Luominen/Evoluutio osa 8: Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?

12.11.2013

Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?

Tri. Robert W. Carter

Lajit eivät ole staattisia, mikä pätee myös genomeihin. Ne muuttuvat ajan mittaan: joskus satunnaisesti, joskus ennalta suunniteltujen väylien kautta, ja joskus jo olemassa olevilta algoritmeilta saatujen ohjeiden mukaisesti. Mikä lähde ikinä  onkaan, näitä muutoksia on tapana kutsua mutaatioiksi. Monet evoluutioteorian kannattajat käyttävät mutaatioiden olemassaoloa pitkäaikaisen evoluution todisteena, mutta heidän lainaamansa esimerkit eivät täytä evoluutioteorian vaatimuksia. Monet luomisopin kannattajat väittävät, että mutaatiot eivät pysty tuottamaan uutta tietoa. Määritelmistä on paljon hämminkiä, kuten siitä, mikä  mutaatio on ja miten biologinen tieto määritellään. Evoluutio edellyttää sitä, että on olemassa prosessi, jossa uutta tietoa luodaan tyhjästä. Kuitenkin genomissa, joka toimii ainakin neljässä ulottuvuudessa ja joka on täynnä metatietoa, mahdolliset muutokset ovat vahvasti kiellettyjä. Pystyvätkö mutaatiot tuottamaan uutta tietoa? Kyllä, riippuen siitä, miten "uusi" ja "tieto" määritellään. Selittävätkö ne kaikkien elollisten olentojen evoluution maapallolla? Eivät selitä!

Mutaatiot tunnetaan niiden aiheuttamasta haitasta, kuten tämä pölyhuiskaundulaatin (vasen kuva) mutaatio, joka aiheuttaa undulaatin epämuodostuneet sulat. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että jotkin geneettiset muutokset ovat ohjelmoituja, ja ne luovat monimuotoisuutta ja auttavat organismeja sopeutumaan. Onko se uutta tietoa?

mutaatio_kuva.jpg

Joidenkin luomisopin kannattajien joukossa lause "mutaatiot eivät pysty luomaan uutta tietoa" on kuin mantra. En kuitenkaan ole samaa mieltä. Evoluutioteorian kannattajilla on erilaisia vastauksia tuohon, vaikka useimmat niistä perustuvat virheelliseen päättelyyn. Useimmissa evoluutioteoreetikkojen vastauksissa ei ymmärretä genomin monimutkaisuutta. Jäljempänä kerron, miksi uskon, että  genomi suunniteltiin toimimaan ainakin neljässä ulottuvuudessa, ja miksi tämä aiheuttaa vaikeuksia evoluutioteorian mukaiselle uskomukselle, joka koskee uuden tiedon syntymistä.

Toinen asia, joka ilmenee erityisesti evoluutioteoreetikkojen parissa (mutta luomisopin kannattajat, kuten minä, eivät myöskään ole sille immuuneja) on se, että biologisen tiedon sijaintia ei ymmärretä. Useimmat ihmiset uskovat, että DNA (genomi) on tiedon säilytyspaikka. Siellä tosiaankin säilytetään valtavaa tietomäärää, mutta tämä geenikeskeinen näkökanta unohtaa tiedon, joka alun perin suunniteltiin ensimmäisiin luotuihin organismeihin. Solun rakenne (mukaan lukien soluseinä, tuma, solujen osat ja lukematon määrä  molekyylikoneita) ei ole peräisin DNA:sta vaan luotiin erikseen, DNA:n rinnalla. Solun rakenne ja DNA tarvitsevat toisiaan, jotta ne voivat olla olemassa. Näin ollen suuri osa (vielä mittaamaton) osa biologisesta tiedosta sijaitsee elävissä organismeissa DNA:n ulkopuolella. Organismikeskeinen näkemys muuttaa keskustelua erittäin paljon.1Koska organismikeskeinen näkemys kuitenkin pohjimmiltaan sisältää Jumalan nerokkaan luomistyön, jota emme mitenkään pysty käsittämään, törmäämme heti "mahdotonta arvioida" -seinään. Siksi keskityn tässä artikkelissa tästä eteenpäin geneettiseen tietoon, joka on biologisen tiedon yksi osajoukko.

Kolmas asia liittyy siihen tosiseikkaan, että Darwin itse asiassa käsitteli kirjoituksissaan kahta eri ajatusta, joista käytän nimityksiä erityinen ja yleinen evoluutioteoria (kuvaukset jäljempänä). Luomisopin kannattajien reaktiot evoluutioon yleisesti ottaen ovat aiheuttaneet väärinymmärryksiä sen suhteen, millaisia muutoksia elävissä organismeissa voidaan odottaa tapahtuvaksi ajan mittaan. Haluan tuoda tähän keskusteluun kolme perusajatusta: 1) Samaan tapaan kuin Jumala ei luonut staattisia lajeja, Jumala ei luonut myöskään staattisia genomeja. 2) Jumala saattoi sijoittaa älykkäästi suunniteltuja geneettisiä algoritmeja Hänen luomiensa olentojen genomeihin, ja algoritmit aiheuttavat muutoksia geneettisessä tiedossa tai jopa luovat tietoa uudelleen (de novo). 3) Jumala saattoi rakentaa tiedon pakatussa muodossa genomiin, joka purettaisiin myöhemmin ja jota pidettäisiin "uutena" tietona.


Mikä mutaatio on?

Mutaatio on DNA-sekvenssissä tapahtuva muutos. Mutaatiot voivat olla huonoja tai (teoreettisesti) hyviä mutta niihin kaikkiin liittyy joitakin muutoksia genomin kirjainten (perusparien) sekvenssissä. Yksittäinen mutaatio voi olla niinkin yksinkertainen kuin yhden kirjaimen muutos (esim. C muuttuu T:ksi) tai muutaman kirjaimen lisäys tai poisto. Tällaiset yksinkertaiset mutaatiot muodostavat mutaatioiden enemmistön. Mutaatiot voivat myös olla monimutkaisia, kuten kokonaisen geenin poisto tai kahdentuminen, tai jopa kromosomivarren miljoonista peruspareista koostuvan alueen massiivinen kääntyminen päinvastaiseen järjestykseen. Mutaatio ja suunniteltu variaatio ovat kaksi eri asiaa.

