Kaappaus tieteessä

Share |
13.02.2014

2men.jpg

KAAPPAUS TIETEESSÄ

Professori Richard Lewontin:
Me olemme tieteen puolella siitä huolimatta, että jotkut sen ajatusrakennelmat ovat selvästi järjettömiä, siitä huolimatta, että se on epäonnistunut täyttämään monia sen liioiteltuja lupauksia terveydestä ja elämästä, siitä huolimatta, että tiedeyhteisö sietää toteen näyttämättömiä ‘se nyt vaan on niin’ -tarinoita, koska meillä on ennakkositoutuminen, sitoutuminen materialismiin.

Kyse ei ole siitä, että tieteen menetelmät tai vakiintuneet tavat jotenkin pakottavat meidät hyväksymään aineellisen selityksen ilmiömaailmasta, vaan päinvastoin me olemme jo ennakkoon aineellisiin syihin sitoutumisemme johdosta pakotettuja luomaan tutkimuskoneiston ja käsitekokonaisuuksia, jotka tuottavat aineellisia selityksiä, siitä huolimatta miten vasta-intuitiivisia, siitä huolimatta miten hämmentäviä maallikoille. Sitä paitsi materialismi on ehdoton, sillä emme voi päästää Jumalan jalkaa oven väliin.” (1)

Länsimaisessa yhteiskunnassa on vallalla käsitys että tiede on yhtäkuin tosiasia. Länsimaisessa yhteiskunnassa on myös vallalla yleinen virheellinen käsitys että "tiede" on yhtäkuin materialismi (kaikki on vain materiaa ja energiaa ei tarvita Jumalaa). Tämä väärä käsitys johtuu siitä että materialistit eli naturalistit (evolutionistit=darvinistit) ovat omineet tieteen itselleensä. He sanovat isoon ääneen ettei Jumalaa saa tuoda tieteeseen sillä "uskomukset" eivät kuulu tieteeseen. Kuitenkin he samalla itse tuovat omat "uskomuksensa" tieteeseen. Evolutionisteilla on ennakkositoutuminen materialismiin juuri niin kuin professori Richard Lewontin sanoi.

Ennakkositoutuminen tarkoittaa sitä ennakko-oletusta - uskomusta jonka kautta ihminen tulkitsee havaitsemiaan tosiasioita. Kaikista perimmäinen tulkinnallinen viitekehys (ennakkoasenne) -maailmankatsomus syntyy jokaisella siitä miten ihminen tulkitsee maailman alkuperän. Evolutionistit ovat antaneet omalle uskoon perustuvalle maailmankatsomukselle (materialismille) tieteen arvon vastoin tieteen luonnetta. Tämä tulee esille hyvin professori Richard Lewontin sanoin "me olemme tieteen puolella - koska meillä on ennakkositoutuminen, sitoutuminen materialismiin".

Tämä johtaa siihen minkä Lewontin myönsi eli evolutionistit ovat pakotettuja luomaan käsitekokonaisuuksia jotka tuottavat aineellisia selityksiä todisteista siitä huolimatta miten epäloogisia tai epäjohdonmukaisia selitykset olisivat sillä Jumalan jalkaa ei saa päästää oven väliin.

Eli evolutionistit antavat materialistiselle maailmankatsomukselle tieteen arvon ja tähän tieteeseen ei saa päästää Jumalaa. Näin siksi että he ovat tieteellistäneet oman materialistisen "jumalansa" evoluution. Kyseessä on kuitenkin vain maailmankatsomukselliset näkemykset ja väitän että kulttuurissamme on tapahtunut "kaappaus tieteessä". Perustan väitteeni seuraavaan.

MAAILMANKATSOMUKSEN VAIKUTUS TIETEESSÄ

evidence-war.jpg

Ensimmäiseksi tulee ymmärtää se että tiede itsessään ei ole mitään. Tiede ei siis itse tutki mitään eikä tiede itse löydä mitään vaan tiedemiehet tutkivat ja löytävät. Tiedemiehet ovat ihmisiä joilla on erilaisia maailmankatsomuksia ja nämä maailmankatsomukset vaikuttavat ja ohjaavat sitten sitä miten tiedemiehet tulkitsevat havaitsemiaan tosiasioita. Ihmisten maailmankatsomus vaikuttaa siihen miten todisteet nähdään ja tulkitaan - millainen selitys havaitulle havainnolle annetaan. Kukaan tiedemies ei ole neutraali vaan jokaista ohjaa hänen maailmankatsomuksensa joka vaikuttaa todisteiden tulkintaan - maailmankatsomus on se ennakkoasenne - lähtöoletus jonka kautta ihminen pyrkii selittämään havaitsemaansa todistetta. Maailmankatsomuksella on ratkaisevan tärkeä merkitys sille miten ihminen tulkitsee todisteen tämä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää.

