Alkuräjähdys vs. Raamattu

Share |
30.09.2016


alkurajahdyskuva

Kun on kyse siitä, miten maailmankaikkeus on saanut alkunsa, niin emme pysty sitä tieteellisesti todistamaan. Kokeellisen luonnontieteen metodilla -> tiedonhankintamenetelmällä ei voida tutkia suoraan menneisyyttä, koska menneisyys ei ole enää toistettavissa. Luonnontieteen mahdollisuudet ovat näin melko rajalliset. Ne rajoittuvat vain toistettavien ilmiöiden tutkimiseen. Tieteen kautta voidaan tutkia sitä miten luonto toimii ja muuntelee nykyisyydessä ja sitten verrata ja katsoa sitä mikä historiaa käsittelevä teoria on johdonmukaisin ja selitysvoimaisin havaituille tosiasioille nykyisyydessä. Tässä valossa mikään historiaa käsittelevä teoria ei ole = kokeellinen luonnontiede, eli se kuuluisa ”kova tiede”.

Nyt verrataan kahden historiaa käsittelevän teorian – luominen vs. alkuräjähdys - selitysvoimaisuutta ja johdonmukaisuutta suhteessa nykyisyydessä olevaan todistusaineistoon. Vain tällaisen vertailun kautta voimme etsiä parasta menneisyyttä koskevaa selitystä (teoriaa).

TIETEELLINEN TEORIA

"Evoluutio - kriittinen analyysi kirjassa" tiedemiehet Prof. Dr. Siegfried Scherer, biologia, sekä Dr. Reinhard Junker, biologia määrittelevät tieteellisen teorian vaatimukset seuraavasti;

 • Ensimmäinen luonnontieteelliselle teorialle asetettava vaatimus on, että se ei saa olla ristiriidassa minkään tunnetun havainnon kanssa. Minimivaatimus on, että teorian täytyy ainakin sopia tosiasioihin paremmin kuin kilpailevien teorioiden.
 • Toiseksi teorian selitysvoimalla on oleellinen merkitys: Teorian arvo ja kattavuus määräytyy sen mukaan miten se soveltuu kuvaamaan todellisuutta yksiselitteisesti. Hyvä teoria löytää koetulosten välille kausaalisen riippuvaisuussuhteen tai tilastollisen lainalaisuuden.
 • Kolmanneksi käyttökelpoisen teorian täytyy synnyttää johtopäätöksiä, jotka voidaan varmistaa uusilla havainnoilla tai kokeilla. Ellei teoria täytä tätä vaatimusta, se on tieteelliseltä kannalta arvoton.

Nämä tieteellisen teorian kriteerit olkoon tuomarimme parhaan, johdonmukaisimman ja selitysvoimaisimman teorian etsinnässä.

ALKURÄJÄHDYSTEORIA

Kari Enqvist kirjoittaa kirjassaan "ensimmäinen sekunti" sivuilla 53-54 seuraavaa:

 • ”Singulariteetti, piste josta maailmanaika ja kaikki olevainen on lähtenyt liikkeelle. Singulariteetti ei näet sijainnut missään; ei ollut tyhjää tilaa, jossa se olisi odotellut räjähtämiskäskyä. Ennen alkuräjähdystä ei suhteellisuusteorian mukaan ollut mitään, ei edes - ei mitään´ sillä sana ´ennen´ edellyttää aikaa, jota ei ollut olemassa. Menneisyyteen kuljettaessa aika loppuu alkuräjähdykseen samassa mielessä kuin pohjoisuus loppuu pohjoisnavalla. Miksi singulariteetti rähähti? on usein esitetty mutta niin ikään mieletön kysymys. Se odottaa vastaukseksi edellyttävää syytä, jota tässä teoriassa ei voi olla olemassa, koska edeltävää aikaakaan ei ole. Sen vuoksi voimme sivuuttaa maailmanalkuun liittyvät, ajatusnystyröitä piinaavat pseudokysymykset.. Unohdetaan singulariteetti,unohdetaan miksi-kysymykset ja todetaan että kun inflaatio oli ohitse ja kuuma alkuräjähdys käynnistyi universumi oli jo olemassa.”

Kosmologi Kari Enqvistin mukaan maailmankaikkeus on saanut alkunsa singulariteetista, joka oli piste jota ei ollut olemassa. Se ei sijainnut missään, koska ei ollut vielä olemassa mitään tilaa missä se olisi voinut sijaita ja odottaa räjähdyskäskyä (keneltä?) Suhteellisuusteorian mukaan ennen singulariteetin alkuräjähdystä ei ollut mitään – ei edes aikaa, joten itse singulariteetti ei voinut tämän teorian mukaan olla mitään, eikä se voinut sijaita missään, mutta tästä huolimatta se päätti räjähtää ja tuottaa havaitsemamme maailmankaikkeuden.