En usko, että ihmisten kaikki nykyiset geneettiset erot johtuvat mutaatioista. Mutaatio ja suunniteltu variaatio ovat kaksi eri asiaa. Ihmisten välillä on valtava määrä yhden kirjaimen eroja, ja useimmat niistä esiintyvät kaikissa ihmisryhmissä.2 Se viittaa siihen, että suuri osa ihmisissä esiintyvästä monimuotoisuudesta suunniteltiin: Aatamissa ja Eevassa oli suuri määrä monimuotoisuutta, joka oli hyvin edustettuna Nooan arkissa ja Baabelin väestössä heti vedenpaisumuksen jälkeen, ja Baabelin jälkeiset ihmisryhmät olivat tarpeeksi suuria viemään eteenpäin suurimman osan Baabelissa olleesta variaatiosta. Useimmat poistot (~90 %) eivät kuitenkaan ole ihmisten eri alipopulaatioille yhteisiä. 3 

Tämä viittaa siihen, että ihmisgenomissa on tapahtunut merkittävä määrä muutoksia, mutta Baabelin jälkeen. Poistot eivät ilmeisesti ole suunniteltua variaatiota, ja ovat esimerkki nopeasta genomihajoamisesta. Sama pätee DNA-lisäyksiin mutta ne niiden yleisyys on noin 1/3 verrattuna samankokoiseen poistoon. Laajojen, ainutlaatuisten poistojen esiintyminen ihmisten jokaisessa eri alipopulaatioissa kaikkialla maailmassa on todiste geneettisen tiedon nopeasta heikkenemisestä tai korruptoitumisesta mutaatioiden kautta.


Mikä geeni on?

Teknisesti määriteltynä geeni on DNA-pala, joka kirjoittaa koodin proteiinille, mutta moderni genetiikka on saanut selville, että eri geenien eri osia käytetään eri yhdistelminä  proteiinien tuottamiseen,4,5 joten määritelmä on tällä hetkellä hieman auki.6 Useimmat ihmiset (tiedemiehet mukaan lukien) tarkoittavat geenillä kahta eri asiaa: se on joko 1) DNA-pala, joka kirjoittaa proteiinin koodin tai 2) ominaisuus. On tärkeää muistaa tämä ero.


Mitä tieto on?

Kysymys "mitä tieto on?" on argumentin todellinen ydin, mutta tieto-käsitettä on vaikea määritellä. Kun tätä aihetta käsitellään, evoluutioteoreetikot käyttävät useimmissa tapauksissa Shannon-tieto-tilastomenetelmää. Käsitteen keksi nerokas sähköinsinööri C.E. Shannon 1900-luvun puolivälissä. Hänen tavoitteensa oli selvittää, miten paljon tietoa voi laittaa radioaaltoon tai kuljettaa kaapelin läpi. Vaikka Shannonin tietonäkemykset ovat yleisessä käytössä, niillä on hyvin vähän tekemistä  biologisen tiedon kanssa.

Esimerkki: Kaunista kristallimaljakkoa on helppo kuvailla. Tarvitsee vain kuvailla materiaalia ja kunkin reunan sijaintia ja/tai kärkipistettä kolmiulotteisessa tilassa. Kuitenkin miljoonan euron arvoisen maljakon voi vaivattomasti lyödä rikki, jolloin siitä tulee arvoton hiekkakasa. Jos halutaan luoda se hiekkakasa uudelleen tismalleen samanlaisena, tarvitaan valtava määrä Shannon-tietoa kuvailemaan kunkin hiekanjyvän muotoa sekä kasassa olevien hiekanjyvien suuntaa ja sijaintia. Kumpi sisältää enemmän "tietoa", hiekkakasa vai alkuperäinen maljakko, johon sijoitettiin valtava määrä  merkityksellistä suunnittelua? Se riippuu siitä, kumpaa tiedon määritelmää käytetään!

8283biological-system.jpg

Kuva 1Biologinen järjestelmä sisältää tietoa, kun kaikki viisi hierarkista tietotasoa otetaan huomioon: tilastotiede (jätetty tässä pois yksinkertaistamisen vuoksi), lauseoppi, semantiikka, pragmatiikka ja apobetiikka (Gitt, viite 9).

Muissa tiedon määritelmissä hiekkakasaa voidaan kuvailla helposti käyttämällä vain muutamia tilastomittoja (esim. hiekanjyvän keskimääräinen koko, hiekan massa ja sijaintikulma). Tässä mielessä mikä tahansa yksittäisten hiekkakasojen joukko voi olla käytännössä identtisiä keskenään. Tämä on Zemanskyn tiedonkäytön perusolemus,7 mutta tälläkin on vain vähän tekemistä biologisen tiedon kanssa, sillä biologiaa ei ole helppo esittää lyhyesti, ja kaikki yritykset siihen suuntaan saisivat aikaan merkityksettömiä tuloksia (esim. tietyn entsyymin välittämän kemiallisen reaktion keskinopeuden tilastomitta ei kerro mitään siitä, mistä entsyymin tuottamiseen tarvittava tieto on peräisin.

Biologista tietoa ei ole helppo määritellä, mikä vaikeuttaa keskustelua siitä, voivatko mutaatiot luoda tietoa. Kuitenkin tämän alan edelläkävijät, muun muassa Gitt8, ovat tarkastelleet tätä aihetta laajamittaisesti, joten ei ole tarpeen toistaa kaikkia argumentteja tässä yhteydessä. Siteeraan Gittin määritelmää, jonka mukaan tieto on "koodattu, symbolisesti esitetty sanoma, joka välittää odotetun toimenpiteen ja halutun tarkoituksen", "tieto on aina läsnä, kun järjestelmä ottaa huomioon kaikki viisi hierarkista tasoa: tilastotieteen, lauseopin, semantiikan, pragmatiikan ja apobetiikan (Kuva 1).9 Vaikka Gittin määritelmä ei ehkä sovellu kaikenlaiseen biologiseen tietoon, uskon, että sitä voidaan käyttää tämän artikkelin pääaiheen pohdinnassa: mahdolliset geneettisessä tiedossa tapahtuvat muutokset.


Pystyvätkö mutaatiot luomaan tietoa?

Nyt voimme käsitellä pääkysymystä  eli sitä, voivatko mutaatiot luoda uutta geneettistä tietoa.

1) Jumala ei luonut staattisia genomeja, aivan samaan tapaan kuin Hän ei luonut samankaltaisina pysyviä lajeja.10 1800-luvulla Darwin vastusti yleistä ajatusta siitä, että Jumala loi kaikki lajit siinä muodossa, jossa ne nyt ovat. Raamattu ei tietenkään opeta, että lajit olisivat muuttumattomia, vaan ajatus on peräisin varhaisten tiedemiesten ja filosofien opetuksista, jotka perustuvat pääasiassa Aristoteleen teksteihin.11 Nykyään useimmilla luomisopin kannattajilla ei ole ongelmia lajien muuttumattomuuden kanssa. Evoluutioteoreetikot yrittävät koko ajan esittää veruketta, että uskomme lajien muuttumattomuuteen ja jopa vertaavat meitä ihmisiin, jotka uskoivat litteään maapalloon vaikka molemmat asiat ovat historiallisia myyttejä.12 Menneinä aikoina useimmat uskoivat, että maapallon pyöreä. Ennen Darwinia oli luomisopin kannattajia kuten Linnaeus13 ja Blyth,14 jotka uskoivat, että lajit voivat muuttua (tosin vain tiettyyn pisteeseen asti). Erityisesti CMI on julkaissut artikkeleita ja yhden DVD:n15 siitä, miten lajit muuttuvat ajan mittaan, ja Kysymyksiä ja vastauksia -sivuillamme on kokonainen osio aiheeseen liittyen. 16 Tämä on tärkeä kysymys: jos lajit voivat muuttua, mikä on asianlaita niiden genomien kanssa?