Filosofi Charles Taylorin mukaan tosiasioita ei ole mahdollista käsitteellistää neutraalisti ottamatta kantaa Jumalaan. Jokainen tutkija olipa hän ateisti tai agnostikko ottaa tiedettä tehdessään kantaa Jumalaan koska kysymys Jumalasta määrittää perustavalla tasolla kaikkien tosiasioiden käsitteellistämistä. Taylorin puolustaman dialogisen pluralismin mukaan tutkijan uskonnollisilla (teistisillä, ateistisilla, agnostisilla) vakaumuksilla on vaikutusta siihen miten hän tieteessä tulkitsee tosiasia-aineistoa. (2)

On olemassa kaksi perusoletusta jotka muodostavat ihmisten maailmankatsomuksien pohjan joko yliluonnollinen Luoja tai sattumanvarainen evoluutio. Sillä kummanlaisen ennakko-oletuksen tutkija näistä omaa on ratkaiseva merkitys niihin tulkintoihin ja tuloksiin joihin tutkija tulee havainnoidessaan todisteita.

Esimerkiksi luomiseen ja evoluutioon uskovilla tutkijoilla on kaikilla täysin samat todisteet. Todisteet ovat samat kaikille. Todisteet eivät siis tee eroa kreationistien ja evolutionistien välillä vaan todisteiden tulkinta synnyttää eron. Koska kreationisteilla ja evolutionisteilla on täysin erilaiset maailmankatsomukset - ennakkoasenteet - lähtöoletukset niin tämän vuoksi kreationistit ja evolutionistit tulkitsevat monia todisteita täysin erilailla. Kyseessä ei siis ole se että kreationisteilla ja evolutionisteilla olisi erilaiset todisteet toisella paremmat (tieteellisemmät) ja toisella huonommat (epätieteelliset) vaan heillä on samat todisteet - havainnot luonnosta. Kyseessä on maailmankatsomuksellinen asia - se miten todisteet tulkitaan ja todisteet tulkitaan aina ihmisten maailmankatsomuksien kautta.

Maailmankatsomus vaikuttaa siihen miten ihminen tulkitsee esimerkiksi fossiilikerrostumat, tähtienvalon, lajiutumisen, luonnonvalinnan, mutaatiot, ajoitusmenetelmät sekä elämän ja maailmankaikkeuden synnyn jne...

KAHDENLAISTA TIEDETTÄ

debate-of-truth.jpg

Kreationisteilla ja evolutionisteilla on hyvinkin erilaiset tulkinnat vaikka todisteet joista tulkinnat muodostuvat ovat samat - näin siksi että kreationistit ja evolutionistit katsovat todisteita täysin erilaisten "uskomuslasien" läpi. Maailmankatsomuksemme on "uskomuslasimme" joidenka läpi me katselemme todisteita ja koska kreationistien ja evolutionistien maailmankatsomuksien pohja ja perustus on täysin erilainen niin siksi he myöskin tulkitsevat todisteet täysin erilailla.

Nyt on tärkeää myös ymmärtää se mihin tiede pystyy ja mihin ei pysty. Kun tieteellä tarkoitetaan "tietoa" niin kyseessä on käytännöntiede - kokeellinentiede joka kokeellisen testauksen ja toiston kautta voi vahvistaa/todistaa testattavan tuloksen. Vain kokeellisen käytännöntieteen tuloksia voidaan kutsua tieteellisiksi tosiasioiksi. Näissä kokeissa kreationistit ja evolutionistit saavat samat tulokset mutta ero syntyy siinä miten nämä kokeelliset tulokset tulkitaan. Miten ne liitetään maailmankatsomukseemme.

