 sivulla 72-73 artikkelissa 'Valistuksen ajan ajattelijoita' - kirjoitetaan seuraavaa:

"JOHN LOCKEN ideoita jäljittelivät kaikki. Monet valistusajan mullistavista ajatuksista perustuivat englantilaisen lääkärin John Locken ideoihin. Locke uskoi että ihminen pystyi ymmärtämään maailmaa vain tieteellisen tutkimuksen ja kokemuksen kautta. Hänen ajattelunsa oli vahvasti ristiriidassa ajan kristillisen totuuskäsityksen kanssa."

"ISAAC NEWTON luonnosteli maailmankaikkeuden lait - Isaac Newton esitti että luontoa ohjailevat Jumalan sijaan universaalit lait. Isaac Newton ehti juuri valmistua Cambridgestä kun yliopisto suljettiin ruttoepidemian vuoksi. Newton muutti pariksi vuodeksi lapsuudenkotiinsa ja perehtyi luonnonlakien saloihin. Newton todisti että luontoa ohjailevat muuttumattomat lait kuten painovoima ja vetovoima. Vuonna 1687 hän julkaisi ajatuksensa kirjassaan Principia Mathematica jossa hän selitti muun muassa planeettojen liikkeet luonnontieteellisesti. Hänen teoksensa vaikutti vahvasti valistusajan ajatteluun jonka mukaan maailmankaikkeutta ohjaavat luonnonlait ei Jumala."

Näin kirjoitti tieteen kuvalehti kahdesta tieteelliseen vallankumoukseen vaikuttaneesta henkilöstä. Tieteen kuvalehti vääristelee totuutta artikkelissaan. Ensinnäkin kristitty John Locke kannatti älykkään suunnitelman teoriaa. John Locke on sanonut että "on yhtä mahdoton ajatella että pelkkä ei-älyllinen aine tuottaisi ajattelevan älykkään olennon kuin että olematon itsessään tuottaisi aineen." (An Essay Concerning Human Understanding IV, x, 10).

Tämä Locken lausunto itse asiassa on täysin materialistista maailmankuvaa vastaan (materialismin mukaan kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen). Materialismi perustuu uskomukseen että olematon tuotti aineen ja aine tuotti ajattelevan olennon. John Locke piti tätä ajatusta täysin mahdottomana. Locken näkemys ei siis ollut kristillistä luomisnäkemystä vastaan niin kuin tieteen kuvalehti harhaanjohtavasti väitti. John Locke sensijaan nimenomaan vastusti materialismista maailmankuvaa ja piti sitä mahdottomana ajatuksena.

Isaac Newton (1642-1727) on modernin fysiikan perustaja ja hän rakensi tutkimustyönsä jumaluskon varaan. Newton sanoi:

- "Tämä mitä kaunein auringon, planeettojen ja komeettojen järjestelmä voisi olla lähtöisin vain älykkään Olennon suunnitelmasta ja vallasta. Tämä Olento hallitsee kaikkea - ei maailma sieluna vaan kaikkeuden Herrana; ja tämän herruutensa tähden Häntä tulee kutsua 'Herra Jumalaksi'. Korkein Jumala on ikuinen Olento, ääretön, absoluuttinen täydellinen." (Principia, Book III; viitattu teoksessa Newton's Philosophy of Nature: Selections from his writings, ed. Thayer, H.S., Hafner Library of Classicks, New York, USA, p. 42. 1953)

- "Ateismin ja epäjumalien palvomisen harjoittaminen ovat jumalisuuden vastakohtia. Ateismi on niin järjetöntä ja vastenmielistä ihmiskunnalle ettei sillä koskaan ole ollut paljon opettajia." (A Short Scheme of the True Religion, käsikirjoitusta lainattu teoksessa Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton by Sir David Brewster, Edinburgh, p.347, 1855)

Professori Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjassaan 'Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa' Newtonista näin:

- "Newton oli vuosina 1692-1693 kirjoittanut neljä kirjettä joissa hän oli selittänyt teologiansa Richard Bentleylle. Kirjeissään Newton ivasi ajatusta että maailma voitaisiin selittää persoonattomien ja mekanististen käsitteiden avulla. Osoitettuaan luonnon prosessien tapahtuvan elegantin lainomaisesti Newton katsoi lopullisesti ja varmuudella osoittaneensa että olemassaolon takana on älykäs, tiedostava ja kaikkivaltias Jumala. Kaikki muut oletukset ovat "yhteensopimattomia järjestelmäni kanssa". (Newton; sit. Stark 2004: 168.)

