Luominen/Evoluutio osa 1: Tieteen luonne ja rajoitukset

14.06.2013

Aloitan kirjoitus-sarjan aiheesta luominen/evoluutio jossa käsittelen eri osa-alueita aiheesta. Ensimmäisessä osassa käsittelen tiedettä, mikä on tieteen luonne ja sen rajoitukset. Tieteen luonne on tärkeää tuoda esille jotta voimme ymmärtää luomisen/evoluution luonteita. Kirjoituksien tarkoitus on että ihmiset ymmärtäisivät että kaikkien ihmisten maailmankatsomus perustuu ennakko-oletuksiin. Ei ole olemassa neutraalia suhtautumistapaa. Ateisteilla, agnostikoilla ja kristityillä on jokaisella oma uskomuksellinen ennakko-oletus. Nämä ennakko-oletukset määrittävät sitten sen mitä teemme todisteilla ja miten tulkitsemme ne.

Mikä on Suomen suurin uskonto?

Mikä on ateismin perustus?

Mikä saa ateistit pitämään kristittyjä hihhuleina?

Mikä on suurin syy että ihmiset hylkäävät Jumalan ilmoituksen?

Mikä on ihmisten niin kutsuttu "tieteellinen" oikeutus Jumalan vastaiseen kapinaan?

Vastaus: Evoluutio! Evoluutiota pidetään yleisesti selvänä ja todistettuna faktana ja tämän vuoksi ihmiset ylenkatsovat kristinuskoa ja Jeesusta Kristusta Luojana. Evoluutiolle ollaan vastoin tieteen luonnetta annettu tieteellinen arvo. Tämä johtuu suurelta osin siitä että evoluutiolla tarkoitetaan samaan aikaan kahta eri asiaa. Evoluutioon uskovat tarkoittavat evoluutiolla sopeutumista joka voidaan tieteellisesti todistaa sekä he tarkoittavat evoluutiolla kehitystä jossa kaikki eliöt olisivat kehittyneet yhdestä alkueliöstä. Evoluutiolle ollaan annettu kaksi täysin eri merkitystä tieteellinen (sopeutuminen) ja uskonnollinen (kehitys mikrobeista -> mieheksi).

Tällainen kaksiselitteinen puhe on omiaan sekoittamaan ihmisten mieliä ja antaa evoluutiolla ikäänkuin tieteelliset todisteet vaikka sopeutuminen ja kehitys mikrobeista mieheksi ovat täysin erilaisia tapahtumia biologisella tasolla. Sopeutuminen ei ole kehitystä jota evoluutioteoria opettaa siksi on väärin ja eksyttävää kutsua sopeutumista evoluutioksi. Evoluutio ei ole tieteellinen tosiasia tai edes tieteellinen havainto. Evoluutio on menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä joka on kokeellisen tieteen ulkopuolella. Pohjimmiltaan evoluutio on siis uskonnollinen elämänkatsomus.

Mitä on tiede?

Tieteen ymmärretään yleisesti käsittävän tietoa joka on saatu kokeellisten testauksien/tutkimusten pohjalta. Jotta tiede ei perustuisi uskomukseen/oletukseen vaan tietoon tulee tieteen perustua havaintoon joka voidaan kokeellisesti testata ja toistaa. Jotta voidaan puhua tiedosta tulee tieteen käsitellä asioita ja tapahtumia jotka ovat aina todennettavissa eli toistettavissa ja jotka ovat riippumattomia havainnoitsijasta. Havainnot ja kokeet ovat tieteen perusta kun tieteellä pyritään tarkoittamaan tietoa.

[Sir Francis] Baconin lähestymistapaa pidetään tieteellisen määritelmän perustana:

havainto → induktio (päätelmä) → hypoteesi → hypoteesin kokeellinen testaaminen → todistus / vääräksi osoittaminen → tieto.

Tieteellisen teorian tulisi perustua siihen että ensin havaitaan jokin asia josta sitten tehdään päätelmä josta muodostetaan oletus. Sitten tämän oletuksen tulee olla kokeellisesti testattava joka antaa tiedon oletuksen pitävyydestä/pitämättömyydestä. Näin kokeellisesti (tieteellisesti) vahvistetaan teoria eli oletus. Mikäli teoria ei ole kokeellisesti testattavissa ei voida oikeasti puhua tieteellisestä teoriasta, mikäli tieteellä halutaan kuvata ihmisen todistamia faktoja eli tietoa. Eli kun tieteellä pyritään tarkoittamaan tietoa niin tämä tieteenala tulee olla kokeellisesti toistettavissa.