Lajit eivät ole ainoita, jotka ovat muuttuvia: epästaattisista genomeista on julkaistu useita artikkeleita, joita ovat kirjoittaneet Alex Williams,17 Peter Borger,18 Jean Lightner,19 Evan Loo Shan 20 ja muut. Näyttää siltä, että Jumala suunnitteli elämälle kyvyn muuttaa DNA:ta. Se tapahtuu homologisen vaihdunnan, hyppygeenien (retrotransposonien,21 ALUjen jne.) ja muiden keinojen kautta (mukaan lukien satunnaisten DNA-kirjoitusvirheiden kautta, joita yleensä kutsutaan "mutaatioiksi"). Borger käyttää nimitystä (VIGE, variation inducing genetic element, variaatiota aiheuttava geneettinen elementti)22 kuvaamaan älykkäästi suunniteltuja geneettisiä moduuleja, jotka Jumala on saattanut laittaa elävien olentojen genomeihin käynnistämään DNA-sekvenssimuutoksia (kuva 2).

8283viges.jpg

Kuva 2. Kaavionäkymä tärkeästä tehtävästä, joka älykkäästi suunnitelluilla VIGEillä voi olla variaatiota, sopeutumista ja erikoistumista elävien olentojen genomeissa DNA-muutosten aikaansaamiseksi. Alaosa: VIGEt saattavat moduloida morfo(geneettisten) algoritmien tuottamista sijaintivaikutusten takia. Yläosa: Eri kromosomeissa sijaitsevat VIGEt saattavat olla erikoistumisen tulos, koska niiden homologiset sekvenssit helpottavat kromosomien translokaatioita ja muita merkittäviä karyotyyppien uudelleenjärjestelyjä. (Borger, viite 22.)

2) Luomisopin kannattajilla on vahva argumentti siitä, että genomit eivät ole staattisia ja että DNA-sekvenssi saattaa muuttua ajan mittaan, mutta luomisopin kannattajat sanovat myös, että joitakin näistä muutoksista hallitsevat geneettiset algoritmit, jotka on rakennettu genomien sisään. Toisin sanoen kaikki muutokset eivät ole sattumanvaraisia, ja suuri osa geneettisestä  "tiedosta" perustuu algoritmeihin. Jos DNA:ssa tapahtuu muutos älykkäästi suunnitellun algoritmin kautta, jopa algoritmin, joka on suunniteltu tekemään satunnaisia mutta rajattuja muutoksia, miksi tätä nimitetään? Mutaatio tarkoitti alun perin muutosta mutta nykyään sanassa on mukana paljon ylimääräistä semanttista painolastia.

Voidaanko sanoa, että Jumalan suunnittelema rakenne, jolla Hän luo monimuotoisuutta lajin sisällä ajan mittaan, voi aiheuttaa "mutaation", koska mutaatio-sanaan liittyy harkitsematon satunnaisuus? Itse asiassa on olemassa mittavaa todistusaineistoa siitä, että jotkin mutaatiot pystyvät toistumaan 23,24 (eli eivät ole täysin satunnaisia) (kuva 3). Tämä viittaa siihen, että on olemassa jokin genomitekijä, joka on suunniteltu hallitsemaan mutaation sijaintia, ainakin joissain tapauksissa. Jos se jokin aiheuttaa tarkoituksellisen DNA-muutoksen, kutsummeko sitä mutaatioksi vai älykkääksi suunnitelluksi muutokseksi DNA-sekvenssissä? Tietysti tapahtuu myös satunnaisia mutaatioita, jotka johtuvat enimmäkseen DNA-kahdentumisen virhetiheydestä ja korjauskoneista.

8283mutations.jpg

Kuva 3. On olemassa mittavaa todistusaineistoa siitä, että jotkin mutaatiot eivät ole satunnaisia. Esimerkiksi mutaatiot exon X (kymmenen) nukliotidisekvensseissä lajijoukon GULO-geeneistä ja pseudogeeneistä. Tässä kuvassa ei näy identtisten nukliotidien paikkoja kaikissa organismeissa. Poistomutaatiota tämän pseudogeenin paikassa 97 (*) pidetään yleensä tärkeimpänä todistusaineistona sille, että ihmiset ja ihmisapinat ovat toistensa sukulaisia. Ensi silmäyksellä voi näyttää siltä, että sukulaisuudelle on hyvät perusteet. Kuitenkin kun on tutkittu suuri organismijoukko, mikä mahdollistaa poissulkevat epäsatunnaiset mutaatiot, on selvää, että paikka 97 on itse asiassa epäsatunnaisten mutaatioiden keskuspaikka. (Borger, viite 24.)

3) Genomiin saattaa olla tallennettuna pakatussa, salaisessa muodossa suuri määrä tietoa. Kun tieto puretaan, tulkitaan tai paljastetaan (termejä on paljon), sitä ei voida käyttää evoluution todistusaineistona, koska tieto oli jo tallennettuna genomiin.

Otetaan esimerkiksi tieto, jonka Jumala laittoi Aatamiin ja Eevaan. Evoluutioteoreetikko pitää kaikkia DNA-eroja mutaation tuloksena, mutta Jumala on voinut laittaa merkittävän määrän suunniteltua variaatiota suoraan Aatamiin ja Eevaan. Ihmisgenomissa on miljoonia paikkoja, jotka vaihtelevat ihmiskohtaisesti. Suurin osa variaatiosta on yhteistä kaikille populaatioille 25, ja useimmilla muuttujapaikoilla on kaksi yleistä versiota (A tai G, T tai C jne.).26 Näistä suurimman osan pitäisi olla paikoissa, joissa Jumala käytti täysin hyväksyttäviä vaihtoehtoisia muunnelmia luodessaan ihmistä. Ne eivät ole mutaatioita!

Sisäänrakennetut vaihtoehdot, jotka Jumala laittoi Aatamiin ja Eevaan, sekoittuvat ajan mittaan, ja uusia piirteitä  (myös monia hyviä, joita ei ole aikaisemmin ollut olemassa) saattaa ilmetä tämän prosessin aikana. Miten? Yksi keino on prosessi, jonka nimi on homologinen rekombinaatio. Ihmisillä on kahdenlaisia kromosomisarjoja. Sanotaan vaikka, että tietty osa Aatamin ykköskromosomista on "GGGGGGGGGG", joka tarkoittaa vihreää versiota. Ykköskromosomin toinen kopio on "bbbbbbbbbb", joka tarkoittaa sinistä  versiota, mutta sininen on resessiivinen. Henkilöllä, jolla on kokonaan G:stä koostuvan kromosomin yksi tai kaksi kopiota, on vihreä versio. Henkilöllä, jolla on kokonaan b:stä koostuvan kromosomin yksi tai kaksi kopiota, on sininen versio. Varhaisessa populaatiossa noin 75 prosentilla ihmisistä on vihreä versio ja 25 prosentilla sininen versio.