Tiede ei pääse menneisyyteen. Menneisyyttä ei voi todistaa tieteellisesti koska menneisyyttä ei voi kokeellisesti testata ja toistaa. Alkuperätiede ei siis voi koskaan edustaa "tieteellistä tosiasiaa" sillä tiede ei näe tieteellisesti (tiedollisesti) menneisyyteen. Tiede voi nähdä menneisyyteen vain oletuksien/uskomuksien valossa. Kaikki tutkittavat todisteet ovat nykyisyydessä ja tiedemiehet voivat tehdä vain oletuksia siitä miten ja milloin kyseiset todisteet ovat menneisyydessä muodostuneet. Alkuperätiede perustuu siis aina uskomuksiin ja tämän vuoksi alkuperätieteessä tutkijan maailmankatsomuksen merkitys korostuu koska havaintoa ei voida tutkia testaamalla ja toistamalla. Eli tieteellisiksi tosiasioiksi voidaan sanoa vain sellaisia tutkimustuloksia jotka ovat kokeellisesti testattavissa ja toistettavissa. Menneisyyttä ei voi kokeellisesti testata ja toistaa joten kysymys alkuperästä on aina tieteen ulottumattomissa.

Menneisyys ei ole suoraan havaittavissa - testattavissa ja toistettavissa oleva. Joten menneiden tapahtumien "alkuperätieteen" tulkinnat asettavat suurempia haasteita kuin "käytännöntiedettä" käsittelevät tulkinnat. Luomisteoria tai evoluutioteoria ei ole suoraan havaittavissa - testattavissa ja toistettavissa oleva. Ne perustuvat tiettyihin filosofisiin olettamuksiin miten maailma sai alkunsa. Naturalistinen (evoluutioon perustuva) käsitys olettaa että kaikki on kehittynyt ilman Jumalaa ja Raamatullinen käsitys olettaa että Jumala loi kaiken maailmankaikkeudessa. Alkaen kahdesta vastakkaisesta ennakko-oletuksesta (luominen/evoluutio) ja katsoen samoja todisteita - maailmankaikkeuden historian selitykset ovat hyvin erilaisia. Argumentti ei koske näin todisteita sillä ne ovat kaikille samat vaan kyse on tavasta jolla todisteita pitäisi tulkita.

Monesti kuulee sanottavan että kreationismi ei ole tiedettä - se on huuhaata jossa todisteiden sijaan sanotaan "Jumala teki sen". Kreationisteja pilkataan siitä että he laittavat Jumalan tieteen paikalle. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa mutta tällaisia syytöksiä kuulee usein evolutionisteilta. Kreationistit tulkitsevat tosiasioita sen lähtö-oletuksen pohjalta että Jumala on luonut kaiken Raamatun ilmoittamalla tavalla sekä on tapahtunut maailmanlaajuinen vedenpaisumus jne..

Se että kreationistien ennakko-oletus on Raamattu ei tarkoita sitä että kreationistit eivät tutkisi havaintoja tieteen hyväksymillä metodeilla. Kreationistit tunnustavat myös sen että heillä on uskoon perustuva ennakkoasenne jonka kautta he tulkitsevat tosiasioita. Sen sijaan evolutionistit harvoin tunnustavat heidän uskoon perustuvaa ennakkoasennetta. Evolutionistit eivät yleensä voi tunnustaa heidän uskoon perustuvaa ennakkoasennetta koska se tekisi heistä täysin samanlaisia "uskovaisia" maailmankatsomukselliselta tasolta kuin kreationisteista. Evolutionistit eivät voi yleensä tunnustaa että heidän ennakko-oletus (kaikki on kehittynyt miljardien vuosien aikana evoluution kautta) olisi uskomuksellinen luonteeltaan koska silloin he tunnustaisivat sen että todellisuudessa kyseessä ei ole uskomukset vastaan tiede vaan kyseessä on toisen maailmankatsomuksen uskomukset vastaan toisen maailmankatsomuksen uskomukset. Evolutionistit ovat antaneet omalle alkuperätieteelle sen tieteen arvon joka kuuluu vain kokeelliselle käytännöntieteelle.

Joten pohjimmiltaan ei ole kyse siitä kenellä on parhaat ja tieteellisimmät todisteet vaan tärkeä kysymys on ”mikä maailmankatsomus (ennakkoasenne) on oikea?” koska tämä määrittelee aineistosta (käytännöntiede) saatavien johtopäätösten oikeellisuuden.