Käytännöntiede ja alkuperätiede

Tieteessä tehdään havaintoja käyttämällä viittä aistiamme (maku, näkö, haju, kuulo ja tuntoaistit). Näin hankitaan tietoa maailmasta ja havaintoja voidaan myös toistaa (käytännöntiede). Luonnollisesti voimme havaita vain nykyisyydessä olevia asioita. On helppo ymmärtää että esitettyjen vuosimiljoonien aikana tiedemiehet eivät ole olleet paikalla todistamassa oletettua elämän kehitystä yksinkertaisista muodoista monimutkaisiin (alkuperätiede).

Kaikki tiedemiesten käytössä olevat todisteet ovat olemassa vain nykyisyydessä. Kaikki fossiilit, elävät eläimet ja kasvit, maapallo, maailmankaikkeus aivan kaikki ovat olemassa nykyisyydessä. Tieteelliset todisteet kuuluvat käytännöntieteeseen eivät alkuperätieteeseen.

On todella tärkeää ymmärtää se että tiedemiehillä on käytössään vain nykyisyys ja että he eivät voi olla tekemisissä menneisyyden kanssa. Menneisyyttä eli historiaa ei voi siis tutkia tieteellisesti testaamalla ja toistamalla. Voimme tutkia ainoastaan nykyisyyttä eli asioita joita on olemassa. Alkuperätiede (maailman synty ja elämän kehittyminen) tutkii menneisyyteen liittyviä kertaluonteisia asioita joita emme pääse kokeellisesti testaamaan ja toistamaan. Kaikki elämän synnyn ja kehittymisen todisteet ovat nykyisyydessä. Kun yritämme ymmärtää todisteiden alkuperää (mistä eläimet ja ihminen) ovat peräisin yritämme itseasiassa yhdistää menneisyyttä nykyisyyteen. Menneisyyttä käsittelevä tiede (alkuperätiede) on rajan ylitys kun tieteellä pyritään tarkoittamaan tietoa sillä menneisyyttä käsittelevä tiede perustuu aina uskomuksiin joita ei voida enään kokeellisesti vahvistaa. Tämä on todella tärkeää ymmärtää.

Käytännöntiede tutkii miten asiat toimivat nykypäivän luomakunnassa – toistettavia ja havaittavia ilmiöitä nykyisyydessä. Alkuperätiede puolestaan käsittelee asioiden alkuperää jotka ovat tapahtuneet menneisyydessä – ainutlaatuisia ainutkertaisia ei-havaittavissa olevia tapahtumia.  Alkuperätieteellä ja käytännöntieteellä on siis perustavaalaatua oleva ero. Käytännöntiede käsittelee nykyisyydessä olevia asioita jotka ovat kokeellisesti testattavissa ja toistettavissa. Alkuperätiede käsittelee sitä miten kaikki on saanut alkunsa menneisyydessä ja ei siten ole avoin kokeelliselle toistamiselle.

Keinotekoinenvalinta ja mutaatio kokeet joita voidaan käytännössä testata eliöillä kuuluvat käytännöntieteeseen. Organismin toiminnan tutkiminen (käytännöntiede/DNA, mutaatiot, lisääntyminen, luonnonvalinta jne.) ei vastaa kuitenkaan kysymykseen miten se on saanut alkunsa. Käytönnöntiede ei voi siis selittää ja todistaa alkuperäämme ja siksi kysymykset alkuperästämme ovat aina kokeellisen (tieteellisen) tiedon ulkopuolella.

Luominen/evoluutio onko tieteellistä?

Luomisteoria perustuu Raamatun ilmoitukseen jossa Jumala ilmoittaa miten Hän on tehnyt maailman ja kaiken mitä siinä on. Evoluutioteoria on ihmisten kehittämä teoria siitä että kaikki eliöt olisivat kehittyneet pitkän ajan kuluessa yhdestä alkueliöstä. Ihmisten jotka eivät ole olleet todistamassa tätä kehitystä. Luominen/evoluutio kysymys ei ole tieteellisesti (kokeellisesti) todistettava eikä kuulu käytännöntieteen piiriin vaan alkuperätieteen piiriin.  Luomisteoria ja evoluutioteoria ovat uskomusjärjestelmiä eli uskomuksia siitä miten eliöt ovat menneisyydessä syntyneet/kehittyneet.