Miten tämä prosessi tuottaa uusia piirteitä? Homologiset kromosomit järjestyvät yhdestä sukupolvesta seuraavaan vaihduntaprosessin kautta. Jos vaihdunta tapahtuu sekvenssin keskellä, voi tulla kromosomi, jossa lukee GGGGGbbbbb ja joka aiheuttaa purppuranpunaisen version. Se on upouusi asia, uusi piirre, jota ei ole koskaan ennen nähty. Tämä johtuu muutoksesta DNA-sekvenssissä, ja pystymme selvittämään vaihdunnan ja "mutaation" eron vasta sitten, kun osaamme sekvensoida kyseisen DNA-palasen. Uusia piirteitä  (joista käytetään toisinaan virheellistä tai puhekielistä  geenit-ilmaisua) voi siis ilmetä homologisen rekombinaation kautta.27Mutta se ei ole mutaatiota. Rekombinaatio on osa älykkäästi suunniteltua genomia ja paljastaa yleensä vain tietoja, jotka Luoja pakkasi genomiin aikaisemmin. Se voi myös paljastaa uusia mutaatioyhdistelmiä ja uusia suunnitellun monimuotoisuuden yhdistelmiä. Rekombinaatio ei ole satunnaista 28,29, joten tällä tavoin ilmenevien uusien piirteiden lukumäärä on rajallinen.


Evoluutioteoreetikkojen käyttämiä huonoja esimerkkejä

Adaptiivinen immuniteetti

Minun on vaikeaa kutsua esimerkiksi adaptiivista immuniteettia "mutaatioksi", koska adaptiiviseen immuniteettiin liittyy järjestysmuutoksia tietyissä geenisarjoissa, joilla luodaan uusia vasta-aineita. Evoluutioteoreetikot käyttävät adaptiivista immuniteettia usein esimerkkinä mutaation tuottamista "uusista" geeneistä (piirteistä). Tässä meillä on esimerkki rakenteesta, joka ottaa DNA-moduuleja ja sekoittaa ne monimutkaisin tavoin, jotta saadaan aikaan vasta-aineita antigeeneille, joille organismi ei ole koskaan altistunut. Tämä on älykkään suunnittelun tyyppiesimerkki. Adaptiivisen immuniteetin DNA-muutokset tapahtuvat vain hallitulla tavalla vain rajatussa geenijoukossa, jotka ovat rajatussa soluosajoukossa, jotka kuuluvat vain immuunijärjestelmään. Nämä muutokset eivät ole perinnöllisiä. Evoluutioargumentilta lähtee siis matto alta.30

Geenien kahdentuminen

Geenien kahdentumista pidetään usein evoluution rakenteena ja keinona luoda "uutta" tietoa. Tässä geeni on kahdentunut (useiden mahdollisten keinojen avulla), kytketty pois päältä mutaation kautta, mutatoitunut ajan mittaan, kytketty uudestaan päälle eri mutaation kautta ja voilà!: uusi toiminto on muodostunut.

Poikkeuksetta on niin, että tätä argumenttina käyttävät henkilöt eivät koskaan kerro, mikä on kahdentumisen vaadittu tahti tai miten monta kahdentunutta mutta vaimennettua geeniä tietyssä genomissa tulisi olla, tai mikä on päälle- tai poiskytkemisen tarvittava tahti, tai miten todennäköisesti vaimennetussa geenissä muodostuu uusi toiminto, tai miten kyseinen uusi toiminto integroidaan organismin jo alun perin monimutkaiseen genomiin, tai tahtia, jolla vaimennettu "roska"-DNA menetetään satunnaisesti (geneettinen ajautuminen) tai luonnonvalinnan kautta. Nämä luvut eivät tue evoluutioteoriaa, ja aihetta käsittelevät matemaattiset tutkimukset ovat törmänneet epätodennäköisyyden muuriin jopa yrittäessään mallintaa yksinkertaisia muutoksia.31-33 Tämä muistuttaa matemaattisia ongelmia, joita Michael Behe käsittelee The Edge of Evolution -teoksessaan.34 Itse asiassa geenien poistot 35 ja hyödyllisten geenien toimintoja karsivat mutaatiot ovat yllättävän yleisiä.36 Miksi kukaan odottaisi, että käytöstä poistettu geeni pysyisi paikalla miljoona vuotta tai pidempään, kun epätodennäköinen uusi toiminto kehittyy?

Mutta geenien kahdentumisen tilanne on paljon tätä  monimutkaisempi. Geenin vaikutus riippuu usein geenikopion numerosta. Jos organismi esiintyy ylimääräisten kopioiden kanssa tietyssä  geenissä, se ei välttämättä pysty hallitsemaan kyseisen geenin ilmaisemista, ja sen fysiologiassa on epätasapaino, joka vähentää sen kuntoa (esim. trisomia aiheuttaa sellaisten geeniannosvaikutusten takia Downin syndrooman kaltaisia poikkeavuuksia). Koska kopion numero on yksi tiedon laji ja koska tiedetään, että kopion numeromuunnelmia ilmenee (jopa ihmisissä)37), tämä on esimerkki mutaatiosta, joka muuttaa tietoa. Huomaa, että käytin muuttaa-sanaa enkä lisätä-sanaa. Sanojen kahdennusta pidetään yleensä tarpeettomana, mistä kaikki äidinkielen opettajat ovat samaa mieltä. Geenien kahdentuminenkin on yleensä (mutta ei aina) huono asia. Niissä tapauksissa, joissa kahdentuminen ei vahingoita organismia, on pohdittava, onko kyseessä todella tiedon lisääminen. Ja onko kyseessä sellainen lisäys, jota evoluutio edellyttää? Ei ole.

Monet luomisopin puolustajat, kuten Lightner,38 Liu ja Moran ovat kirjoittaneet tästä aiheesta.39 Jopa silloin, jos löydetään esimerkki siitä, että uusi toiminto muodostuu geenien kahdentumisen kautta, uuden toiminnon on liityttävä vanhaan toimintoon. Esimerkki tästä on entsyymin katalyysin uusi, mutta samanlainen lopputuote. Ei ole mitään syytä odottaa, että asia olisi toisin. Kahdentumisen kautta muodostuvat uudet toiminnot eivät ole mahdottomia, mutta niiden todennäköisyys on häviävän pieni, ja niiden todennäköisyys pienenee sitä mukaa, miten paljon muutoksia kunkin uuden toiminnon kehitys edellyttää.