Modernin fysiikan isä Isaac Newton uskoi Herra Jumalaan maailmankaikkeuden Luojana. Newtonin mukaan luonnon lait ovat peräisin Herra Jumalalta joka hallitsee kaikkea. Newton oli siis täysin eri mieltä mitä tieteen kuvalehti antoi ymmärtää. Newton harjoitti tiedettä siitä lähtöoletuksesta käsin että Herra Jumala on suunnitellut ja luonut universumin ja sen lait. Newton piti myös ateismia täysin järjettömänä ja vastenmielisenä katsomuksena - sekä Newton ivasi materialistista maailmankuvaa. Sekulaari media pyrkii vääristelemään totuutta tieteellisen vallankumouksen alkuperästä koska sekulaari media vastustaa totuutta Luojajumalasta. Tieteen kuvalehden kyseinen numero on tästä erinomainen esimerkki.

MODERNIN FYSIIKAN JA KEMIAN "ISÄT" OLIVAT KREATIONISTEJA

Modernin fysiikan "isä" Isaac Newton oli kreationisti niin kuin edellisesti jo tuli esille - myös modernin kemian "isä" ja perustaja Robert Boyle (1627-1691) oli kreationisti Newtonin tavoin. Robert Boyle ilmaisee tutkimuksensa lähtökohdan olevan luomisuskossa:

- "Luonnon viisas ja mahtava Luoja jonka läpitunkeva katse tavoittaa koko universumin ja tutkii kaikki sen osat yhdessä hetkessä loi alussa aineelliset kappaleet järjestelmäksi ja asetti niitä hallitsemaan liikkeen lait asettamiensa päämäärien mukaisesti ja teki maailman - hyvin valmistetun kellon kaltaiseksi" (Robert Boyle) (lähde - Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa)

Myös Michael Faraday (1791-1867) (joka vaikutti suuresti sähkömagnetismin ja sähkökemian kehitykseen) oli kreationisti. Faradayn elämänkerran kirjoittaja toteaa että "Faradayn tutkimustyötä ja hänen tekemiään keksintöjä pohjusti ja ohjasi vakaumus että luonto muodostuu voimista jotka toimivat lainmukaisesti Jumalan asettaman ekonomian mukaisesti". (lähde - Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa)

Modernin fysiikan ja kemian "isät" olivat siis kreationisteja (luomiseen uskovia) ja tekivät tiedettä lähtöoletuksesta että Luojajumala on luonut ja asettanut luonnon lait ja järjestyksen. He näkivät että luonnon laeilla on lainantaja, Luojajumala. Edelleen kaikki kokeelliset havainnot viittaavat siihen että 'lailla' tulee olla aina lainantaja - koskaan ei ole havaittu että jokin laki syntyisi ilman lainantajaa ja säätäjää ja tähän perustivat myös modernin luonnontieteen "isät" näkemyksensä ja lähtöoletuksensa heidän tutkimuksille.

Jer.33:25 Näin sanoo Herra: Jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en ole säätänyt taivaan ja maan lakeja,
33:26 niin minä myös hylkään Jaakobin ja palvelijani Daavidin jälkeläiset, niin etten ota hänen jälkeläisistänsä hallitsijoita Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Sillä minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä."

Ps.148:3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet.
148:4 Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä.
148:5 Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi.
148:6 Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea.

Raamattu ilmoittaa että Herra Jumala on säätänyt taivaan ja maan lait. Tämän lähtöoletuksen pohjalta modernin luonnontieteen "isät" tutkivat todistusaineistoa - näin usko Luojajumalaan ja luomiseen on koko modernin luonnontieteen pohjana ja perustana.

LUONNONTIETEIDEN SYNTY EUROOPASSA

Lue myös erinomainen artikkeli aiheesta - Kristinusko ja modernin tieteen vallankumous

Saulus-Lähetys / T.T

01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen he eivät tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys-tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä
17.02.2015Miksi on tärkeää uskoa Raamatun kuvaamaan historiaan
14.02.2015Jeesuksen todistus
13.02.2015Evankeliointi luomisen kautta on maaperän kyntämistä
08.02.2015"Suomi Jeesukselle - Sanasta tekoihin"
23.01.2015Tieteen lähtökohdat ja toimintatapa
17.01.2015Maapallon ikä - vanha vaiko nuori
16.01.2015Maailman ikä - mitä väliä?
12.01.2015Lahden Luominen-tilaisuudesta (8.1.2015)
18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa: simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä abortinteosta
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
01.11.2014Tiede on todiste Luojajumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta - Osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta - Osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista - luominen vs. evoluutio
14.03.2014Rukouksesta - Osa 4
12.03.2014Rukouksesta - Osa 3
10.03.2014Rukouksesta - Osa 2
06.03.2014Rukouksesta - Osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee raamatullista maailman ikää
25.02.2014Uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankuvan vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää -videotraileri

Näytä lisää »