(Uskomusjärjestelmällä ja uskomuksella tarkoitan olettamuksia joita pidetään tosina pystymättä todistamaan niitä.)

Evoluutioteoria on siis menneisyyteen liittyvä uskomusjärjestelmä joka perustuu ihmisten uskomuksiin ja oletuksiin. Ihmisten jotka eivät ole olleet paikalla mutta jotka yrittävät selittää miten kaikki nykyisyydessä olevat todisteet (esim; fossiilit, eläimet, kasvit) ovat saaneet alkunsa. Tiede vaatii havaintoja ja ainoa luotettava keino minkään menneisyyttä käsittelevän asian tietämiseksi on tapahtumat havainnoineen luotettavan silminnäkijän todistus. Aikakone jolla pääsisimme menneisyyteen katsomaan miten asiat tapahtuivat toisi meille tieteellisen havainnon. Kristityillä on aikakone menneisyyteen sillä Raamattu väittää olevansa sen Ainoan ilmoitus joka oli todistamassa luomistapahtumaa: Luojan itsensä. Kristityillä on siis aikakone menneisyyteen Jumalan ilmoitus siitä miten kaikki on syntynyt. Nykyisyys ei ole avain menneisyyteen. Ilmoitus (kaikkitietävän silminnäkijän eli Luojan 100% erehtymätön kuvaus) on avain menneisyyteen ja nykyisyyteen.

Tieteelliset todisteet täytyy tulkita

Tiedemiehet eivät ole puolueettomia totuuden etsijöitä he eivät ole neutraaleja. Heitä ohjaa heidän ennakkoasenteensa joka nousee heidän maailmankatsomuksesta. Ennakkoasenne ratkaisee sen mitä teet tieteellisille todisteille. Kaikki ihmiset tulkitsevat todisteita (havaittuja tosiasioita). Meillä kaikilla on tiedostamaton uskomusjärjestelmä jota käytämme todisteiden tulkitsemiseen. Se mitä todisteet näyttävät ilmoittavan meille riippuu niistä ”uskomuslaseista” joiden läpi katselemme (tulkitsemme) todisteita. Ilman maailmankatsomuksestamme nousevia ennakko-oletuksia olisi ainoastaan päämäärätön tieteellisten toisistaan riippumattomien tulosten keräily mahdollista. Evoluutioteoriaa ja luomisteoriaa esioletuksinaan pitävillä on täysin samat tieteelliset (kokeellisesti testattavat) todisteet. Ero on siinä miten näitä todisteita tulkitaan.

On todella tärkeää ymmärtää se että ihmisen ennakko-oletukset määrittävät sen miten ihminen tulkitsee todisteita. Evoluutiomalliin uskovilla on ennakko-oletuksena Darwinin kehitysoppi kun taas luomiseen uskovilla on ennakko-oletuksena Raamatun ilmoitus. Näiden ennakko-oletusten kautta ihmiset sitten tulkitsevat tieteellisia todisteita (havaittuja tosiasioita) ja sovittavat niitä ennakko-oletuksiinsa. Tieteelliset todisteet ovat samat kaikille kyse on siitä miten nämä todisteet saadaan sopimaan ihmisten ennakko-oletuksiin.

Uskotko mielummin erehtyväisten ihmisten jotka eivät ole olleet paikalla ja jotka itsekkin myöntävät etteivät tiedä kaikkea mielipiteitä menneisyydestä vai Jumalan sanaa Hänen joka sanoo olleensa ainoana paikalla? Hänen joka sanoo tietävänsä kaiken? Hänen joka ilmoittaa tehneensä kaiken? Hänen jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä? Tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä sillä se on jokaisen ihmisen maailmankatsomuksen perusta jonka pohjalta ihmiset tulkitsevat todisteita. Joten pohjimmiltaan tärkeä kysymys on ”mikä maailmankatsomus (ennakkoasenne) on oikea?” koska tämä määrittelee aineistosta (käytännöntiede) saatavien johtopäätösten oikeellisuuden.

Luominen ja evoluutio ovat kummatkin alkuperäämme käsitteleviä uskomusjärjestelmiä jotka muodostavat maailmankatsomuksemme. Maailmankatsomukseemme vaikuttaa välttämättömästi se mitä uskomme alkuperästämme ja kohtalostamme. Se mitä uskomme alkuperästämme vaikuttaa siihen miten tulkitsemme seuraavia kysymyksiä:

1) mistä olemme tulleet?