Enqvist pitää kysymystä miksi singulariteetti räjähti mielettömänä, koska kysymys edellyttää sitä, että Enqvistin tulisi pystyä vastaamaan siihen. Enqvist ei omien sanojensa mukaan pysty vastaamaan tuollaiseen kysymykseen, koska alkuräjähdysteorian mukaan mitään syytä räjähdykselle ei voi olla olemassa. Tämän vuoksi Enqvist ehdottaakin, että meidän tulisi unohtaa koko singulariteetti ja miksi-kysymykset ja vain todeta, että kun inflaatio oli ohitse ja kuuma alkuräjähdys käynnistyi universumi oli jo olemassa.

Toisin sanoen sekularismin alkuräjähdysteorialta puuttuu tieteelliseltä kannalta katsottuna se kaikkein tärkein tekijä, eli syy-seuraussuhteiden puuttuminen. Suurin osa tieteen tekemisestä keskittyy kausaalisten riippuvaisuussuhteiden (syy-seuraussuhteiden) osoittamiseen. Mikäli seuraukselta puuttuu syy, niin siltä puuttuu selitys ja seuraus ilman selitystä on tieteelliseltä kannalta arvoton. Koska singulariteetin räjähdykselle (seuraukselle) ei ole kosmologi Enqvistin mukaan olemassa mitään syytä, niin tieteellisenä teoriana alkuräjähdysteoria on arvoton. Lisäksi tieteelliseltä kannalta arvioituna Enqvistin ehdotus, että unohtaisimme miksi-kysymykset on itsessään mieletön. Sillä miksi-kysymykset ovat koko tieteen perusta. Jos ”miksi”- kysymykset unohdetaan, niin siirrytään tieteellisyydestä sokeaan uskoon (usko äläkä kysele). Ja sitähän juuri Enqvist ehdottaa. Hänen mukaansa meidän tulisi unohtaa miksi-kysymykset ja vain sokeasti uskoa ja todeta, että kun tämä singulariteetin inflaatio jolle ei ole olemassa mitään syytä - oli ohitse, niin universumi oli jo olemassa. Toisin sanoen Enqvist sanoo, että älä ajattele miksi, vaan ainoastaan totea, että siinä se nyt on (kuin hokkuspokkuksesta).

Tämä sekularismin alkuräjähdysteoria ei luonteeltaan täytä edes tieteellisen teorian perusvaatimuksia. Alkuräjähdysteoriassa ei ole syy-seuraussuhdetta, koska syytä räjähdykselle ei teoriassa ole. Alkuräjähdysteoria ei myöskään synnytä johtopäätöksiä jotka voitaisiin varmistaa uusilla havainnoilla tai kokeilla, koska ei ole mitään syytä (tekijää) jota voitaisiin havainnoida ja testata. Lisäksi alkuräjähdysteoria on vastaan kaikkia tunnettuja havaintoja, jotka osoittavat, että jonkin syntymiselle on aina olemassa syy (tekijä). Koskaan ei ole havaittu, että jotain voisi syntyä ilman syytä ja tekijää. Näin alkuräjähdysteoria on vastoin tieteellisen teorian kaikista merkittävimpiä perusteita ja täten alkuräjähdysteoria on tieteelliseltä luonteeltaan täysin arvoton. Tässä vaiheessa emme ole edes kerenneet verrata teorian selitysvoimaisuutta suhteessa todistusaineistoon. Jo pelkkä vertaaminen tieteellisen teorian vaatimuksiin tekee siitä arvottoman.

TIETEELLINEN TODISTUSAINEISTO

 • Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (laki) sanoo, että energiaa/materiaa ei voida luoda eikä hävittää. Ainoastaan muuttaa muodosta toiseen. Tämä on kenties tieteen voimallisin laki.
 • Termodynamiikan toinen pääsääntö (laki) sanoo, että asiat menevät alamäkeä -> entropia kasvaa. Entropia on epäjärjestyksen määrä. Termodynamiikan toisen lain mukaan järjestelmä rapistuu tai kuluu ja sillä on taipumus mennä kohti epäjärjestystä.