Hajonnut tieto

Evoluutiokirjallisuudessa on suuri määrä esimerkkejä, joissa geneettisen hajoamisen avulla yritetään osoittaa, että tiedon määrä lisääntyy ajan mittaan. Esimerkkejä ovat sirppisoluanemia (joka suojaa malarialta, koska sirppisoluanemia aiheuttaa epämuodostuneita punasoluja),40 aerobisia sitraatteja syövät bakteerit (ilmiö, jossa menetetään normaalin anaerobisen sitraattien syömisen hallinta)41 ja nailonia syövät bakteerit (ilmiö, jossa yhden entsyymin kasvualustaspesifisyys. Entsyymi on kromosomin ulkopuolisessa plasmidissa).42 Koska kaikkiin näihin ilmiöihin liittyy aikaisemman tiedon tuhoutuminen, mikään näistä esimerkeistä ei ole hyväksyttävä todiste siitä, että biologinen moninaisuus lisääntyisi ajan mittaan.


Bakteerien antibioottinen vastustuskyky

Tätä on käsitelty niin useasti, että en viitsisi edes mainita tätä. Kuitenkin jostain syystä evoluutioteorian puolustajat aina nostavat asian esiin, melkein kyllästymiseen saakka... Jos aihe kiinnostaa, siitä on kirjoitettu monia artikkeleita, jotka sisältävät luomisopin puolustajien yksityiskohtaiset vastaväitteet.43

Yleiset informaatiota lisäävät mutaatiot

Evoluutio edellyttää informaatiota lisääviä mutaatioita, mutta evoluutioteorian puolustajien on vaikea keksiä hyviä esimerkkejä.44 Ihmisissä esiintyvää adaptiivista immuniteettia, homologista rekombinaatiota, bakteerien antibioottista vastustuskykyä ja sirppisoluanemiaa on käytetty esimerkkeinä, mutta (kuten edellä on mainittu) mikään näistä esimerkeistä ei täytä varsinaiselle informaatiota lisäävälle mutaatiolle asetettuja vaatimuksia. Se, että evoluution välttämättömälle piirteelle ei ole esimerkkejä, ei edes teoreettisia, on vahva todiste siitä, että evoluutioteoria ei ole pätevä teoria.


Todellinen kysymys

Uusien toimintojen kehittyminen on ainoa tärkeä asia evoluution kannalta. Kyse ei ole pienistä toimintomuutoksista, vaan suurista. Jonkin organismin piti oppia muuntamaan sokereita energiaksi. Toisen piti oppia, miten auringonvalo muutetaan sokereiksi. Kolmannen piti oppia, miten valo muutetaan ymmärrettäväksi kuvaksi aivoissa. Nämä eivät ole yksinkertaisia asioita, vaan ällistyttäviä prosesseja, joihin sisältyy useita vaiheita, ja toiminnot, joihin liittyy kehämäisiä ja/tai äärimmäisen monimutkaisia polkuja karsitaan ennen kuin ne pystyvät kehittymään toimivaksi järjestelmäksi. Esimerkiksi DNA, jolla ei ole toimintoa, on valmis poistoon, ja tärkeitä soluresursseja haaskattaisiin, jos valmistettaisiin proteeneja/entsyymejä vain odottamaan täydellistä polkua tai nanokonetta.

Muna vai kana -ongelmia on paljon. Kumpi oli ensin, ATP-syntaasi-molekyylikone vai proteiini- ja RNA-valmistuskoneet, jotka tarvitsevat ATP:ta tuottaakseen ATP-syntaasikoneen? Kaikista perustavanlaatuisimpia prosesseja, joista kaikki elämä riippuu, ei voida omaksua jo olemassa olevista järjestelmistä. Jotta evoluutio toimisi, sellaisten järjestelmien tulisi syntyä tyhjästä, niiden tulisi olla tarkasti tasapainotettuja ja säädeltyjä muiden prosessien suhteen, ja niiden tulisi toimia, jotta ne säilytettäisiin.

Sen sanominen, että geeni voidaan kopioida ja käyttää uuden toiminnon prototyyppinä, ei ole sitä, mitä evoluutio edellyttää, koska se ei voi selittää olennaisen uutta toimintoa. Näin ollen geenien kahdentuminen ei pysty vastaamaan tärkeimpiin kysymyksiin, jotka koskevat evoluutiohistoriaa. Samoin mikään yleisistä mutaatiomuodoista (satunnaiset kirjainmuutokset, kääntymiset, poistot jne.) eivät kykene tekemään sitä, mitä evoluutio edellyttää. Darwin houkutteli halvalla tarjouksella teoksessaan Lajien synty. Hän itse asiassa laati kaksi erillistä teoriaa: käytän niistä nimityksiä Darwinin erityinen ja yleinen evoluutioteoria, kuten Kerkut tekee45. Darwin näytti yksityiskohtaisesti, miten lajit muuttuvat. Se oli siis erityinen evoluutioteoria. Darwinia edelsi suuri joukko muita (mukaan lukien useita luomisopin puolustajia), joilla oli sama ajatus.

Darwinilla kesti pitkään päästä asian ytimeen mutta lopulta hän sanoi:

“… En näe mitään rajaa muutosten määrälle... joita voi ilmetä ajan mittaan luonnonvalinnan kautta."46

Voivatko mutaatiot luoda uutta tietoa -argumentti on oikeastaan silta erityisen ja yleisen evoluution välillä.

Se oli Darwinin yleinen evoluutioteoria, ja siinä hän epäonnistui, koska hän ei tarjonnut minkäänlaista todellista muutosmekanismia eikä hän ottanut huomioon piileviä mekanismeja, jotka saatiin selville myöhemmin. Nykyaikaista rinnastusta käyttääkseni tämä on sama kuin sanoisi, että pienet, satunnaiset muutokset monimutkaisessa tietokoneohjelmassa pystyvät luomaan olennaisen uusia ohjelmistomoduuleja niin, että järjestelmä ei kaadu.47 Näin ollen "voivatko mutaatiot luoda uutta tietoa" -argumentti on oikeastaan silta erityisen ja yleisen evoluution välillä. Mutaatioita voi tapahtua eliöissä, mutta mutaatioiden avulla ei voida selittää sitä, miten eliöt alun perin saivat alkunsa. Kyse on kahdesta täysin toisistaan erillisestä prosessista.


Metatietohaaste

On edettävä lapsellisen ajatuksen ohi, jonka mukaan ymmärrämme genomin, koska tiedämme lineaarisen DNA-ketjun sekvenssin. Itse asiassa tiedämme vain ensimmäisen ulottuvuuden ainakin neljästä ulottuvuudesta, joissa genomi toimii (1: yksiulotteinen, lineaarinen kirjainketju, 2: ketjun yhden osan kaksiulotteiset vuorovaikutukset toisen osan kanssa, suoraan tai RNA:n ja proteiinivälittäjien kautta, 3: DNA:n kolmiulotteinen tilarakenne ytimen sisällä ja 4: ensimmäisen, toisen ja kolmannen ulottuvuuden muutokset ajan mittaan). Genomiin on pakattu valtava tietomäärä, jota emme ole vielä selvittäneet. Siihen kuuluu useita yhtä aikaa päällekkäisiä koodeja.48 Kun pohditaan sitä, voivatko mutaatiot luoda uutta tietoa vai eivätkö voi, evoluutioteoreetikot tapansa mukaan ottavat esiin liian pelkistetyn näkemyksen mutaatioista ja väittävät, että ovat ratkaisseet ongelman mutta samalla unohtaneet varsinaisen kysymyksen: äärimmäisen monimutkaisen mutaation ja satunnaisen mutaation välisen vastakohtaisuuden.