Ainoa tapa päästä totuuteen tulkinnan oikeellisuudesta on alkaa "tosilla" olettamuksilla. Koska Raamattu on kaikkitietävän silminnäkijän kuvaus maailmankaikkeuden synnystä se on paras lähtökohta menneiden tapahtumien tulkitsemiselle.

TIEDE EI TARVITSE EVOLUUTIOTA

Dr Marc Kirchner, NAS, Harvard Medical School, Boston Globe, lokakuu 23, 2005. "Itse asiassa viimeisten 100 vuoden aikana lähes kaikki biologia on edennyt riippumatta evoluutiosta, paitsi evoluutiobiologia itse. Molekyylibiologia, biokemia, fysiologia, eivät ole ottaneet evoluutiota huomioon lainkaan."

Kasvigeneetikko Dr John Sanford joka oli keksimässä kasvien geenimanipulaatioon käytettävää "geenipyssy" menetelmää sanoo:

"Yliopistomaailma on järjestelmällisesti "kehitysopillistanut" kaikki osa-alueet ihmisten ajatuksista. Vastoin yleistä luuloa, tämä ei suinkaan johdu siitä että kehitysoppi olisi keskeinen ihmisen käsityskyvylle, vaan se on ennemminkin syntynyt pääosin poliittisten ja ideologisten prosessien seurauksena.

Tästä johtuen nykyajan älyllisessä ilmapiirissä on kehitysopillisen teorian hylkääminen saatu vaikuttamaan tieteen itsensä hylkäämiseltä. Tämä on täysin nurinkurista!

Biologien usein hokema selviönä pitämä toteamus kuuluu: "Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi kehitysopin valossa." Kuitenkaan mikään ei voisi olla kauempana totuudesta!

Uskon että jos ideologiset syyt unohdetaan, on totuus täsmälleen päinvastainen: "Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi sunnittelun valossa".

Emme voi tosiasiassa selittää miten mitkään biologiset järjestelmät olisivat voineet "kehittyä", mutta voimme kaikki nähdä miten käytännössä kaikki mitä katsomme, kätkee sisäänsä tavattomasti suunnittelua.

En ole tietoinen minkäänlaisesta käytännön tieteestä (tietojenkäsittelytiede, liikennetiede, lääketiede, maataloustiede, insinööritiede tms.), joka olisi hyötynyt kehitysopillisesta teoriasta.

Todelliset edistysaskeleet tieteessä on kuitenkin järjestelmällisesti kerrottu höystettynä keksityillä kehitysopillisilla tarinoilla, mutta vasta edistysaskeleen jo tapahduttua. Tämä heijastaa kaikkialle ulottuvaa tieteen politisoimista".

OMAN MAAILMANKATSOMUKSEN TIETEELLISTÄMINEN

Väitän siis että evolutionistit monesti itse käyttävät tiedettä väärin. Väitän että he ovat kaapanneet tieteen omaan käyttöönsä vastoin tieteen luonnetta. Otan yhden havainnollistavan esimerkin. Esko Valtaoja avaruustähtitieteen professori Turun yliopistosta sanoi seuraavaa maailmankaikkeuden synnystä - Big bangista.

- "Kyseessä ei ollut räjähdys, maailmankaikkeus vain ilmestyi olemaan olemassa" (Esko Valtaoja).

Evolutionistit sanovat että maailmankaikkeus vain ilmestyi itsestään olemaan olemassa ja tätä pidetään sitten tieteellisenä tosiasiana. Kuitenkin tämä Valtaojan väite on juurikin sellainen väite mistä evolutionistit monesti syyttelevät kreationisteja eli "Jumala teki sen väite". Valtaojan väite on siis täysin yhtä uskomuksellinen väite kun sanoa Jumala teki sen. Valtaojan väite on tieteellisten kriteerien (testaus/toisto) ulkopuolella ja tämän vuoksi täysin uskomuksellinen väite ei tieteellinen havainto. Sillä koskaan ei ole missään todistettu kokeellisesti että jokin voisi vain ilmestyä olemaan tyhjästä. Valtaojan väite on siis vastoin kaikkia kokeellisen tieteen havaintoja ja siksi se ei ole tieteellinen vaan uskomuksellinen väite.