Miten johdonmukainen ja selitysvoimainen alkuräjähdysteoria on nyt suhteessa näihin tieteellisiin lakeihin. Alkuräjähdysteorian mukaan ei mitään räjähti ei missään ja synnytti universumin. Tieteen voimallisin laki sanoo, ettei energiaa ja materiaa voi luoda. Alkuräjähdysteoria on vastaan tieteen voimallisinta lakia. Alkuräjähdysteoria sanoo, että räjähdys tuotti kaiken universumin sisältämän järjestyksen ja lainalaisuuden. Termodynamiikan toinen laki sanoo, että järjestelmillä on taipumus mennä kohti epäjärjestystä. Toisin sanoen alkuräjähdysteoria ehdottaa päinvastaista mitä todistusaineiston tieteellinen laki meille osoittaa. Kun vertaan alkuräjähdysteoriaa suhteessa tieteellisiin lakeihin, niin voin ainoastaan todeta, ettei alkuräjähdysteorialla ole mitään selitysvoimaa eikä se ole johdonmukainen suhteessa todistusaineistoon. Se on itse asiassa vastaan tunnettuja tosiasioita. Tästä huolimatta tämä teoria edustaa nykyajan ”älymystön” suosimaa ns, ”tieteellistä” näkemystä. Niin hullulta kuin se kuulostaakin.

Kosmologi Kari Enqvist yrittää tästä kaikesta huolimatta saada kuulijakuntansa uskomaan, että kosmologia (maailmankaikkeuden ja aineen alkuperä) olisi ”kovaa tiedettä”. Enqvist kirjoittaa kirjansa ”Ensimmäinen sekunti” sivulla 15 näin;

 • ”Kosmologia, oppi maailman synnystä ja kehityksestä, on kovaa tiedettä. Se ei ole tähtitieteen osa-alue vaan itsenäinen luonnontiede.”

Alabaman yliopiston astrofysiikan laitoksen johtaja professori Richard Lieu on eri mieltä Enqvistin kanssa ja syystäkin. Lieu toteaa;

 • Kosmologia ei ole edes astrofysiikkaa. Kaikki pääolettamukset tällä alalla ovat vahvistamattomia laboratoriossa. Universumi ei tarjoa mahdollisuutta kontrollikokeeseen. Kosmologit ovat tottuneet keksimään tuntemattomia selittämään tuntemattoman.”

Lieu tuo esille sen, että kosmologia ei perustu kokeelliseen luonnontieteeseen eikä täytä sen kriteerejä. Kosmologia on uskomustiedettä joka ei ole kokeellisesti vahvistettavissa. Se on parhaillaankin vain tarinan kerrontaa jossa tuntemattomalla pyritään selittämään tuntematonta. Samat havainnot (universumi) voidaan tulkita eri tavoin riippuen tulkitsijan maailmankuvasta – kosmologia ei ole kokeellista luonnontiedettä.

Tähtitieteilijä David Darling kommentoi kosmologiaa New Scientist lehdessä otsikolla ”On creating something from nothing

 • Se mikä on iso juttu – todella iso – on se, miten nyhjäistä tyhjästä. Älä anna kosmologien hönäyttää itseäsi. – Heilläkään ei ole asiasta mitään aavistusta huolimatta siitä, että he kovasti puuhastelevat saadakseen itsensä ja muut vakuuttuneiksi, että se ei todellakaan ole mikään ongelma. ´Alussa´, he sanovat, ´ei ollut mitään – ei aikaa, ei avaruutta, ei ainetta eikä energiaa. Mutta sitten tuli kvanttifluktuaatio, josta…´ Huh! Huh! Käske heidän lopettaa tähän. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Ensiksi ei ollut mitään ja sitten yhtäkkiä olikin jotain. Kosmologit yrittävät yhdistää nämä kaksi kvanttifluktuaatiolla, epävarmuuden värinällä, josta kaikki kipinöi. Sitten he häipyvät – ja ennen kuin olet ehtinyt edes huomata – he ovat vetäisseet sata miljardia galaksia kvanttihatustaan!”

RAAMATUN ILMOITUS

 • Alussa loi Jumala taivaan ja maan. (1.Moos.1:1)
 • Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. (Joh.1:1-3)

Raamatun mukaan alussa Sana oli Jumalan tykönä ja kaikki on tehty tämän Sanan kautta. Raamatusta meille selviää, että tämä Sana oli Poika Herra Jeesus. Kreikkalaisessa alkutekstissä tämä Sana on Logos. Sana loogisuus on johdettu tästä Logoksesta. Näin siksi, että on loogista ajatella, että kaikella olevaisella täytyy olla syy ja tekijä. Eräs tieteen kriteerejä onkin, että tieteellisten selitysten/teorioiden tulee olla loogisia, eli pyrkiä löytämään paras looginen selitys tutkimustuloksille.