Jos neliulotteinen genomi on riittävän kova pala purtavaksi, genomi sisältää myös valtavan määrän metatietoa. Se on tietoa, joka koskee tietoa! Se on tietoa, joka kertoo solulle, miten tietoa ylläpidetään, miten se on korjattava, jos se rikkoutuu, miten se kopioidaan, miten tulkitaan, mitä siellä on, miten sitä käytetään, milloin sitä käytetään, ja miten sitä  välitetään seuraavalle sukupolvelle. Tämä kaikki on koodattuna siihen lineaariseen kirjainketjuun, eikä eliöitä voisi olla olemassa ilman sitä. Itse asiassa elämä suunniteltiin jäsennetysti, ilmeisesti niin, että metatieto oli ensin. Alex Williamsin erinomaisen kirjoituksen mukaan49 elämän olemassa olo edellyttää sitä, että organismeilla on seuraavien asioiden hierarkia:

 1. täysin puhdas, yksi-molekyyli-spesifi biokemia
 2. erikoisrakenteiset molekyylit
 3. funktionaalisesti integroidut molekyylikoneet
 4. kattavasti säädellyt, tietopainotteiset metabolitoiminnot ja
 5. käänteisesti kausaalinen metatieto.

Mitään näistä tasoista ei voida saavuttaa luonnollisten prosessien avulla, mitään niistä ei voi ennustaa alemmalta tasolta, ja jokainen on riippuvainen ylätasosta. Metatieto on biologisen monimuotoisuuden ylätaso, eikä sitä voida selittää luonnollisten mekanismien avulla, mutta elämää ei voi olla ilman metatietoa.50 Jos unohdetaan kaikki biologisen tiedon syntyä puolustavat ja vastustavat argumentit, mistä metatieto (josta kaikki elämä riippuu) on peräisin?


Johtopäätökset

Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa? Kyllä, riippuen siitä, miten "tieto" määritellään. "Uusi" ei välttämättä tarkoita "parempaa" tai edes "hyvää". Kun evoluutioteoreetikot esittävät esimerkkejä "uudesta" tiedosta, he lähes aina esittävät todisteita uusista piirteistä, mutta piirteet johtuvat olemassa olevan tiedon korruptoitumisesta. Mutaatiot pystyvät luomaan vanhojen geenien uusia muunnelmia, mikä voidaan havaita valkoturkkisista laboratoriohiiristä, hännättömistä kissoista ja sinisilmäisistä ihmisistä.

Mutta vahingollisilla mutaatioilla ei voida puolustaa molekyyleistä ihmisiksi -evoluutiota. Jonkin rikkominen ei saa aikaan korkeampaa toimintoa, ja siinä oletetaan, että on jo olemassa oleva toiminto, joka voidaan rikkoa. Kaikki uudet piirteet eivät myöskään johdu mutaatiosta! Osa niistä johtuu siitä, että jo olemassa oleva tieto puretaan, osa siitä, että pakattu tieto puretaan, osa taas siitä, että tietyt geenit kytketään päälle ja pois.

Mikään tuntemani esimerkki, joissa argumentoidaan luomisoppia vastaan, ei tue evoluutiota. Ei ole olemassa tunnettuja esimerkkejä tietoa hankkivien mutaatioiden tyypeistä, joita mittavat evoluutioprosessit edellyttävät. Itse asiassa näyttää siltä, että kaikki informaatiota lisäävien mutaatioiden esimerkit (ylöspäin suuntautuneen evoluutiokehityksen pitkän aikavälin tarpeiden valossa) ovat poikkeuksia siitä, mitä tarvitaan, koska jokaisessa tuntemassani esimerkissä jotakin rikkoutuu.

Meillä, luomisopin kannattajilla, on tässä selvä yliote. Jos käsittelemme tätä oikein, saavutamme suuren voiton pitkässä taistossamme totuuden puolesta. Genomi ei ole sitä, mitä evoluutio odotti. Tunnetut mutaatioesimerkit eivät ole sen tyyppisiä, joita evoluutiokehitys edellyttää. Evoluution on selitettävä, miten neliulotteinen genomi, sen lukuisat päällekkäiset koodit ja valtava määrä metatietoa saivat alkunsa. Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa? Ehkä, mutta vain kaikista suppeimmalla tavalla. Pystyykö se luomaan sellaista tietoa, jota genomin tuottaminen edellyttää? Ei todellakaan!


Kiitokset

Kiitos Don Battenille, Jonathan Sarfatille ja kolmelle nimettömälle tarkastajalle heidän kriittisistä kommenteistaan, jotka koskevat tätä käsikirjoitusta. Tämä oli tiimityötä, koska ajatukset ovat peräisin monen vuoden vuorovaikutuksesta muiden luomisopin kannattajien kanssa. Heistä monien panosta ei ole mainittu, koska siihen ei ole tilaa. Kyse ei ole siis siitä, etteikö heitä  pitäisi mainita. Pelkään, että en tehnyt oikeutta aikaisemmille tutkijoille.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Further Reading