2) miksi olemme täällä?

3) mihin olemme menossa?

Nämä kysymykset rakentavat taas maailmankatsomuksemme pohjan. On vain kahdentyyppisiä näkökulmia alkuperästämme: evoluutioon tai luomiseen perustuvia. Jos ihminen ei usko että on olemassa kaiken luonut ääretön olento silloin ainoa vaihtoehto on jonkinlainen evoluutio. Kummatkin näkökulmat ovat luonteeltaan uskomuksellisia eivät tieteellisiä ja nämä näkökulmat määrittävät sen miten tulkitsemme havaitsemiamme tosiasioita.

Yleinen harhaluulo on nyky-yhteiskunnassa sellainen joka pitää luomista uskonnollisena myyttinä ja evoluutiota tieteellisesti todistettuna faktana. Todellisuudessa väittelyä ei käydä luominen/evoluutio kysymyksessä uskomuksen ja tieteen välillä kuten evoluutioon uskovat yrittävät uskotella. Väittelyä käydään uskomuksen ja uskomuksen, maailmankatsomuksen ja maailmankatsomuksen välillä.

Evoluutio on uskomus jossa ihmisen mielipide on korkeimmassa asemassa. Sen hedelmiä on (koska Luoja ja Lainantaja on hylätty niin säännöistä tulee sellaisia kuin haluat niiden olevan): laittomuus, moraalittomuus, saastaisuus, abortit, rasismi ja Jumalanpilkka. Luomiseen uskominen on myös uskomus joka perustuu Jumalan sanaan. Sen hedelmää ovat (Jumalan Hengen kautta). rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen ja tieto. Suhtautumisemme luominen vastaan evoluutio-kysymykseen (onko Jumala Luoja?) on yhteiskuntaamme vaivaavien ongelmien ytimessä. Se on perustavaalaatua oleva kysymys jota kristittyjen täytyy käsitellä tarkasti. Luominen vastaan evoluutio on kysymys jonka ympärillä riehuu todellinen taistelu.

Meidän kristittyjen tulee rakentaa koko ajattelumme kaikilla sen alueilla Raamattuun. Meidän tulee aloittaa Jumalan sanasta ei rajallisten ja erehtyväisten ihmisten sanasta. Meidän tulee arvioida ihmisten mielipiteet Jumalan sanan perusteella ei toisinpäin. Eli kristittyjen ajattelua hallitsevien periaatteiden tulee perustua kaikilla alueilla Raamattuun. Raamattu on Jumalan ohjekirja ihmisille miten elää terveellistä ja Jumalan tahdon mukaista elämää tässä pahassa maailmassa.

Saulus-Lähetys / T.T

Lähteet:

Ken Ham

-”valhe: evoluutio”

Don Batten

-”se ei ole tiedettä”

Kahdenlaista tiedettä, mikä on ero kokeellisen luonnontieteen ja alkuperätieteen välillä:

18.12.2014Materialismi perustuu uskoon
17.12.2014Materialismin itsepetos
08.12.2014Videomainos - Vastaako todistusaineisto luomista?
08.12.2014Vastaako todistusaineisto luomista?
07.12.2014Moderni geenitiede vahvistaa simpanssi ei ole sukulaisemme
03.12.2014Suomi - sekulaarin humanismin sokaisema
25.11.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 4
19.11.2014Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede
18.11.2014TULOSSA - Aatami ja Eeva sopivat todistusaineistoon
14.11.2014Kansalaisaloite: Terveydenhuollon henkilökunnalle
10.11.2014Herra Jeesus auttaa - lohduttava opetusvideo
04.11.2014Saulus-Lähetys etsii asianhoitajaa
01.11.2014Tiede on todiste Luoja Jumalasta!
30.10.2014Maidon sietokyky syntyi 'geenivirheestä'
28.10.2014Saulus-Lähetyksen logo
21.10.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 3
20.10.20141. Mooseksen kirjassa on perusta
29.09.2014Viron avustustyö - Video
28.09.2014Evoluutioteoria on todistusaineistosta tehty looginen virhepäätelmä
22.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 2
17.09.2014Raamattu ja evankeliumin julistaminen osa 1
08.09.2014Luonnontieteiden synty
06.09.2014Evoluutioaate ilman todisteita
23.08.2014Vapaa tahto
20.08.2014Abortti on murha
18.08.2014Mutta tietäen ei he tahdo tietää - että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
06.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 3
01.08.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 2
25.07.2014Tähtien valo puoltaa 6000 vuotta vanhaa maailmaa
23.07.2014Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta osa 1
30.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 4
24.06.2014Tiede tuhansia vuosia Jumalan sanaa perässä
22.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 3
12.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 2
11.06.2014Jeesus todistaa - Minä ja Isä olemme yksi Herra Jumala
10.06.2014Evoluutio auto-ostoksilla
09.06.2014Rakkauden kaksoiskäskystä osa 1
03.06.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 5
02.06.2014Kristologia
30.05.2014Timantit todistavat - maailma on vain tuhansia vuosia
24.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 4
23.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 3
22.05.2014Ihminen rappeutuu - ei kehity
20.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 2
18.05.2014Jumalan tahdon mukaisesta uskosta osa 1
12.05.2014Israel ja Palestiina -kysymys
10.05.2014Tiedon tieteelliset lait todistavat sielusta
08.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 3
08.05.2014Onko naturalismi hyvä selitys elämälle
06.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 2
05.05.2014Tee hyvää älä tee pahaa osa 1
04.05.2014Tieteellinen maailmankuva puntarissa
03.05.2014Maailmankuvat perustuvat uskomusjärjestelmiin
02.05.2014Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät mahdollista evoluutioteorian hypoteettista evoluutiota
01.05.2014Evoluutioteoria kumoutuisi Darwinin mukaan
29.04.2014Metatieto todistaa Luojasta
28.04.2014Ajatuksia Jumalan armosta ja rakkaudesta
22.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 3: Pekka Reinikainen, Katsottavissa!
14.04.2014Usko-Evoluutio-Tiede-Ateismi osa 2: Matti Leisola, Katsottavissa
11.04.2014Kokeellinen tiede tukee Raamatun ilmoitusta elämästä
11.04.2014Jumalan voima
10.04.2014Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
10.04.2014Noah Movie - Suomeksi tekstitetty
08.04.2014Tieto tulee kaikkitietävältä Jumalalta
08.04.2014Alkuräjähdys on mahdoton
07.04.2014Rukouksesta osa 6
04.04.2014Elämän edellytys
04.04.2014Kristillisyysfobia
03.04.2014Rukouksesta osa 5
03.04.2014Vedenpaisumus ja Kiinan kieli
03.04.2014Vedenpaisumus ja vesivarat
26.03.2014Turvaa aina Herraan Jeesukseen
14.03.2014Hyvää lukemista
14.03.2014Rukouksesta osa 4
12.03.2014Rukouksesta osa 3
10.03.2014Rukouksesta osa 2
06.03.2014Rukouksesta osa 1
02.03.2014Jeesuksen mukaan ihminen luotiin maailman alussa
28.02.2014Aabrahamin jälkeläiset
26.02.2014Radiohiiliajoitus tukee Raamatullista maailman ikää
25.02.2014Elämänkatsomustieto ja uskomukset
18.02.2014Epikurolaisuus elää ja voi hyvin tiedemaailmassa
13.02.2014Kaappaus tieteessä
11.02.2014Maailmankatsomuksen vaikutus tasa-arvoiseen avioliittolakiin
09.02.2014Evoluution akilleen kantapää videotraileri
08.02.2014Oletko hyvä ihminen?
03.02.2014Jumala on heikoissa väkevä
13.01.2014Sinulla on mahdollisuus voittaa
01.01.2014Luominen/Evoluutio osa 11: Sokeat luolakalat
22.12.2013Viron avustukset perille
19.12.2013Tuhlaajapoika
29.11.2013Luominen/Evoluutio osa 10: Lajien monimuotoisuus
26.11.2013Arkeologia ja Raamatun sanan todistus
14.11.2013Luominen/Evoluutio osa 9: Darwininsirkut
12.11.2013Luominen/Evoluutio osa 8: Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?
10.11.2013Luominen/Evoluutio osa 7: Rappeutuminen
09.11.2013Poliisi selvittää Pirkko Jalovaaran rahan keräyksen
08.11.2013Luominen/Evoluutio osa 6: Sopeutuminen
06.11.2013Rakastatko sinä Jumalaa?
28.10.2013Uskon ja uskonnon eroavaisuudet

Näytä lisää »