Koska tieteen voimallisin teoria sanoo, ettei materiaa ja energiaa voi luoda (luonnollisin keinoin), niin tällöin selitys materian ja energian alkuperälle täytyy olla yliluonnollinen. Sillä luonnolliset tekijät – sellaisina kuin ne tunnemme kokemusmaailmassamme, eivät riitä selittämään todellisuutta. Onko selitys joka ei perustu luonnolliseen mekanismiin huono? Ei jos se kuvaa selitysvoimaisesti ja johdonmukaisesti todistusaineistoa. Otan esimerkin joka havainnollistaa asiaa.

Pihallani on Honda Accord. Löydänkö Hondani moottorin toimintaperiaatteita tutkimalla luonnollisen selityksen ja mekanismin sille miten moottori on syntynyt? Löydänkö moottorin toimintaperiaatteita tutkimalla luonnonlain, joka on selitys moottorin synnylle?

Me tiedämme, että alkuperäinen syy Hondani moottorin olemassaololle on Sōichirō Hondassa, joka on Hondan perustaja. Hän on syy ja Honda Accord on seuraus. Jos menen ja puran Hondani moottorin palasiksi, niin en löydä Sōichirō Hondaa moottorin sisältä. Onko perusteltua väittää, ettei Sōichirō Hondaa ollut olemassakaan sillä perusteella, ettei Sōichirō Hondaa löydy moottorin sisältä? Ei tietenkään. Me tiedämme, että Sōichirō Honda on ollut olemassa ja, että hän on syy Hondan autojen valmistukseen. Tästä huolimatta emme löydä Sōichirō Hondaa itse autojen tekniikasta. Sōichirō Honda on kuitenkin syy ja selitysvoimaisin ja johdonmukaisin selitys Honda Accordin moottorin valmistukselle. Sillä ilman hänen älyään, tahtoaan ja ideoitaan ei Hondaa olisi valmistettu.

Juuri samoin on maailmankaikkeuden luomisen kanssa. Sillä on syy eli tekijä jota emme kuitenkaan voi löytää maailmankaikkeuden luonnollisia prosesseja tutkimalla. Jumala ei ole luonnonlaki, eikä maailmankaikkeutta ole tehty luonnonlain kautta. Sen sijaan Jumala on selitysvoimaisin ja johdonmukaisin selitys maailmankaikkeudelle ja sen hienosäädetylle järjestykselle ja lainalaisuudelle. Hienosäätö ja lainalaisuus vaatii aina kokemusmaailmamme mukaan älyllisen säätäjän. Koska tiedämme kokemuksesta, että hienosäätö ja lait vaativat aina niiden ”älykkään” säätäjän, niin siksi tämän todistusaineiston perusteella on selitysvoimaista ja johdonmukaista ajatella, että myös maailmankaikkeuden hienosäätö ja lainalaisuus on vaatinut niiden älykkään säätäjän. Raamatun luominen pitää näin johdonmukaisesti ja loogisesti yhtä sen kanssa, mitä me kokemuksestamme tiedämme olevan hienosäädön ja lakien takana.

Raamatun ilmoitus on myös selitysvoimainen ja johdonmukainen suhteessa termodynamiikan toiseen lakiin. Raamattu ilmoittaa, että Luojajumala kirosi koko luomakunnan Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksen tähden ja tämän seurauksena kuolema (epäjärjestys) tuli maailmaan. Tämän vuoksi alussa täydelliseksi ja täydelliseen järjestykseen luotu universumi alkoi rapistumaan ja kulkemaan kohti epäjärjestystä. Raamattu antaa meille parhaan ja johdonmukaisimman selityksen sille, miksi meillä on hienosäädetty ja lainomainen universumi. Raamattu myös selittää sen, miksi se rapistuu termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan. Toisin sanoen Raamattu sopii todistusaineistoon kuin nappi kauluspaitaan! On ihanaa olla kristitty, kun uskon ei täydy olla sokeaa (niin kuin sekularismissa), vaan tosiasioihin sopivaa.

Saulus-Lähetys / T.T

13.11.2018Lain muutos ja Kristuksen laki
30.10.2018Synnit naulittu ristinpuuhun
25.10.2018Parannuksia sivuillamme
19.10.2018Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti"
11.10.2018Jumalan hyvästä huolenpidosta
28.08.2018Herran Jeesuksen ristin voima
06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö
22.03.2018Koetteleminen ja pyhityselämä
22.02.2018Jeesus poistaa pelon ja antaa voiman uskon elämään

Siirry arkistoon »