Lähdeviitteet

 1. I am indebted to Randy Guliuzza, of the Institute for Creation Research, for first encouraging me to move from a gene-to an organism-centric viewpoint. Return to text.
 2. Gabriel, S.B. et al., The structure of haplotype blocks in the human genome, Science 296:22252229, 2002. Return to text.
 3. Conrad, D.F. et al., A high-resolution survey of deletion polymorphism in the human genome, Nature Genetics 38(1):7581, 2003. Katso myös samassa julkaisussa olevat artikkelit, joiden kirjoittajat ovat Hindset al. ja McCarroll et alReturn to text.
 4. Barash, Y. et al., Deciphering the splicing code, Nature 465:5359, 2010. Return to text.
 5. Carter, R.W., Splicing and dicing the human genome: Scientists begin to unravel the splicing code 2010. Return to text.
 6. Gerstein, M.B. et al., What is a gene, post-ENCODE? History and updated definition, Genome Research 17:669681. Return to text.
 7. Ks. Sarfati, J., Refuting Evolution, 4th ed., Creation Book Publishers, s. 120121, alaviite 7, 2008. Return to text.
 8. Gitt, W., Information, Science and BiologyJournal of Creation 10(2):181187, 1996. Return to text.
 9. Gitt, W., Implications of the scientific laws of information part 2Journal of Creation 23(2):103109, 2009. Return to text.
 10. Luomisoppia käsittelevässä kirjallisuudessa on julkaistu tästä aiheesta monia artikkeleita, kuten Batten, D., Ligers and wholphins? What next? Creation 22(3):2833. Return to text.
 11. Aristoteleeseen luottaminen oli auktoriteettiargumentti, joka voidaan tulkita klassiseksi logiikkavirheeksi. Meillä on ehkä kiusaus sanoa, että olisihan heidän pitänyt tajuta asiat, mutta muinainen auktoriteetti oli erittäin tärkeä asia silloiselle kulttuurille. Nykytiede toimii valtavan etukäteisauktoriteetin järjestelmän avulla, kunnes toisin todistetaan. Return to text.
 12. Litteä maa -huomion keksi (vetäisi ilmeisesti hatusta) Washington Irving kirjassaan, joka käsittelee Kristoffer Kolumbusta. Ks. useita kirjoittajia, Who invented a flat earth? Creation 16(2):4849, 1994 ja Faulkner, D., Geocentrism and creation, Journal of Creation 15(2):110121, 2001. Return to text.
 13. Tämä ei päde hänen varhaisiin vuosiinsa, mutta Systema Naturae:n viimeiseen painokseen mennessä Linnaeus oli sisällyttänyt tiedon, joka koskee ajan mittaan tapahtuvia muutoksia. Return to text.
 14. Grigg, R., Darwins illegitimate brainchildCreation 26(2):3941, 2004. Return to text.
 15. Wieland, C, Dynamic Life: Changes in Living Things. DVD on saatavilla osoitteessa creation.comReturn to text.
 16. Speciation and the Created Kindscreation.com/speciation-questions-and-answersReturn to text.
 17. Williams, A.Facilitated variation: a new paradigm emerges in biology, Journal of Creation 22(1):8592, 2007; katso myös creation.com/alexander-williamsReturn to text.
 18. Borger, P.Evidence for the design of life: part 2 BaranomesJournal of Creation 22(3):6876, 2008. Tämä on osa artikkelisarjaa, joka on saatavilla täällä: creation.com/peter-borgerReturn to text.
 19. Lightner, J.K.Comparative cytogenetics and chromosomal rearrangementsJournal of Creation 24(1):68, 2010. Tämä on vain yksi monista Lightnerin artikkeleista, joita olisin voinut siteerata. Return to text.
 20. Shan, E.L., Transposon amplification in rapid intrabaraminic diversificationJournal of Creation 23(2):110117, 2009. Return to text.
 21. Carter, R.W., The slow, painful death of junk DNA, 2010; katso myös Shan (2009), viite 20. Return to text.
 22. Borger, P., The design of life: part 3 an introduction to variation-inducing genetic elementsJournal of Creation 23(1):99106, 2009. Return to text.
 23. Lightner, J.K., Gene duplications and nonrandom mutations in the family Cercopithecidae: evidence for designed mechanisms driving adaptive genomic mutations, Creation Research Society Quarterly 46(1): 15, 2009. Return to text.
 24. Borger, P., An illusion of common descentJournal of Creation 24(2) 122127, 2010. Return to text.
 25. Gabriel, S.B. et al., The structure of haplotype blocks in the human genome, Science 296:22252229, 2002. Return to text.
 26. Tämä perustuu henkilökohtaiseen tietämykseen monen tunnin opiskelun jälkeen. HapMap-tiedot ovat saatavilla Internetissä, joten kaikki voivat tarkastaa väitteeni: www.HapMap.orgReturn to text.
 27. Shibata, T. et al., Homologous genetic recombination as an intrinsic dynamic property of a DNA structure induced by RecAyRad51-family proteins: A possible advantage of DNA over RNA as genomic material,Proceedings of the National Academy of Science (USA) 98(15):84258432, 2001. Return to text.
 28. Berg. I.L., et al., PRDM9 variation strongly influences recombination hot-spot activity and meiotic instability in humans, Nature Genetics 42(10):859864, 2010. Return to text.
 29. Parvanov, E.D., Petkov, P.M. and Paigen, K., Prdm9 Controls Activation of Mammalian Recombination Hotspots, Science 327:835, 2010. Return to text.
 30. Kirjoita creation.comin hakulaatikkoon "adaptive immunity", niin löydät (englanniksi) useita asiaankuuluvia artikkeleita, joissa tätä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. Return to text.
 31. Axe, D.D., The limits of complex adaptation: an analysis based on a simple model of structured bacterial populations, BIO-Complexity 2010(4):110, 2010. Return to text.
 32. Truman, R., Searching for needles in a haystackJournal of Creation 20(2):9099, 2006. Return to text.
 33. Truman, R., Protein mutational context dependence: a challenge to neo-Darwinian theory: part 1Journal of Creation 17(1):117127, 2003. Return to text.
 34. Batten, D., Clarity and confusion, A review of The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism by Michael J. BeheJournal of Creation 22(1):2833, 2008. Return to text.
 35. cf. ref. 3. Return to text.
 36. The 1000 Genomes Project Consortium, A map of human genome variation from population-scale sequencing, Nature 467:10611073. Return to text.
 37. Sudmant, P.H. et al., Diversity of human copy number variation and multicopy genes, Science 330:641646, 2010. Return to text.
 38. Lightner, J.K., Gene duplication, protein evolution, and the origin of shrew venom, Journal of Creation 24(2):35, 2010. Return to text.
 39. Liu, Y. and Moran, D., Do functions arise by gene duplication? Journal of Creation 20(2):8289, 2006. Return to text.
 40. Konotey-Ahulu, F., Sickle-cell anemia does not prove evolution! Creation 16(2):4041, 1994. Return to text.
 41. Batten, D., Bacteria evolving in the lab? A poke in the eye for antievolutionists? 2008. Return to text.
 42. Batten, D., The adaptation of bacteria to feeding on nylon wasteJournal of Creation 17(3):305, 2003. Return to text.
 43. Yksi monista esimerkeistä on täällä: Is antibiotic resistance really due to increase in information?Return to text.
 44. Lightner, J.K., Gain-of-function mutations: at a loss to explain molecules-to-man evolutionJournal of Creation 19(3):78, 2005. Return to text.
 45. Kerkut, G.A., Implications of Evolution (Pergamon, Oxford, UK), p. 157, 1960. Return to text.
 46. Darwin, C.R., On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, 1st ed., John Murray, London, p. 109, 1859; darwin-online.org.uk.Return to text.
 47. Stevens, R.W., Can evolution make new biological software? Creation Research Society Quarterly 46(1):1724, 2010. Return to text.
 48. Itzkovitz, S., Hodis, E. and Segal, E., Overlapping codes within protein-coding sequences, Genome Research 20:15821589, 2010. Return to text.
 49. Williams, A., Lifes irreducible structurePart 1: AutopoiesisJournal of Creation 21(2):109115, 2007. Return to text.
 50. Williams, A., Meta-information: an impossible conundrum for evolution, 2007. Return to text.