Kuitenkin mediassa usein sanotaan että tämä on juurikin tieteellinen tosiasia jonka tiedemiehet ovat havainneet "super kaukoputkillaan" jne. Eivät he todellisuudessa ole mitään tällaista havainneet sillä ei mikään kaukoputki näytä menneisyyteen. Valtaojan väite perustuu täysin ateistiseen maailmankatsomukseen ja elämänselitykseen jossa maailma tulee tulkita ja selittää ilman Luojajumalaa. Kaiken lisäksi se mikä Valtaojan selityksessä on mielenkiintoista on se että hän itse asiassa selittää Raamatullisen luomisen. Sillä kun Jumala alussa loi taivaan ja maan niin Hän loi ne itsensä ulkopuolelle. Taivaan ja maan perspektiivistä katsottuna on tällöin varmasti näyttänyt siltä että maailmankaikkeus "vain ilmestyi" koska Jumalaa ei voi havaita konkreettisesti sillä Jumala on Henki. Ateistinen selitysmalli maailmankaikkeuden synnylle on siis itse asiassa hyvin samanlainen Raamatun ilmoituksen kanssa - kuitenkin sillä eroituksella että ateistisessa mallissa maailmankaikkeus ilmestyi tyhjästä itsestään ilman syytä kun taas Raamatun mukaan kaikkivaltias yliluonnollinen Luojajumala loi kaiken tarkoituksella. Maailmankaikkeuden syntyä ei voi todistaa tieteellisesti sillä menneisyyttä ei voi todistaa tieteellisesti mutta me tiedämme kokeellisten havaintojen perusteella sen syntyykö tyhjästä mitään ilman tarkoitusta - itsestään.

Evolutionistit ovat myöskin tuoneet esille sen että evoluutio olisi tieteellinen tosiasia minkä mukaan kaikki lajit olisivat kehittyneet yksisoluisista alkueläimistä. Tätä sanomaa opetetaan mm; koulutusjärjestelmässämme biologian tunneilla eikä uskonnon tunneilla vaikka kyseessä on uskomusjärjestelmä eikä biologinen tosiasia. Kyseessä ei siis ole tieteellinen tosiasia vaan menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä. On siis tapahtunut kaappaus tieteessä ja kaappauksen tekijät ovat ihmisiä joilla on materialistinen (naturalistinen ja Jumalan vastainen) maailmankatsomus. He ovat antaneet omalle maailmankatsomukselle ja siitä nouseville tulkinnoille todisteista tieteen arvon vastoin tieteen luonnetta. He eivät myöskään yleensä myönnä heidän maailmankatsomuksensa uskomuksellista luonnetta koska he väittävät että heillä on tieteellinen maailmankatsomus. Tämä on vahva todiste "kaappaukselle tieteessä". Tosiasiassa he kuitenkin rikkovat tieteen pelisäännöt (kokeellisen testauksen ja toiston) ja antavat omille uskomuksilleensa ja tulkinnoilleensa menneisyydestä kokeellisen tieteen (tiedon) arvon.

Tällainen tieteen kaappaus omien maailmankatsomuksellisten uskomuksien käyttöön on vahingoittanut tiedettä suuresti - ja tämän vuoksi tiede käsitetään nyky-yhteiskunnassa monessa tilanteessa vastoin tieteen todellista luonnetta. Tämä on myös yksi suurimmista syistä miksi nyky-yhteiskunta pitää yleisesti kreationismia uskonnollisena huuhaana ja evoluutiota "tieteellisenä tosiasiana" vaikka todellisuudessa kyseessä on vain kaksi erilaista maailmankatsomusta ja uskomusjärjestelmää.

Lähteet:

(1) Richard Lewontin, ‘Billions and billions of demons’, The New York Review, January 9, 1997, p. 31.

(2) "Voiko jumalusko olla tieteen lähtökohtana?"

Tohtori John Sanford kertoo tässä miten evolutionistit ovat vahingoittaneet tiedettä:Saulus-Lähetys / T.T

30.12.2018Nykytiede vahvistaa Sodoman tuhon
03.12.2018Jeesus täytti lain meidän puolestamme
13.11.2018Lain muutos ja Kristuksen laki
30.10.2018Synnit naulittu ristinpuuhun
25.10.2018Parannuksia sivuillamme
19.10.2018Teistinen evoluutio on harhaoppien "äiti"
11.10.2018Jumalan hyvästä huolenpidosta
28.08.2018Herran Jeesuksen ristin voima
06.06.2018Liiton veri syntien anteeksiantamiseksi
11.05.2018Olkaa turvallisella mielellä, Minä olen; älkää peljätkö

Siirry arkistoon »