Lähde:

Can mutations create new information?

Kirjoituksen suomentanut Eetu Hiltunen.

Saulus-Lähetys / T.T

Tässä vielä todella hyvä opetusvideo mutaatioista Robert Carterilta:


06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö
22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään
26.01.2018Historiallinen Raamatun Jeesus
12.01.2018Jumalan rakkaudesta muutamia näkökulmia
29.12.2017Jumalan armosta pelastetut
19.12.2017Ihmispelko ja Jumalan rakkaus
30.11.2017Herra Jeesus on lain vanhurskaus
26.10.2017Eläinmaailma todistaa luomisesta
26.09.2017Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa
29.08.2017Ehdottoman ihmisarvon vaatimus
27.08.2017Ovatko ihmiset erityislaatuisia vaiko eläimiä vain?
09.08.2017Kristuksen armo on tieteellisen ajattelun perusta
08.08.2017Kouluopetus on yksipuolista mielipiteenmuokkausta
27.07.2017Evoluutioteoria on absoluuttisen ehdottomasti väärä
02.07.2017Evoluutioteoria tulisi hylätä kumottuna teoriana
21.06.2017Kaiken koetteleminen
17.05.2017Kristillinen perhekäsitys on korkeakulttuurin elinvoima
27.04.2017TULOSSA debatti Tieteiden talolla
30.03.2017Lapset ovat luonnostaan kreationisteja
05.03.2017Käsitys Jumalasta ohjaa kaikkien elämää: Perususkomukset
28.02.2017Jumalan armo on iankaikkinen
24.02.2017Kaikki ihmiset ovat maailmankatsomukseltaan uskovaisia
31.01.2017Avioliitto ja tasa-arvo
28.01.2017Lähimmäisenrakkauden tähden kristittyjen ei tule tukea sukupuolineutraalia avioliittolakia
04.01.2017Sekulaarien tiedemiesten itsepetos
20.12.2016Älä halveksu Herran kuninkuutta
06.11.2016Kristuksen mielenlaatu ja ylöstempaus
24.10.2016Maailman top-ten kemisti torppaa evoluutioteorian
18.10.2016Evoluutiotiedemiesten data tukee Raamatun Aadamia ja Eevaa
05.10.2016Herra sitoo särjetyt sydämet
30.09.2016Alkuräjähdysteoria vs. Raamattu
27.09.2016Aadam ja Kristus
10.09.2016Biologinen informaatio on evoluutioteorian tuho
05.09.2016Raamattu vastaa tieteellistä todistusaineistoa
02.09.2016Uusin tieteellinen data osoittaa - ihmisen genomi on suunniteltu
30.08.2016Jeesus on Herra
11.08.2016Tippukivipuikot sopivat Raamatun kuvaamaan varhaishistoriaan
31.07.2016Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on
11.07.2016Evankeliointi sekulaarissa kulttuurissa
10.07.2016Raamatun mittojen mukaan tehty Nooan arkki avattu Yhdysvalloissa
17.05.2016Herran Jeesuksen Jumaluus osa 4
26.04.2016Herran Jeesuksen Jumaluus osa 3
23.03.2016Tämä sinun tulisi tietää evoluutiosta
03.03.2016Ateismin uskonnollisuus
13.02.2016Suvaitsevaiston "suvaitsevaisuus" analyysissä
11.02.2016TUTKIMUS: kumpi uskonto (kristinusko vai islam) on pyhien kirjojensa mukaan väkivaltaisempi
10.02.2016Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan
02.02.2016Todistusaineistosta ei löydy informaatiota luovia mutaatioita
28.01.2016Raamattu kaiken tiedon perustana
22.01.2016Miksei suuri kurpitsa voi olla universumin Luoja?
18.01.2016Herran Jeesuksen Jumaluus osa 2
04.01.2016Myytin kumoaminen Osa 1 - Tiede vs. kristinusko
01.01.2016Kaikki ovat kreationisteja
28.12.2015Luonnontiede elää kristillisen perintönsä pääomalla
24.12.2015Evoluutioteoria on satukertomus
23.12.2015Jalostus vahvistaa Raamatun kuvaaman biologian
22.12.2015Prinsessa ja evoluutio
02.12.2015Herran päivä on tuleva
28.11.2015Nooan arkki - valtava merikelpoinen alus
13.11.2015Koivumittarit eivät tue evoluutioteoriaa
12.11.2015Herran Jeesuksen Jumaluus osa 1
12.11.2015Maailman pisimmän evoluutiokokeen tulokset ovat evoluutioteoriaa vastaan
06.11.2015KRISTUKSEN ARMON AINUTLAATUISUUS
03.11.2015Valhe vapaus vs. Raamatullinen vapaus osa 3
02.11.2015Lajiutuminen tukee Raamatun kuvaamaa historiaa
31.10.2015Evoluutiotiedemiesten data tukee Raamatullista Aadamia
30.10.2015Professori todistaa - evoluutioteorialta puuttuu mekanismi
28.10.2015Sirppisoluanemia torppaa evoluutioteorian
14.10.2015Valhe vapaus vs. Raamatullinen vapaus osa 2
09.10.2015Valhe vapaus vs. Raamatullinen vapaus
24.09.2015Voiko uskova tehdä Jeesusta suurempia tekoja?
17.09.2015Biologia tukee Raamatun ilmoitusta
15.09.2015Jeesus maksoi velkamme
04.09.2015Jumala oli Nooan arkissa
31.08.2015Jeesus on ainut tie Isän luokse
20.08.2015Uusi Liitto Jeesuksen veressä kumosi vanhan liiton järjestyksen
07.08.2015Jeesus sovitusverensä kautta Jumalan armoistuimena
26.07.2015Jumalan huolenpito ja rakkaus totuuteen
21.07.2015Golgatan ristin sanoma
07.07.2015Lukiolaistutkimus uskosta ja tiedosta
03.07.2015Rakkaus ja kunnioitus uskonkasvun rakennusaineita
16.06.2015Luomisteoria Osa 1 (alustus)
15.06.2015Kunnia ja häpeä
03.06.2015Olemme kaikki samalla viivalla Jumalan edessä
01.06.2015Raamatun Jumala ei ole jumalatar
08.05.2015Armosta pelastuminen ja usko ilman tekoja
28.04.20155 Moos 22:28,29 käännösvirhe
21.04.2015Uskonto kahlitsee usko vapauttaa
17.04.2015Tietäen ei he tahdo tietää
08.04.2015Ristin sanoma on sanoma Jumalan voimasta
06.04.2015Golgata ja viisi ristiä
01.04.2015Saulus-Lähetys tilaisuus Turussa
21.03.2015Onko Raamattu luonnontiedettä vastaan?
13.03.2015Jeesus parantaa
07.03.2015Jumalan sanan tärkeys uskovan elämässä
07.03.2015Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta
25.02.2015Herran Jeesuksen Ies
17.02.2015Jeesus ja maailman ikä

Näytä lisää »